Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000028-1885

Akte BS Overlijden Oudenbosch 1885 Lucia Vinckx (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd vijf-en-tachtig, den drien en twintigsten January verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUDENBOSCH, Gerardus van den Eijnden, oud zeven en vijftig jaren, metselaar, wonende alhier, man en Petrus Boerkamp, oud vier en vijftig jaren, herbergier, wonende alhier dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigsten January dezes jaars, om negen ure des avonds binnen deze Gemeente, is overleden Lucia Vinckx, oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, geboren te Baarle-Hertog (Belgie) wonende alhier, huisvrouw van den eersten comparant, dochter van Gerardus Vinckx en van Maria Grammans beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
22-01-1885 9 Lucia Vinckx (*1827-1885) als overledene
Gerardus Francus Vinckx (*1820-1860) als vader
Antonia Grauwmans (*1820-1860) als moeder
Gerardus van den Eijnden (*1827-1891) als echtgenoot
Dossier:

BSH-000029-1883

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1833 Jakob Jager & Pieternella van Breda (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2452

In het jaar een duizend acht honder drie en dertig den vierden Augustus, des morgens om negen ure, in het Gemeenteshuis dezer Gemeente, companeerde voor ons Burgemeester beambte van den burgelijken stand der Gemeente Etten en Leur, ter eene zijde, Jacob Hindrikz Jager, oud bijna vier en twintig jaren, in dienst bij het tweede Bataillon der Afdeeling Grenadiers, zich thans met Onbepaald Verlof in deze Gemeente bevindende, van beroep Schoenmaker, geboren en laatst woonachtig te Noordbroek, Provincie Groningen, meerderjarig ongehuwde zoon Hendrik Jacobs Jager en van dienst huisvrouw Trijntje Arends Bos, dagloners, wonende te Loppersum, Provincie voornoemd, voorzien van een Schriftelijk Consent zijnder ouders, tot het aangaan van het huwelijk, gepasseerd ten Notaris en getuigen te Loppersum, voornoemd den negen en twintisten Juny, een duizend acht honderd drie en dertig
en ter andere zijde Pieternella Gerardina van Breda, oud vier en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Fijnaart en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde dochter van Gerardus Antonij van Breda overleden alhier den achttienden Juny een duizend acht honderd en tien van van diens huisvrouw Petronella Margaretha Rijvenberg mede alhier overleden den vijftienden Juny een duizend achthonderd acht en twintig, kleindochter van vaderlijke zijde van Willem Karel van Breda en van Bastiana Vissers en van moederlijke zijde van Coeraad Rijvenberg en Willemijna van Prooijen, allen overleden; dewelke verklaren dat het kind in het Register van Geboorten dezer Gemeente ingeschreven op den tweeden July een duizend acht honderd drie en derti onder den naam van Catharina, als kind van Jacob Hendrik Jager en Petronella van Breda, en waarvan zij de geboorteacte hebben overgelegd, uit hen is geboren en hetwelk zij beiden voor hunne dochter erkennen en verklarende zij ................................................


Details
Jakob Hindrikz Jager
Bruidegom op zondag 4 augustus 1833 Etten-Leur

inventarisnummer: 2452 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 21, datum: 4-8-1833
BRUIDEGOM: Jakob Hindrikz Jager
geboorteplaats bruidegom: Noordbroek
BRUID: Pieternella Gerardina van Breda
geboorteplaats bruid: Fijnaart en Heijningen
Vader bruidegom: Hendrik Jacobs Jager
Moeder bruidegom: Trijntje Arends Bos
Vader bruid: Gerardus Antonij van Breda
Moeder bruid: Petronilla Margaretha Rijvenberg
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1799, Bruidegom geboren circa 1810, Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
04-08-1833 21 Jacob Hindrikz. Jager (*1810-1860) als bruidegom
Pieternella Gerardina van Breda (*1799-1861) als bruid
Jacob Hindrikz. Jager en Pieternella Gerardina van Breda als echtpaar
Hendrik Jacobs Jager (*1779-1844) als vader bruidegom
Trijntje Arends Bos (*1777-1837) als moeder bruidegom
Gerardus Anthonij van Breda (*1769-1810) als vader bruid
Petronella Margaretha Rijvenberg (*1770-1828) als moeder bruid
Catharina Jager (*1833-) als kind
Dossier:

D-000030-1799

Aantekening DTB Doopboeken Fijnaart en Heijningen 1799 Pieternella van Breda (doopboek)
doopplaats: Fijnaart en Heijningen
Archiefnaam: DTB Fijnaart en Heijningen
Archief: RANB
Inventarisnr.: Register 4
Gezindte: NG/NH
20 Pieternella Gerardina D. geb. 16.de namiddag 5 uur
V. Gerardus Antonij van Breda
M. Petronella Margaretha Rijvenberg
Get. Adriana VersluijsDetails
Pieternella Gerardina Breda
gedoopt op zondag 20 januari 1799 Fijnaart en Heijningen

plaats: Fijnaart en Heijningen
doop: nh 20-01-1799
dopeling: Pieternella Gerardina Breda
vader: Gerardus Antonij Breda
moeder: Petronella Margaretha Rijvenberg
bijzonderheden: --

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
Fijnaart en Heijningen NG dopen, 1742-1811 (4)
Archief:
DTB Fijnaart en Heijningen inventarisnummer register 4
Retroacta van de Burgerlijke Strand
hierin
20-01-1799 Pieternella Gerardina van Breda (*1799-1861) als kind
Gerardus Anthonij van Breda (*1769-1810) als vader
Petronella Margaretha Rijvenberg (*1770-1828) als moeder
Dossier:

D-000031-1793

Aantekening DTB Doopboeken Sprundel 1793 Jan de Rooij (doopboek)
doopplaats: Sprundel
Archiefnaam: DTB Sprunder
Archief: RANB
Inventarisnr.: 17
Gezindte: RK
1793Etten
2 Aprilis

Joannes Batpizatus est Joannes Legitimus Jacobi De Roij et Adrianae Van Meer. Susceperunt Adrianus Van Meer et Margarita Van Den MaagdenbergDetails
Joannes Jacobus de Roij
gedoopt op dinsdag 2 april 1793 Sprundel

datum doop : 02-04-1793
naam kind : Joannes
opm. bij kind : geboren onder Etten
vader : Jacobus de Roij -
moeder : Adriana van Meer -
get. : Adrianus van Meer en Margarita van den Maagdenberg
fol. 73v

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
Sprundel (Rucphen) RK dopen, 1731-1811 (17)
Archief:
DTB Sprundel (Rucphen) inventarisnummer 17
Retroacta van de Burgerlijke Stand
hierin
02-04-1793 Johannes (Jan) de Rooij (*1793-1872) als kind
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder
Dossier:

BSH-000031-1820

Akte BS Huwelijk Zundert 1820 Jan de Rooij & Anna Gommers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Zundert
Archiefnaam: BS Huwelijk
Archief: RANB
Inventarisnr.: 9526

Op heden den Achttienden Mei achttien honderd twintig des twaalf uren middags zijn gecompareerd voor ons burgemeester beampte van de Burgerlijken Stand der gemeente Zundert en Wern... Kanton Ginneken ... ... Provincie Noord Brabant
Johannes de Rooij arbeider van zes en twintig jaren, geboren te Sprundel Gemeente Rucphen den tweeden april zeventienhonderd drie ennegentig volgens overgelegde doopextract, en alhier woonachtig, meerderjarige zoon van Jacobus de Rooij en Adriana van Meer, .... alhier en wonende te Sprundel voornoemd, hebbende derzelven voldaan aan deszelfdes verpligting omtrent de Nationale Militie. Zoals blijkt uit de aans ons vertoonde paspoort, aan deszelves uit hoofde van expiratie van ..... ..... ..... ...... ..... ..... tegenwoordig en hunne toestemming gevende ten eenre. En ten andere zijde Anna Gommers, dienstmeid oud een en dertig jaren, geboren te Zundert, den zevende mei zeventienhonderd negen en tachtig, ..... het overlegde doopsextract .... akte, meerderjarige dochter van Nicolaas Gommers, overleden te Zundert den tiende july achttien honderd vijf en van Anna de Jongh overleden te Zundert den tweede juny achttienhonderd vijf beiden volgens de ten dezen overgelegden doodsextracten, zijnde de grootouders van deze Anna Gommers mede overleden en wel te Zundert als van 's vaders zijde ..... Gommers den twintigste maart zeventienhonderd zes en tachtig en ..... Wagemakers den achtsen july zeventien honderd tagtig, en van 's moeders zijde Cornelis de Jongh den vijftiende november zeventien honderdacht en negentig en Maria Balmakers den vierde february zeventien honderd drie en negentig allen zoals conform uit de ten dezen overgelegden doodsextracten.
Welken ons hebben verzogt tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan waarvan de afkondigingen binnen deze gemeente alsmede in de gemeente te Rucphen zonder enige verhindering zijn geschied, te weten de eerste op Zondag den Zevende en de tweede op Zondag den veertienden deze maand Mei achttien honderd twintig ten elf uuren des morgens overeenkomstig de wet, hebbende den Bruidegom ten deze overgelegd een attest afgegeven door den Heer Burgemeester der Gemeente Rucphen den achttiende Mei achttien honderd twintig, constaterend dat de gemelde afkondingingen eldaar op de voorgeschreven dagen overhinderd hebben plaats gehad.
Geene tegenwerping tegen dit huwelijk ons bekend zijnde, regt doende aan hunne .... na voorlezing te hebben gedaan ..... alsmede van het ..... .... Zoo verklaren wij in naam der wet dat de personen van Johannes de Rooij en Anna Gommers door een wettig huwelijk zijn verbonden. En hebben gehuwden hierop dadelijk verklaart dat van hen geboren is een kind ingeschreven op het register van den Burgelijken Stand dezer gemeente op den twaalfden april achttien honderd zeventien onder den naam van Adriaan Gommers, welk kind zij voor hunne zoon aannemen.
Waarvan door ons akte is opgemaakt en tegen .........Details
Johannes de Rooij
Bruidegom op donderdag 18 mei 1820 Zundert

Bron: RANB inventarisnummer: 9526 plaats: Zundert
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 12, datum: 18-5-1820
BRUIDEGOM: Johannes de Rooij
geboorteplaats bruidegom: Rucphen
geboortedatum bruidegom: 2-4-1793
BRUID: Anna Gommers
geboorteplaats bruid: Zundert
geboortedatum bruid: 7-5-1789
Vader bruidegom: Jacobus de Rooij
Moeder bruidegom: Adriana van Meer
Vader bruid: Nicolaas Gommers
Moeder bruid: Anna de Jongh
Opmerkingen: Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Zundert - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)hierin
18-05-1820 12 Johannes (Jan) de Rooij (*1793-1872) als bruidegom
Anna Gommers (*1789-1824) als bruid
Johannes (Jan) de Rooij en Anna Gommers
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader bruidegom
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder bruidegom
Nicolaas Gommers (*1769-1805) als vader bruid
Anna de Jongh (*1769-1805) als moeder bruid
Adriaan de Rooij (*1817-) als kind
Dossier: