Bronnen Bronnen
Bronnen

D-000040-1770

Aantekening DTB Doopboeken Fijnaart en Heijningen 1770 Petronella Rijvenberg (doopboek)
doopplaats: Fijnaart en Heijningen
Archiefnaam: DTB Fijnaart en Heijningen
Archief: RANB
Inventarisnr.: Register 4
Gezindte: NHMeij 13 't kint Pieternella Margarieta
Oud vad. Coenraad Rijvenberg
moed. Willemijna van Prooijen
get. Pieter Rijvenberg en Anna DebbekDetails
Pieternella Margarieta Rijvenberg
gedoopt op zondag 13 mei 1770 Fijnaart en Heijningen

plaats: Fijnaart en Heijningen
doop: nh 13-05-1770
dopeling: Pieternella Margarieta Rijvenberg
vader: Coenraad Rijvenberg
moeder: Willemijna van Prooijen
bijzonderheden: --

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
Fijnaart en Heijningen NG dopen, 1742-1811 (4)
Archief:
DTB Fijnaart en Heijningen inventarisnummer register 4
Retroacta van de Burgerlijke Strand
hierin
13-05-1770 Petronella Margaretha Rijvenberg (*1770-1828) als kind
Coenraad Rijvenberg (*1750-) als vader
Willemijna van Prooijen (*1750-) als moeder
Dossier:

BSH-000041-1856

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1856 Catharina Jager & Johannes Roomer (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2455

In het jaar Een duizend Acht honderd Zes en Vijftig, den vierden December in het Gemeentehuis dezer Gemeente, zijn voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, in het openbaar verschenen:
Johannes Elisa Roomer, oud een en veertig jaren, ambtenaar bij de belastingen, geboren te Breda en wonende te Sprundel, Gemeente Rucphen en Sprundel, meerderjarig, ongehuwde natuurlijke zoon van Elisabeth Roomer, zonder beroep, mede te Sprundel voornoemd woonachtig, ter ene zijde
en Catharina Jager, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde dochter van Jakob Heindrikz Jager en van diens echtgenoot Pieternella Gerardina van Breda, kooplieden, mede alhier woonachtig, bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevende, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht overtegaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente, en te Rucphen de eerste op Zondag den drie en twintigsten en de tweede op Zondag daaraanvolgende den dertigsten November dezes jaar.
Geen oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, recht doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevene stukken te weten:
ten eerste, de extracten uit de geboorte akten van de partijen echtgenooten;
ten tweede de bewijzen dat de beide huwelijks afkondigingen binnen deze Gemeente en te Rucphen zonder eenige stuiting hebben plaats gehad
welke stukken aan het ter Griffie der Regtbank bestemde Register zullen worden vastgehecht.
Dien tengevolge, en na dat de bruidegom en de bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Johannes Elisa Roomer en Catharina Jager door den Echt aan elkander zijn verbonden.

Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen getuigen, als:
Cornelis Wagemakers, oud twee en zeventig jaren, wagemaker,
Andries Broekhoven, oud twee en zestig jaren, Gemeentesbode,
Adriaan Alewijns, oud acht en dertig jaren, en
Philippus Jacobus Tijnant, oud drie en veertig jaren, beide veldwachters,
allen bekende van de partijen echtgenooten en te Etten woonachtig, welke deze akte na dat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen, met deze laatsten, des bruids vader en ons hebben getekend, verklarende, de moeder van de bruid uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.

Details
Catharina Jager
Bruid op donderdag 4 december 1856 Etten-Leur

inventarisnummer: 2455 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 23, datum: 4-12-1856
BRUIDEGOM: Johannes Elisa Roomer
geboorteplaats bruidegom: Breda
BRUID: Catharina Jager
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: N.N. N.N.
Moeder bruidegom: Elisabeth Roomer
Vader bruid: Jakob Hindrikzn Jager
Moeder bruid: Pieternelle Gerardina van Breda

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
04-12-1856 23 Johannes Elisa Roomer (*1815-) als bruidegom
Catharina Jager (*1833-) als bruid
Johannes Elisa Roomer en Catharina Jager als echtpaar
Anna Elisabeth (Elisabeth) Roomer (*1788-1857) als moeder bruidegom
Jacob Hindrikz. Jager (*1810-1860) als vader bruid
Pieternella Gerardina van Breda (*1799-1861) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000043-1896

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1896 Cornelis Jager & Catharina Hermans (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2460

In het jaarachttienhonderd zes en negentig, den vijfden Juni zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, in het Huis der Gemeente verschenen,
ten einde een huwelijk aan te gaan:
Cornelis Jager, oud vier en twintig jaren, arbeider, geboren en wonende te Etten, meerderjarige zoon van Hendrik Willem Jager en van diens echtgenoote Anna Cornelia de Rooij, arbeiders, mede te Etten woonachtig
en Catharina Hermans, oud negen en twintig jaren, arbeidster, geboren en wonende te Etten, meerderjarige dochter van Hermanus Hermans en van dienst echtgenoote Johanna Snelders, arbeiders, mede te Etten woonachtig.
Zijnde de ouders van den bruidegom en die der bruid bij het passeeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevende.
Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze Gemeente op Zondagen, den vier en twintigsten en een en dertigsten Mei deze jaars zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard, dat Cornelis Jager en Catharina Hermans door den echt aan elkander zijn verbonden.
Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud vijftig jaren, gemeentesecretaris wonende te Etten,
Adrianus Vergouwen, oud vijf en zeventig jaren, afroeper wonende te Etten,
Jan Struijs, oud vijf en veertig jaren, veldwachter wonende te Etten en
Pieter Franciscus Verkuijl, oud zes en twintig jaren, horlogemaker wonende te Etten.
Na voorlezing aan de Comparanten en de getuigen is deze akte door ons ondertekend met den comparant en de getuigen verklarende de comparante, uit hoofde van ongeleerdheid, niet te kunnen schrijven.


Details
Cornelis Jager
Bruidegom op vrijdag 5 juni 1896 Etten-Leur

inventarisnummer: 2460 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 28, datum: 5-6-1896
BRUIDEGOM: Cornelis Jager
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Catharina Hermans
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Hendrik Willem Jager
Moeder bruidegom: Anna Cornelia de Rooij
Vader bruid: Hermanus Hermans
Moeder bruid: Johanna Snelders

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)hierin
05-06-1896 23 Cornelis Jager (*1872-1947) als bruidegom
Catharina Hermans (*1866-1951) als bruid
Cornelis Jager en Catharina Hermans als echtpaar
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader bruidegom
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder bruidegom
Hermanus Hermans (*1835-1918) als vader bruid
Johanna Snelders (*1838-1916) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000045-1871

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1871 Hermanus Hermans & Johanna Snelders (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2457

In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig, den een en twintigsten December in het Gemeentehuis dezer Gemeente, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEn en LEUR, in het openbaar verschenen: Hermanus Hermans, oud zes en dertig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarig, ongehuwd zoon van Willem Hermans, overleden en van diens weduwe Maria Klep, arbeidster,
mede alhier woonachtig, ter eene zijde. En Johanna Snelders, oud drie en dertig jaren, arbeidster, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarig, ongehuwd, dochter van Adriaan Snelders, arbeider, mede alhier woonachtig en van dienst echtgenoote Johanna Gommeren, overleden, ter andere zijde.
Verklarende dat zij onderling, voor hun huwelijk hebben verwekt twee kinderen, beiden van de vrouwelijke kunne, zijnde tweelingen geboren alhier den negentienden October des jaars achttien honderd zes en zestig, ingeschreven in de registers van den burgerlijkens stand dezer gemeente, het eene onder den voornaam van Joanna en het andere onder dien van Catharina, als kinderen van Johanna Snelders, waarvan zij de geboorte extracten hebben overgelegd en welke zij bij deze voor hunne dochters erkennen.
Dewelke ons hebben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder enige verhindering gedaan zijn binnen deze gemeente, de eerste op Zondag den tienden en de tweede op Zondag daaraanvolgende den zeventienden December dezes jaars.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, regt doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevene stukken, te weten:
ten eerste, de extracten uit de geboorteakten van de partijen; ten tweede, de extracten uit de geboorteakten der beide hiervoor vermelde door partijen erkende kinderen; ten derde, het bewijs dat de beide huwelijks-afkondigingen binnen deze gemeente zonder enige stuiting hebben plaats gehad, en ten vieder, een certificaat ten bewijze dat den bruidegom voldaan heeft aan zijne verpligting omtrent de wet op de nationale militie.
Welke stukken aan het ter griffie der Regtbank bestemde register zullen worden vast gehecht.
Dien ten gevolge en nadat de Bruidegom en de Bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Hermanus Hermans en Johanna Snelders door den Echt aan elkander verbonden zijn.
Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen getuigen, als: Petrus Josephus de Wolf, oud twee en zestig jaren, secretaris; Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud vijf en twintig jaren, Petrus Crul, oud drie en twintig jaren, beide klerken, en Adriaan Alwijns, oud vier en vijftig jaren, veldwachter, allen bekenden van de partijen, en te Etten woonachtig, welke deze akte, nadat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen, met den bruidegom en ons hebben geteekend, verklarende de bruid, uit hoofde van ongeleerdheid, niet te kunnen schrijven.Details
Hermanus Hermans
Bruidegom op donderdag 21 december 1871 Etten-Leur

inventarisnummer: 2457 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 41, datum: 21-12-1871
BRUIDEGOM: Hermanus Hermans
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Johanna Snelders
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Willem Hermans
Moeder bruidegom: Maria Klep
Vader bruid: Adriaan Snelders
Moeder bruid: Johanna Gommeren
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1838, Bruidegom geboren circa 1835, Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------
Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)
hierin
21-12-1871 41 Hermanus Hermans (*1835-1918) als bruidegom
Johanna Snelders (*1838-1916) als bruid
Hermanus Hermans en Johanna Snelders als echtpaar
Catharina Hermans (*1866-1951) als kind
Maria Klep (*1805-1879) als moeder bruidegom
Willem Hermans (*1807-1856) als vader bruidegom
Dossier:

BSH-000067-1895

Akte BS Huwelijk Heer 1895 Nicolaas Soudant & Maria Breuls (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 27

In het jaar achttien honderd vijf en negentig, den twintigsten April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Heer Provincie Limburg, in het openbaar, in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van
1e. Joannes Willems, oud vijf en vijftig jaren, van beroep landbouwer wonende te Hoest, bekende van de bruid
2e. Hubertus Willems, oud drie en twintig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende te Heer, bekende van de bruid
3e. Paulus Houben, oud vijf en vijftig jaren, van beroep tuinier wonende te Heer, bekende van den bruidegom
4e. Bartholomeus Beckers, oud zes en twintig jaren, van beroep ovenwerker wonende te Heer, bekende van den bruidegom
verschenen: ter eenre Nicolaas Soudant, oud zevenentwintig jaren, geboren te Gronsveld, van beroep landbouwer wonende te Heer, meerderjarige zoon van Mathijs Soudant van beroep landbouwer wonende te Heugem gemeente Gronsveld alhier tegenwoordig en toestemmende en van Catharina Lahaut overleden
en ter andere zijde Maria Catharina Breuls, oud twintig jaren, geboren te Heer, zonder beroep wonende te Heer, minderjarige dochter van Joannes Petrus Breuls van beroep landbouwer en van Joanna Hubertina Diederen zonder beroep echteliederen te Heer wonende de vader persoonlijk in dit huwelijk toestemmende en verklarende dat de toestemming der moeder is gevraagd
welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, hebbende de afkondigng plaats gehad alhier zonder stuiting, de eerste Zondag den zevenden April achttienhondervijfennegentig de tweede op Zondag daaraanvolgende, den veertienden April achttienhonderdvijfennegentig en tot welk einde zij verder hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, zijnde
1e. de akte van geboorte van den bruidegom waaruit blijkt dat hij geboren is te Gronsveld den veertienden October achttienhonderzevenenzestig;
2e. de akte van geboorte der bruid waaruit blijkt dat zij geboren is te heer den twintigsten Februari achttienhonderdvijfenzeventig;
3e. het wettig bewijs waaruit blijkf dat de bruidegom aan de wetten op de Nationale Militie heeft voldaan;
4e. het doodextract waaruit blijkt dat Catharina Lahaut, moeder van den bruidegom, overleden is te Gronsveld den vijftienden Maart achttienhondertachting.
De aanstaande echtgenooten hebben ten overstaan van ons en in tegenwoordigheid der genoemde getuigen verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Na welke verklaring wij in naam der wet hebben verklaard: dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing geteekend met den bruidegom, de bruid, den vader van den bruidegom en de vier getuigen hebbende de vader der bruid verklaard schrijvens onkundig te zijn.


Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 27
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 20-04-1895
Bruidegom Nicolaas Soudant
Geboortedatum: 14-10-1867
Geboorteplaats: Gronsveld
Bruid Maria Catharina Breuls
Geboortedatum: 20-02-1875
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Mathijs Soudant
Moeder bruidegom Catharina Lahaut
Vader bruid Joannes Petrus Breuls
Moeder bruid Joanna Hubertina Diederen
Nadere informatie >

hierin
20-04-1895 5 Nicolaas Soudant en Maria Catharina Breuls als echtpaar
Nicolaas Soudant (*1867-1940) als bruidegom
Maria Catharina Breuls (*1875-) als bruid
Mathijs Soudant (*1840-1909) als vader bruidegom
Catharina Lahaut (*1840-1880) als moeder bruidegom
Joannes Petrus (Peter) Breuls (*1848-) als vader bruid
Joanna Hubertina Diederen (*1840-) als moeder bruid
Dossier: