Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000031-1824

Akte BS Huwelijk Rucphen 1824 Jan de Rooij & Elizabeth van Reijen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 6812

In het jaar een duizend achthonder vierentwintig den achttiende november, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rucphen, kanton Roosendaal, district Breda, provincie Noord-Brabant, ten eenre JOHANNES DE ROOY, oud een en dertig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, weduwnaar van Anna Gommers, overleden in deze gemeente den zesde der maand February een duizend Achthonderd vierentwintig blijkens extract van overlijden uitgeleverd alhier den achtste der loopende maand, meerderjarige zoon van Jacobus de Rooy en Adriana van Meer, erbeiders wonende in deze gemeente de vader hier tegenwoordig en consisteerd.
En ten andere zijde ELIZABETH VAN REIJEN jonge dochter van negen en twintig jaren, gebortig van Etten ... wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Anthonij Willem van Reijen en Jacoba Martinesse Verhoeven arbieders wonende beide in de gemeente Etten, de vader hier tegenwoordig en consisteerd.
De welke ons hebben verzogt tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de publicaties in deze gemeente zonder enige verhinderinge zijn geschied te weten de eerste op Zondag den een en dertigste der maadn Oktober jongstleden en de tweed eop Zondag daaraanvolgende den zesde der loopende maand.
Geen opppositie op het huwelijk gedaan zijnde, regt hebbende tot hunne onderneeming wij ... waar voorlezing te hebben gegeven aan .... ...het Zesde Kapittel van het Burgerlijk Wetboek ... ... van het huwelijk hebben gevraagd aan den Bruidegom en aan den Bruid of zij elkander aannemen voor man en vrouw en ... afzonderlijk geantwoord en bevestigd te hebben, verklaren wij in naam der Wet dat JOHANNES DE ROOY en ELIZABETH VAN REIJEN door een wettig huwelijk zijn vereenigd.
........Details
Johannes de Rooij
Bruidegom op donderdag 18 november 1824 Rucphen

Bron: RANB inventarisnummer: 6812 plaats: Rucphen
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 16, datum: 18-11-1824
BRUIDEGOM: Johannes de Rooij
geboorteplaats bruidegom: Rucphen, Sprundel en Vorenseinde
BRUID: Elizabeth van Reijen
geboorteplaats bruid: Etten
Vader bruidegom: Jacobus de Rooij
Moeder bruidegom: Adriana van Meer
Vader bruid: Antonij Willem van Reijen
Moeder bruid: Jacoba Martinusse Verhoeven
Opmerkingen: Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Rucphen - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
18-11-1824 16 Johannes (Jan) de Rooij (*1793-1872) als bruidegom
Elizabeth van Reijen (*1795-1856) als bruid
Johannes (Jan) de Rooij en Elizabeth van Reijen als echtpaar
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader bruidegom
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder bruidegom
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als vader bruid
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000031-1862

Akte BS Huwelijk Rucphen 1862 Jan de Rooij & Elizabeth Houtepen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 6815

In het jaar Een Duizend Achthonder tweeenzestig den elfden October, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rucphen en Sprundel Johannes de Rooy, oud negenenzestig jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, weduwnaar van Elizabeth Verheijen, meerderjarig zoon van Jacobus de Rooy en van Adriana van Meer, beiden overleden, en Elizabeth Houtepen oud zesendertig jaren, arbeidster wonende in deze gemeente, weduwe van Marijn Oomen, dochter van Pieter Houtepen overleden, en van Petronella de Keuning, arbeidster wonende in deze gemeente dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hunne voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze gemeente hebben plaats gehad, op Zondagen den achtentwintigsten September en vijfden October beide dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste het Doop- en Geboorte extract akte derzelven, ten tweede een certificaat van onvermogen derzelven, ten derde de extracten van overlijden van Elizabeth Verheijen en Marijn Oomen voormeld, ten vierde het certificaat van de gedane huwelijksafkondigingen binnen deze gemeente.
Dien tengevolge ik nadat de aanstaande echtgenooten ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaart, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan dat de personen Johannes de Rooy en Elizabeth Houtepen door den echt met elkander zijn verenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken, in het openbaar ten gemeentehuize en tegenwoordigheid van:
Matheus Guurijnen oud achtendertig jaren, mandenmaker
Jacobus Dekkers oud zevenentwintig jaren, landbouwer
Arnoldus Cudadenhijsen oud zevenenzestig jaren zonder beroep en
Josephus Voolen oud drieendertig jaren secretaris,
alle vier inwoonders dezer gemeente.
Waarvan akte, welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen met diegeenen hebben geteekend, beide comparanten hebben verklaart uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnnen schrijven.Details
Johannes de Rooij
Bruidegom op zaterdag 11 oktober 1862 Rucphen

Bron: RANB inventarisnummer: 6815 plaats: Rucphen
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 29, datum: 11-10-1862
BRUIDEGOM: Johannes de Rooij
geboorteplaats bruidegom: Rucphen
BRUID: Elizabeth Houtepen
geboorteplaats bruid: Rucphen
Vader bruidegom: Jacobus de Rooij
Moeder bruidegom: Adriana van Meer
Vader bruid: Pieter Houtepen
Moeder bruid: Petronella de Keuning
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1826, Bruidegom geboren circa 1793, Akte bevat meer informatie.

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Rucphen - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)hierin
11-10-1862 29 Johannes (Jan) de Rooij (*1793-1872) als bruidegom
Elizabeth Houtepen (*1826-1907) als bruid
Johannes (Jan) de Rooij en Elizabeth Houtepen als echtpaar
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader bruidegom
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder bruidegom
Pieter Houtepen (*1793-1833) als vader bruid
Petronella Keuning (*1792-1871) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000033-1862

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1889 Jacobus Jager & Jacoba Hendrikx (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijk
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2459

In het jaar een duizend acht honderd negen en tachtig, den achten November in het Gemeentehuis dezer gemeente, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN en LEUR, in het openbaar verschenen: Jacob Hendrik Jager, oud zeven en twintig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Hendrik Willem Jager en van dienst echtgenoote Anna Cornelia de Rooij, arbeiders mede alhier woonachtig, ter ene zijde
en Jacoba Hendrikse, oud zeven en twintig jaren, arbeidster, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochtervan Adriaan Hendrikse, en van diens echtgenoote Wilhelmina van Steen, arbeiders, mede alhier woonachtig, ter andere zijde.
Zijnde de ouders van den bruidegom en de ouders van de bruid bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunnen toestemming gevende.
........................
Geene oppositie tegen die huwelijk bekend zijnde, recht doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevene stukken, te weten:
ten eerste de extracten uit de geboorte akten van partijen,
en ten tweede, een certirficaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplcihting omtrent de wet op de Nationale Militie.
Welke stukken aan het ter griffie der Rechtbank bestemde register zullen worden vastgehecht.
Dien ten gevolge en nadat de Bruidegom en de Bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Jacobus Hendrik Jager en Jacoba Hendrikse door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Alsdus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen getuigen, als:
Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud drie en veertig jaren, gemeente Secretaris;
Franciscus Josephus de Drijver, oud drie en zestig jaren, Klerk;
Adrianus Vergouwen oud negen en zestig jaren, afroeper; en
Jan Struijs, oud acht en dertig jaren, veldwachter;
allen wonende in deze gemente, welke deze akte nadat dezelve aan heb en de partijen was voorgelezen, met deze laatsten, de vader van den bruidegom en ons hebben getekend, verklarende de moeder van den bruidegom en de ouders van de bruid, uit hoofde van ongeleerdheid, niet te kunnen schrijven.

Details
Jacobus Hendrik Jager
Bruidegom op vrijdag 8 november 1889 Etten-Leur

inventarisnummer: 2459 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 43, datum: 8-11-1889
BRUIDEGOM: Jacobus Hendrik Jager
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Jacoba Hendrikx
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Hendrik Willem Jager
Moeder bruidegom: Anna Cornelia de Rooij
Vader bruid: Adriaan Hendrikx
Moeder bruid: Wilhelmina van Steen

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
08-11-1889 43 Jacobus Hendrik Jager (*1862-) als bruidegom
Jacoba Hendrikx (*1862-) als bruid
Jacobus Hendrik Jager en Jacoba Hendrikx als echtpaar
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader bruidegom
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder bruidegom
Adriaan Hendrikx (*1824-1911) als vader bruid
Wilhelmina van Steen (*1830-1903) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000035-1857

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1857 Adriaan Hendrikx & Wilhelmina van Steen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijk
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2455

In het jaar Een Duizend Acht Honderd Zeven en Vijftig, den zes en twintigsten augustus in het Gemeentehuis dezer gemeente zijn voor ons Wethouder/Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, in het openbaar verschenen: Adriaan Hendrikx oud drie en dertig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige ongehuwde zoon van Willibrordus Hendrikx, arbeider mede alhier woonachtig en van diens echtgenoote Cornelia Franken, overleden, ten ene zijde; En Wilhelmina van Steen, oud zes en twintig jaren, dagloonster, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige ongehuwde dochter van Pauls van Steen, overleden alhier den achttienden April des jaars een duizend achthonderd zes en dertig en van diens weduwe Elisabeth Peeters, mede dagloonster en in deze gemeente woonachtig, bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hare toestemming gevende, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht overtegaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder verhindering gedaan zijn binnen deze gemeente, de eerste op Zondag den zestienden en de tweede op Zondag daaraanvolgende den drie en twintigsten Augustus dezes jaar.
Geene oppositie tegen dit huwelijk bekend zijnde, recht doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevene stukken, te weten: de extracten van de geboorte akten van de partijen echtgenooten, ten tweede, het overlijdens extract van den bruids vader; ten derde, het bewijs dat de beide huwelijksafkondigingen binnen deze gemeente zonder enige stuiting hebben plaats gehad en ten vierde, een certificaat ten bewijze dat den bruidegom voldaan heeft aan zijne verpligting omtrent de wet op de nationale militie.
welke stukken aan het ter Griffie der Regtbank bestemde Register zullen worden vastgehecht.
Dien tengevolge, en na dat de bruidegom en de bruid elk afzonderlijk aan ons hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaart, dat Adriaan Hendrikx en Wilhelmina van Steen door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen Getuigen, als: Petrus Josephus de Wolf, oud acht en veertig jaren, secretaris; Joannes Petrus Bogers, oud zes en twintig jaren, klerk; Andries Broekhoven, oud drie en zestig jaren, gemeentebode en Adriaan Alwijns, oud negen en dertig jaren, veldwachter, allen bekende van de partijen echtgenooten en te Etten woonachtig, welke deze akte, nadat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen, met de bruid en ons hebben getekend, verklarende den bruidegom en de moeder van de bruid uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
Details
Adriaan Hendrikx
Bruidegom op woensdag 26 augustus 1857 Etten-Leur

inventarisnummer: 2455 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 28, datum: 26-8-1857
BRUIDEGOM: Adriaan Hendrikx
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Wilhelmina van Steen
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Wilbrordus Hendrikx
Moeder bruidegom: Cornelia Franken
Vader bruid: Paulus van Steen
Moeder bruid: Elisabeth Peeters
--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)
hierin
26-08-1857 28 Adriaan Hendrikx (*1824-1911) als bruidegom
Wilhelmina van Steen (*1830-1903) als bruid
Adriaan Hendrikx en Wilhelmina van Steen
Dossier:

D-000039-1769

Aantekening DTB Doopboeken Etten-Leur 1769 Gerardus van Breda (doopboek)
doopplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RANB
Inventarisnr.: Register 13
Gezindte: NG/NH15 Meij gedoopt het kind van Willem Carel van Breda en Bastiana Visers. Peeter Johannes Gerardus Vissers en Meeter Antonia Petronella van Hout, de naam is Gerardus AntonieDetails
Gerardus Antonie van Breda
gedoopt op maandag 15 mei 1769 Etten-Leur

plaats: Etten-Leur
doop: nh 15-05-1769
dopeling: Gerardus Antonie van Breda
vader: Willem Carel van Breda
moeder: Bastiana Vissers
bijzonderheden: --

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
Etten-Leur NG dopen, 1745-1810 (13)
Archief:
DTB Etten-Leur inventarisnummer register 13
Retroacta van de Burgerlijke Stand
hierin
15-05-1769 Gerardus Anthonij van Breda (*1769-1810) als kind
Willem Carel van Breda (*1731-1820) als vader
Bastiana Vissers (*1740-1820) als moeder
Dossier: