Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000065-1883

Akte BS Huwelijk Heer 1883 Joannes Aerts & Maria Beckers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 26

In het jaar achttien honderd drie en tachtig, den twintigsten augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Heer, Hertogdom Limburg, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van
1e. Francis Aerts, oud zes endertig jaren, wonende te Meerssen van beroep dagloner die gezegd heeft te zijn broeder van de bruidegom
2e. Jan Hendrik Aerts, oud vier endertig jaren, wonende te Meerssen van beroep dagloner die gezegd heeft te zijn broeder van de bruidegom
3e. Jan Hendrik ..., oud acht en dertig jaren, wonende te Meerssen van beroep ... die gezegd heeft te zijn zwager van de bruidegom
4e. Joannes Servaes ...., oud zes en twintig jaren, wonende te Meerssen van beroep dagloner die gezegd heeft te zijn kennis van de bruidegom

verschenen: ter eenre Joannes Wilhelmus Aerts, oud dertig jaren, wonende te Meerssen, werkman van beroep. meerderjarige zoon van Joannes Aerts overleden en van Elisabeth Duyzen zonder beroep wonende te Meerssen
en ter andere zijde Maria Catharina Hubertina Beckers, oud een en twintig jaren, wonende te Heer, zonder beroep, minderjarige dochter van Jan Pieter Beckers overleden en van Maria Judith Retrot zonder beroep wonende te Heer, present en toestemmende;
welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen in deze gemeente zonder stuiting zijn geschied, overeenkomstig de wet te weten: de eerste op Zondag, den vijfden en de tweede op Zondag daaraanvolgende, den twaalfde dezes, daartoe aan ons ter hand stellende:
1e. de akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt dat hij geboren is den zes en twintigsten december een duizend acht honderd twee en vijftig te Fall-meer
2e. de akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij geboren is den vierden augustus een duizend acht honderd twee en zestig te Heer
Het wettig bewijs waaruit blijkt dat den bruidegom aan de wetten voor de Nationale Militie voldaan heeft
Het doodsextract waaruit blijkt dat Jan Petrus Beckers vader des bruid overleden is te Heer den twee en twintigsten februari achttienhonderd negenenzeventig
Een certificaat van den Ambtenaar van den burgelijken stand te Meerssen, ......
Nadat eindelijk de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der bovengemelde getuigen, hadden verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wijj Ambtenaar van den Burgelijken Stand in naam der wet verklaard: dat Joannes Wilhelmus Aerts en Maria Catharina Hubertina Beckers door den echt zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, welke wij na gedane voorlezing.


Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 26
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 20-08-1883
Bruidegom Joannes Wilhelmus Aerts
Geboortedatum: 26-12-1852
Geboorteplaats: Vallmeer (Belgi )
Bruid Maria Catharina Hubertina Beckers
Geboortedatum: 04-08-1862
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Joannes Aerts
Moeder bruidegom Elisabeth Duyzen
Vader bruid Pieter Beckers
Moeder bruid Maria Judith Retrot
Nadere informatie >

hierin
20-08-1883 7 Joannes Wilhelmus Aerts en Maria Catharina Hubertina Beckers als echtpaar
Joannes Wilhelmus Aerts (*1852-) als bruidegom
Maria Catharina Hubertina Beckers (*1862-) als bruid
Jan Mathijs Aerts (*1832-1883) als vader bruidegom
Elisabeth Duyzen (*1832-) als moeder bruidegom
Jan Petrus (Pieter) Beckers (*1832-1879) als vader bruid
Maria Judith Retrot (*1834-1901) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000071-1856

Genlias BS Huwelijk Heer 1856 Pieter Beckers & Maria Retrot (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RL
Inventarisnr.: 25

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 25
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 06-09-1856
Bruidegom Jan Petrus Beckers
Geboortedatum: 30-03-1832
Geboorteplaats: Berg en Terblijt
Bruid Maria Judith Retrot
Geboortedatum: 23-07-1834
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Jan Pieter Beckers
Moeder bruidegom Anna Catharina Onzels
Vader bruid Petrus Mathijs Retrot
Moeder bruid Joanna Maria Lucassen
Nadere informatie >
hierin
06-09-1856 Jan Petrus (Pieter) Beckers (*1832-1879) als bruidegom
Maria Judith Retrot (*1834-1901) als bruid
Jan Petrus (Pieter) Beckers en Maria Judith Retrot als echtpaar
Jan Pieter Beckers (*1799-) als vader bruidegom
Anna Catharina Onzels (*1803-) als moeder bruidegom
Petrus Mathias Retrot (*1795-1872) als vader bruid
Joanna Maria Lucassen (*1789-1852) als moeder bruid

BSH-000073-1913

Akte BS Huwelijk Heer 1913 Henri Aerts & Elisabeth Janssen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 29

Heden vijf juli negentienhonderd dertien verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Heer teneinde een huwelijk aan te gaan:
Joannes Hendricus Aerts
oud zesentwintig jaren, geboren te Heer, leiendekker wonende te Heer, meerderjarige zoon van Joannes Wilhelmus oud zestig jaar, leidendekker en van Maria Catharina Hubertina Beckers oud vijftijg jaar, zonder beroep beiden wonende te Heer en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende
en Elisabeth Janssen
oud negenentwintig jaar, geboren te Heer, zonder beroep wonende te Heer, meerderjarige dochter van Hendricus, oud negenenzestig jaar, landbouwer en van Agnes Essers oud zestig jaar, zonder beroep beiden alhier wonende en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende.
De afkondigingen betreffende dit huwelijk hebben alhier plaats gehad op vijftien en twee entwintig Juni dezes jaar.
Aan mij zijn de volgende stukken overgelegd:
1e. De geboorteakte van den bruidegom geboren te Heer den achtsten December achttienhonder zesentachtig
2e. De geboorteakte van de bruid geboren te Heer den zesden Mei achttienhonderd vierentachtig
Ik heb aan bruidegom en bruid gevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en zij getrouw zullen nakomen de plichten door de wet aan den huwelijken staat verbonden. Na hierop van ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord te hebben verkregen, heb ik in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Getuigen waren:
Willem Janssen, oud zesendertig jaren, ladingmeester Staatsspoor, wonende te Heer, broeder van de bruid
Mathieu Schurgert, oud negenendertig jaar, fabrieksarbeider, wonende te Heer, zwager van de bruid
Mathijs Heuts, oud negenentwintig jaar, landbouwer, wonende te Heer, zwager van den bruidegom
Hubert Janssen, oud eenendertig jaar, landbouwer, wonende te Heer, zwager van de bruid
Vader en moeder der bruid en moeder des bruidegoms zijn schrijvens onkundig. Doorhaling een woord goedgekeurd.
Waarvan akte, welke overeenkomst de wet is voorgelezen.


Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 29
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 05-07-1913
Bruidegom Joannes Hendricus Aerts
Geboortedatum: 08-12-1886
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Bruid Elisabeth Janssen
Geboortedatum: 06-05-1884
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Joannes Wilhelmus Aerts
Moeder bruidegom Maria Catharina Hubertina Beckers
Vader bruid Hendricus Janssen
Moeder bruid Agnes Essers
Nadere informatie >

hierin
05-07-1913 13 Henri Aerts en Elisabeth Janssen als echtpaar
Henri Aerts (*1886-) als bruidegom
Elisabeth Janssen (*1884-) als bruid
Joannes Wilhelmus Aerts (*1852-) als vader bruidegom
Maria Catharina Hubertina Beckers (*1862-) als moeder bruidegom
Hendricus Janssen (*1844-) als vader bruid
Agnes Essers (*1853-) als moeder bruid
Mathijs Heuts (*1884-) als getuige
Dossier:

BSH-000077-1916

Akte BS Huwelijk Heer 1916 Pieter Aerts & Anna Haameleers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 29

Heden vier Maart negentienhonder zestien, verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Heer ten einde een huwelijk aan te gaan:
Petrus Hubertus Aerts
oud zevenentwintig jaar, geboren te Heer, dakdekker, wonende te Heer, meerderjarige zoon van Joannes Wilhelmus Aerts, oud drie en zestig jaar leidekker en van Maria Catharina Hubertina Beckers zonder beroep beiden wonende te Heer tegenwoordig en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende
en Anna Catharina Haameleers
oud negenentwintig jaar, geboren te Heer, zonder beroep, wonende te Heer, meerderjarige dochter van Joannes Hubertus Haameleers oud vierenvijftig jaar fabrieksarbeider en van Anna Catharina Weerts zonder beroep beiden wonende te Heer laatsgenoemde negenenvijftig jaar, hier tegenwoordig en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende.
De afkondiging betreffende dit huwelijk heeft alhier plaats gehad den negentien Februari dezes jaars.
De volgens stukken zijn overgelegd:
1. De geboorteakte van den bruidegom geboren den vijftienden Mei achttienhonderd achtentachtig
2. De geboorteakte van de bruid geboren den twee entwintgsten April achttienhonderd zesentachtig
Ik heb aan bruidegom en bruid gevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en zij getrouw zullen nakomen de plichten, door de wet aan den huwelijken staat verbonden. Na hierop van ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord te hebben verkregen, heb ik in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Getuigen waren:
Joannes Henricus Aerts, oud negenentwintig jaar, leidekker, wonende te Heer, broeder van den bruidegom
Houbertus Gerardus Wetzels, oud dertig jaar, landbouwer, wonende te Heer, zwager van de bruid
verklarende de moeder van den bruidegom niet te kunnen schrijven hebbende zulks niet geleerd
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.


Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 29
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 04-03-1916
Bruidegom Petrus Hubertus Aerts
Geboortedatum: 15-05-1888
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Bruid Anna Catharina Haameleers
Geboortedatum: 22-04-1886
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Joannes Wilhelmus Aerts
Moeder bruidegom Maria Catharina Hubertina Beckers
Vader bruid Joannes Hubertus Haameleers
Moeder bruid Anna Catharina Weerts
Nadere informatie >

hierin
04-03-1916 4 Pieter Aerts en Anna Catharina Haameleers als echtpaar
Pieter Aerts (*1888-) als bruidegom
Anna Catharina Haameleers (*1886-) als bruid
Joannes Wilhelmus Aerts (*1852-) als vader bruidegom
Maria Catharina Hubertina Beckers (*1862-) als moeder bruidegom
Joannes Hubertus Haameleers (*1861-) als vader bruid
Anna Catharina Weerts (*1857-) als moeder bruid
Henri Aerts (*1886-) als getuige
Dossier:

BSH-000081-1913

Akte BS Huwelijk Heer 1913 Maria Aerts & Jan Lemmens (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 29

Heden vijf April negentienhonderd dertien verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Heer teneinde een huwelijk aan te gaan:
Jan Hendrik Lemmens
oud vierentwintig jaar, geboren te Beek (Limburg), mijnwerker, wonende te Beek (Limburg), meerderjarige zoon van Pieter Joseph Lemmens, eenenvijftig jaar, plakker, en van Maria Brabara Petronella Schetters, zonder beroep beiden wonende te Beek, hier tegenwoordig en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende
en Maria Hubertina Aerts
oud drie entwintig jaar, geboren te Heer, zonder beroep, wonende te Heer, meerderjarige dochter van Joannes Wilhelmus Aerts negenenvijftig jaar, leidekker en Maria Catharina Hubertina Beckers, oud vijftig jaar, zonder beroep, beiden alhier wonende en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende
De afkondigingen betreffende dit huwelijk hebben alhier plaats gehad en te Beek (Limburg) op zestien en drie entwintig Maart dezes jaars.
Aan mij zijn de volgende stukken overgelegd:
1. De geboorteakte van den bruidegom geboren den dertigsten augustus achttienhonderd achtentachtig
2. De geboorteakte van de bruid geboren den tweeden November achttienhonder negenentachtig
3. Het bewijs dat de huwelijksafkondigingen ook te Beek (Limburg) overeenkomstig de wet hebben plaats gehad zonder dat stuiting tegen het huwelijk is betekend geworden, afgegeven door den ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Beek (Limburg)
Ik heb aan bruidegom en bruid gevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en zij getrouw zullen nakomen de plichten door de wet aan den huwelijken staat verbonden. Na hierop van ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord te hebben verkregen, heb ik in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
Getuigen waren:
Mathijs Heuts, oud negenentwintig jaar, landbouwer, wonende te Heer, zwager van de bruid
Pieter Aerts, oud vijfentwintig jaar, leidekker, wonende te Heer, broeder van de bruid
Henri Aerts, oud zevenentwintig jaar, leidekker, wonende te Heer, broeder van de bruid
Johannes Dormans, oud zevenenvijftig jaar, leidekker, wonende te Beek (Limburg), oom van den bruidegom
De moeder van de bruid en van den bruidegom verklaren niet te kunnen schrijven hebbende zulks niet geleerd.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.


Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 29
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 05-04-1913
Bruidegom Jan Hendrik Lemmens
Geboortedatum: 30-08-1888
Geboorteplaats: Beek
Bruid Maria Hubertina Aerts
Geboortedatum: 02-11-1889
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Pieter Joseph Lemmens
Moeder bruidegom Maria Barbara Petronella Schetters
Vader bruid Joannes Wilhelmus Aerts
Moeder bruid Maria Catharina Hubertina Beckers
Nadere informatie >

hierin
05-04-1913 5 Jan Hendrik Lemmens en Maria Hubertina Aerts als echtpaar
Jan Hendrik Lemmens (*1888-) als bruidegom
Maria Hubertina Aerts (*1889-1919) als bruid
Pieter Joseph Lemmens (*1866-) als vader bruidegom
Maria Barbara Petronella Schetters (*1866-) als moeder bruidegom
Joannes Wilhelmus Aerts (*1852-) als vader bruid
Maria Catharina Hubertina Beckers (*1862-) als moeder bruid
Henri Aerts (*1886-) als getuige
Pieter Aerts (*1888-) als getuige
Mathijs Heuts (*1884-) als getuige
Dossier: