Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000021-1861

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1861 Hendrik Jager & Anna de Rooij (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2456

In het jaar Een duizend Acht honderd Een en Zestig, den achtienden September in het Gementehuis dezer Gemeente, zijn voor ons Lid van den Raad Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, in het openbaar verschenen: Hendrik Willem Jager, oud drieentwintig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarig, ongehuwd, zoon van Jacob Hindrik Jager, overleden alhier den negentienden Januari des jaars achtienhonderd en zestigen van diens echtgenoot Pieternella Gerardina van Breda, alhier overleden den vierden Januari des jaars achttienhonderd eenenzestig, ter ene zijde. En Anna Cornelia de Rooij, oud tweeendertig jaren, arbeidster, geboren te Rucphen en wonende in deze Gemeente, weduwe van Pieter van Zundert, overleden alhier den veertienden November des jaars achttienhonderd zesenvijftig, meerderjarige dochter van Johannes de Rooij, arbeider, wonende te Sprundel en van diens echtgenoot Elizabeth Verheijen, overleden, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente, de eerste op Zondag den achtsten en de tweede op Zondag daaraanvolgende den vijftiende September dezes jaars.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, regt doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegeven stukken te weten:
ten eersten, de extracten uit de geboorte akten van de partijen echtgenoten,
ten tweede, de overlijdensakten van des bruidegoms vader en moeder,
en derde, het bewijs dat de beide huwelijksafkondigingen binnen deze Gemeente zonder enige stuiting hebben plaats gehad,
ten vierde , een certificaat van onvermogen ten behoeve van den bruidegom en bruid,
en ten vijfde, een certificaat ten bewijze dat den bruidegom voldaan heeft aan zijnen verplichting omtrent de wet op de Nationale Militie
welke stukken aan het ter Griffie der Regtbank bestemde Register zullen worden vastgehecht.
Dien tengevolge, en na dat de bruidegom en de bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Hendrik Willem Jager en Anna Cornelia de Rooij door den Echt met elkander zijn verbonden.

Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen Getuigen, als:
Petrus Josephus de Wolf, oud twee envijftig jaren, secretaris;
Petrus Josephus de Wolf, oud vijfentwintig jaren, klerk;
Andries Broekhoven, oud zeven en zestig, gemeentebode en
Johannes Kools, oud vier en zestig jaren, veldwachter,
allen bekenden van de partijen echtgenooten en te Etten woonachtig, welke deze akte, nadat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen, met de bruidegom en ons heben geteekend, verklarende de bruid uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.

Details
Hendrik Willem Jager
Bruidegom op woensdag 18 september 1861 Etten-Leur

inventarisnummer: 2456 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 32, datum: 18-9-1861
BRUIDEGOM: Hendrik Willem Jager
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Anna Cornelia de Rooij
geboorteplaats bruid: Rucphen, Sprundel en Vorenseinde
Vader bruidegom: Jacob Hendrikz Jager
Moeder bruidegom: Pieternella Gerardina van Breda
Vader bruid: Johannes de Rooij
Moeder bruid: Elizabeth Verheijen
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1829, Bruidegom geboren circa 1837, Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)hierin
18-09-1861 32 Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als bruidegom
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als bruid
Hendrik Willem Jager en Anna Cornelia de Rooij als echtpaar
Jacob Hindrikz. Jager (*1810-1860) als vader bruidegom
Pieternella Gerardina van Breda (*1799-1861) als moeder bruidegom
Johannes (Jan) de Rooij (*1793-1872) als vader bruid
Elizabeth van Reijen (*1795-1856) als moeder bruid
Pieter van Zundert (*1823-1856) als echtgenoot
Dossier:

BSH-000023-1889

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1889 Gerrit Jager & Antonetta van den Eijnden (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2459

In het jaar Een duizend acht honderd negen en tachtig, den Zeventienden Mei in het Gemeentehuis dezer Gemeente, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, in het openbaar verschenen: Gerrit Jager, oud vijfentwintig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Hendrik Willem Jager en van diens echtgenoote Anna Cornelia de Rooij, arbeiders, mede alhier woonachtig ter ene zijde,
en Antonetta Cornelia van den Eijndenj, oud twee en twintig jaren, dienstmeid, geboren te Rosendaal en wonende te Middelburg, minderjarige dochter van Gerardus van den Eijnden, metselaar, mede te Middelburg woonachtig en van Lucia Vinckx, overleden te Oudenbosch, den twee en twintigsten Januari achttienhonderd vijf en tachtig, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente, en te Middelburg, de eerste op Zondag den acht en twintigsten April en de tweede op Zondag daaraanvolgende den vijfden Mei dezes jaars.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, recht doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevene stukken te weten:
ten eersten, de extracten uit de geboorte akten van de partijen,
ten tweede, een Extract uit de overlijdensakten van de moeder moeder der bruid,
ten derde, het bewijs dat de beide huwelijksafkondigingen te Middelburg zonder enige stuiting hebben plaats gehad,
ten vierde , een certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent de wet op de Nationale Militie.
Welke stukken aan het ter Griffie der Rechtbank bestemde register zullen worden vastgehecht.
Dien ten gevolge, en nadat de Bruidegom en de Bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Gerrit Jager en Antonetta Cornelia van den Eijnden door den Echt met elkander zijn verbonden.
Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen getuigen, als:
Jacobus Jager, oud zes en twintig jaren, arbeider, broer van den bruidegom;
Pieter van Zundert, oud vier en dertig jaren, Schoenmaker, broeder uit halve bedde van den bruidegom;
Franciscus Josephus de Drijver, oud twee en zestig jaren, Klerk en
Adrianus Vergouwen oud acht en zestig jaren, afroeper,
allen wonende te Etten, welke deze akte, nadat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen, met deze laatsten; de vader van den bruidegom, de vader van de bruid en ons hebben geteekend; verklarende de moeder van den bruidegom, uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.

Details
Gerrit Jager
Bruidegom op vrijdag 17 mei 1889 Etten-Leur

inventarisnummer: 2459 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 18, datum: 17-5-1889
BRUIDEGOM: Gerrit Jager
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Antonetta Cornelia van den Eijnden
geboorteplaats bruid: Roosendaal
Vader bruidegom: Hendrik Willem Jager
Moeder bruidegom: Anna Cornelia de Rooij
Vader bruid: Gerardus van den Eijnden
Moeder bruid: Lucia Vinckx

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
17-05-1889 18 Gerrit Jager (*1864-1945) als bruidegom
Antonetta Cornelia van den Eijnden (*1867-1942) als bruid
Gerrit Jager en Antonetta Cornelia van den Eijnden als echtpaar
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader bruidegom
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder bruidegom
Gerardus van den Eijnden (*1827-1891) als vader bruid
Lucia Vinckx (*1827-1885) als moeder bruid
Jacobus Hendrik Jager (*1862-) als getuige
Petrus (Peter) van Zundert (*1857-) als getuige
Dossier:

BSH-000025-1879

Akte BS Huwelijk Breda 1879 Jacobus Borghouts & Petronella Indeweij (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Breda
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 1240Petrus Cornelis Verschurens, oud acht en twintig jaren, huisbediende, .... .... .... van de bruid, wonende te Oudenbosch.
Dit renvooi en doorhaling van .... worden .....


Den Dertigsten April achttien honder negen en zeventig, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar ten gemeentehuize alhier verscheenen, ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, JACOBUS RUMOLDUS BORGHOUTS, oud drie en dertig jaren, spoorwegarbeider, geboren en wonende te Etten. meederjarigen zoon van Adrianus Borghouts, linnenwever en van Maria Verbraak, zonder beroep, beide wonende te Etten; en
PETRONELLA INDEWEIJ oud negen en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Oudenbosch, wonende alhier, meerderjarige dochter van Henricus Indeweij, overleden, en van Maria Valentijn, zonder beroep, zijne echtgenoot, woonende alhier.
De afkondigingen van dit huwelijk hebben zonder stuiting plaatsgehad alhier en te Etten op zondagen den dertienden en den twintigsten dezer maand.
De aanstaande echtgenooten hebben aans ons overgelegd hunnen geboorteakten, de overlijdensakte van den vader der bruid, en het bewijs der gedane huwelijksafkondigingen te Etten.
De moeder der bruid hier tegenwoordig heeft verklaard tot dit huwelijk haar toestemming te geven.
De comparanten hebben verklaard ... ... te erkennen een kind van het van het vrouwelijk geslacht geboren te Antwerpen den veerteinden October achttien honderd zes en zeventig ..... ingeschreven als Susanna Maria Indeweij, dochter van Petronella Indeweij.
vervolgens is door ons aan de compranten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en of zij getrouw al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend is beantwoord, waarop wij in naam der wet hebben verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van
Adriannus Borghouts, oud acht en twintig jaren, timmerman
Josephus Borghouts, oud zes en twintig jaren, spoorwegbeambte
broeders van den bruidegom, wonende te Etten, en
Bernardus Vernimmen, oud een en dertig jaren, koetsier, wonende alhier.
Voorlezing dezer acte is door ons gedaan aan de comparanten en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.Details
Jacobus Rumoldus Borghouts
Bruidegom op woensdag 30 april 1879 Breda

Bron: RANB inventarisnummer: 1240 plaats: Breda
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 37, datum: 30-4-1879
BRUIDEGOM: Jacobus Rumoldus Borghouts
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Petronella Indeweij
geboorteplaats bruid: Oudenbosch
Vader bruidegom: Adrianus Borghouts
Moeder bruidegom: Maria Verbraak
Vader bruid: Henricus Indeweij
Moeder bruid: Maria Valentijn

--------------------------------------------------------------------------------
Bron: BS - Breda - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)
hierin
30-04-1879 37 Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als bruidegom
Petronella Indeweij (*1849-1892) als bruid
Jacobus Rumoldus Borghouts en Petronella Indeweij als betrokkenen
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader bruidegom
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder bruidegom
Hendrikus (Hendrik) In de Weij (*1818-1868) als vader bruid
Maria Valentijn (*1823-1891) als moeder bruid
Adrianus Franciscus Borghouts (*1852-) als getuige
Joseph Fidelius Borghouts (*1854-1935) als getuige
Dossier:

BSH-000027-1860

Akte BS Huwelijk Roosendaal 1860 Gerardus van den Eijnden & Lucia Vinckx (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Roosendaal
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB

In het jaar een duizend acht honderd zestig, den elfden january verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ROOSENDAAL, Gerardus van den Eijnden, oud twee en dertig jaren, geboren en wonende te Rucphen, beroep metselaar, meerderjarige zoon van Johannes van den Eijnden, hoefsmid, en van Antonia Adriana Horsten, zonder beroep, beide wonende te Rucphenter eene;
En Lucia Vinckx, oud drie en dertig jaren, geboren te Baerle hertog en wonende in deze Gemeente, beroep zonder, meerderjarige dochter van Geradus Francus Vinckx, en van Antonia Grauwmans, beide overleden ten andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente en te Rucphen hebben plaats gehad op Zondagen, den eersten en achtsten January dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste;
hunne geboorte-akten, het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom en de bewijzen dat de afkondigingen binnen deze Gemeente en te Rucphen zonder stuiting hebben plaats gehad.
Dien ten gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Gerardus van den Eijnden en Lucia Vinckx door den Echt aan elkander zijn verenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentehuize in tegenwoordigheid van:
Adrianus van den Eijnden, oud vijf en dertig jaren en Marinus van den Eijnden, oud vijf en twintig jaren, metselaars, wonende onder Ucphen, broeders van den bruidegom,
Martinus Peeters, oud vijf en dertig jaren, timmerman, zwager der bruid, en Cornelis Johannes Tierolff, oud zes en veertig jaren, verver, beide woonachtig in deze Gemeente als getuigen hiertoe verzocht.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven geteekend hebben, met uitzondering der bruid die verklaarde niet te kunnen tekenen uit hoofde van ongeleerdheid.Details
Gerardus van den Eijnden
Bruidegom op woensdag 11 januari 1860 Roosendaal

Plaats: Roosendaal
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 2, datum: 11-1-1860
BRUIDEGOM: Gerardus van den Eijnden
geboorteplaats bruidegom: Rucphen, Sprundel en Vorenseinde
BRUID: Lucia Vinckx
geboorteplaats bruid: Baarle Hertog BEL
Vader bruidegom: Johannes van den Eijnden
Moeder bruidegom: Antonia Adriana Horsten
Vader bruid: Gerardus Francus Vinckx
Moeder bruid: Antonia Grauwmans

--------------------------------------------------------------------------------
Bron: BS - Roosendaal - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)
hierin
11-01-1860 2 Gerardus van den Eijnden (*1827-1891) als bruidegom
Lucia Vinckx (*1827-1885) als bruid
Gerardus van den Eijnden en Lucia Vinckx als echtpaar
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader bruidegom
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder bruidegom
Gerardus Francus Vinckx (*1820-1860) als vader bruid
Antonia Grauwmans (*1820-1860) als moeder bruid
Adrianus van den Eijnden (*1824-1888) als getuige
Marinus (Marijnis) van den Eijnden (*1834-) als getuige
Dossier:

BSH-000019-1902

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1902 Hendrik Jager & Susanna Borghouts (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2460

In het jaar negentien honderd en twee den twaalfden september zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Hendrik Willem Jager, oud acht en twintig jaren, spoorwegarbeider, geboren te Etten en wonende te Helmond, meerderjarige zoon van Hendrik Willem Jager en van dienst echtgenoote Anna Cornelia de Rooij, daglooners, wonende te Etten
en Susanna Maria Borghouts, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Antwerpen en wonende te Etten, meerderjarige dochter van Jacobus Rumoldus Borghouts, spoorwegarbeider mede te Etten woonachtig en van diens echtgenoote Petronella Indeweij, overleden te Etten.
Zijnde de ouders van den bruidegom en de vader van de bruid bij het pasfeeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevende.
En zijn door partijen tot dat einde aan sons overgelegd: de extracten uit hunne geboorte-akten, een extract uit de overlijdens-akte van de moeder der bruid, het bewijs dat de beide huwelijks-afkondigingen te Helmond zonder eenige stuiting hebben plaats gehad, een certificaat ten bewijze, dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent de wet op de nationale militie, en twee certificaten van onvermogen, respectievelijk ten behoeve van den bruidegom en van de bruid.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente en te Helmond op Zondagen, den vier en twintigsten en een en dertigsten Augustus dezes jaars zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door ons in naam der Wet verklaard, dat: Hendrik Willem Jager en Susanna Maria Borghouts door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Hendriks Borghouts, oud vier en twintig jaren, spoorwegwachter, wonende te Middelburg, broeder van de bruid;
Cornelis Lambertus Bol, oud zeven en dertig jaren, herbergier, wonende te Etten;
Pieter Jongenelis, oud zeven en twintig jaren, arbeider, wonende te Etten; en
Stephanus Tijs, oud negen en twintig jaren, koopman, wonende te Etten.
Na voorlezing aan de comparanten en de getuigen is deze akte door ons onderteekend met de comparanten en de getuigen.Details
Hendrik Willem Jager
Bruidegom op vrijdag 12 september 1902 Etten-Leur

inventarisnummer: 2460 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 32, datum: 12-9-1902
BRUIDEGOM: Hendrik Willem Jager
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Susanna Maria Borghouts
geboorteplaats bruid: Antwerpen BEL
Vader bruidegom: Hendrik Willem Jager
Moeder bruidegom: Anna Cornelia de Rooij
Vader bruid: Jacobus Rumoldus Borghouts
Moeder bruid: Petronella in de Weij

--------------------------------------------------------------------------------
Bron: BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)
hierin
12-09-1902 32 Hendrik Willem Jager (*1874-1946) als bruidegom
Susanna Maria Borghouts (*1876-1948) als bruid
Hendrik Willem Jager en Susanna Maria Borghouts als echtpaar
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader bruidegom
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder bruidegom
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als vader bruid
Petronella Indeweij (*1849-1892) als moeder bruid
Hendrikus Adrianus Franciscus (Hendrik) Borghouts (*1879-) als getuige
Dossier: