Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000083-1886

Genlias BS Huwelijk Nuth 1886 Pieter Lemmens & Maria Schetters (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Nuth
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RL
Inventarisnr.: 20

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.078
Inventarisnr: 20
Gemeente: Nuth
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 20-08-1886
Bruidegom Pieter Joseph Lemmens
Geboorteplaats: Beek
Bruid Maria Barbara Petronella Schetters
Geboorteplaats: Nuth
Vader bruidegom Jan Hendrik Lemmens
Moeder bruidegom Elisabeth Bercx
Vader bruid Jan Pieter Schetters
Moeder bruid Anna Barbara Wilderjans
Nadere informatie >
hierin
20-08-1886 Pieter Joseph Lemmens en Maria Barbara Petronella Schetters als echtpaar
Pieter Joseph Lemmens (*1866-) als bruidegom
Maria Barbara Petronella Schetters (*1866-) als bruid

BSH-000085-1921

Akte BS Huwelijk Heer 1921 Maria Aerts & Mathias Willems (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 30

Heden dertien Augustus negentienhonderd een en twintig, verschenen voor mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Heer ten einde een huwelijk aan te gaan:
Mathias Willems
oud vijf en twintig jaar, geboren te Maastricht, chauffeur bij de Rijkstelegraaf, wonende te Maastricht, meerderjarige zoon van Joannes Dodefridus Willems van wie het beroep en de woonplaats onbekend zijn en van Regina Engelen, zeven en vijftig jaar, koopvrouw, wonende te Maastricht
en Maria Catharina Aerts
oud twintig jaar, geboren te Heer, zonder beroep, wonende te Heer, minderjarige dochter van Joannes Wilhelmus Aerts, leidekker acht en zestig jaar en van Maria Catharina Hubertina Beckers zonder beroep negen en vijfitg jaar beiden wonende te Heer hier tegenwoordig en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende
De afkondiging betreffende dit huwelijk heeft alhier plaat gehad en te Maastricht den drie en twintigsten Juli dezes jaars
De volgende stukken zijn overgelegd:
1. De geboortekate van den bruidegom geboren den drie en twintigsten Augustus achttienhonder vijf en negentig
2. De geboorteakte van de bruid geboren den zesentwintigsten October negentienhonderd
3. Het bewijs dat de afkondiging ook te Maastricht overeenkomstig de wet is geschied en zonder stuiting tegen het huwelijk is afgeloopen
Ik heb aan bruidegom en bruid gevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en zij getrouw zullen nakomen de plichten door de wet aan den huwelijken staat verbonden. Na hierop van ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord te hebben verkregen, heb ik in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Getuigen waren:
Petrus Engelen, oud drieenzestig jaar, kastelein, wonende te Maastricht, oom van den bruidegom
Johannes Hendrikus Aerts, oud vijfendertig jaar, leidekker, wonende te Heer, broeder van de bruid
Verklarende de moeder van de bruid niet te kunnen teekenen hebbende zij het schrijven niet geleerd
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.


Notitie in de marge van de akte:
Door het voonis van de Arrondisements Rechtbank te Maastricht van acht November negentienhonderdnegenen veertig en de inschrijving van de daarbij uitgesproken echtscheiding in de registers van de burgerlijken stand des gemeente op heden, is dit huwelijk ontbonden.
Heer, een mei negentienhonderd een en vijftig. De Ambtenaar van de burgerlijken stand
Voor eensluidende inschrijving Maastricht 13 Juli 1951


Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 30
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 13-08-1921
Bruidegom Mathias Willems
Geboortedatum: 23-08-1895
Geboorteplaats: Maastricht
Bruid Maria Catharina Aerts
Geboortedatum: 26-10-1900
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Joannes Godefridus Willems
Moeder bruidegom Regina Engelen
Vader bruid Joannes Wilhelmus Aerts
Moeder bruid Maria Catharina Hubertina Beckers
Nadere informatie Huw. door echtsch. Ontb. 08-11-1949 Arr. Rechtb. Maastricht

hierin
13-08-1921 29 Mathias Willems en Maria Catharina Aerts als echtpaar
Mathias Willems (*1895-) als bruidegom
Maria Catharina Aerts (*1900-) als bruid
Joannes Godefridus Willems (*1875-) als vader bruidegom
Regina Engelen (*1875-) als moeder bruidegom
Joannes Wilhelmus Aerts (*1852-) als vader bruid
Maria Catharina Hubertina Beckers (*1862-) als moeder bruid
Henri Aerts (*1886-) als getuige
Dossier:

BSH-000087-1887

Genlias BS Huwelijk Maastricht 1887 Joannes Willems & Regina Engelen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Maastricht
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RL
Inventarisnr.: 196

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.059
Inventarisnr: 196
Gemeente: Maastricht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 09-02-1887
Bruidegom Joannes Godefridus Willems
Geboorteplaats: Maastricht
Bruid Regina Engelen
Geboorteplaats: Maastricht
Vader bruidegom Joannes Dionisius Willems
Moeder bruidegom Maria Sibilla Braun
Vader bruid Joannes Engelen
Moeder bruid Anna Maria Bisschops
Nadere informatie Door Echtsch ontb Arr Rechtb Mstr 23.04.1914; inschr. Mstr 18.09.1914.
hierin
09-02-1887 Joannes Godefridus Willems en Regina Engelen als echtpaar
Joannes Godefridus Willems (*1875-) als bruidegom
Regina Engelen (*1875-) als bruid

BSH-000091-1872

Genlias BS Huwelijk Heer 1872 Joannes Breuls & Joanna Diederen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RL
Inventarisnr.: 26

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 26
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 29-07-1872
Bruidegom Joannes Petrus Breuls
Geboortedatum: 24-08-1848
Geboorteplaats: Maastricht
Bruid Joanna Hubertina Diederen
Geboortedatum: 17-11-1840
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Joannes Petrus Breuls
Moeder bruidegom Maria Catherina Heunders
Vader bruid Jan Willem Diederen
Moeder bruid Joanna Hoeberickx
Nadere informatie >
hierin
29-07-1872 Joannes Petrus (Peter) Breuls en Joanna Hubertina Diederen als echtpaar
Joannes Petrus (Peter) Breuls (*1848-) als bruidegom
Joanna Hubertina Diederen (*1840-) als bruid
Joannes Petrus (Jan Pieter) Breuls (*1813-) als vader bruidegom
Maria Catharina Heunders (*1817-) als moeder bruidegom
Jan Willem Diederen (*1804-) als vader bruid
Joanna Hoeberickx (*1804-) als moeder bruid

BSH-000093-1838

Akte BS Huwelijk Gronsveld 1838 Hendrik Soudant & Elisabetha Nelissen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Gronsveld
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 6

In het jaar duizend achthonderd acht en dertig, den tween en twintste der maand Juni om vijf uren namiddag zijn voor ons Christiaan van den Doorn, Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gronsfeld, Arrondissement Maastricht provincie Limburg verschenen HENDRIK SOUDANT, oud vijf en twintig jaren, geboren te Gronsfeld zoals on suit de Registerser van den Burgerlijken Stand is komen te blijken, meerderjarige zoon van Jan Soudant en van Elisabeth Hendrix, alle dagloonders en inwoonders van Heugem, gemeente Gronsfeld, de vader hier tegenwoordig en toestemmende in het huwelijk van zijnen voornoemde zoon
En Elisabetha Nelissen, geboren te gezegd Gronsfeld, blijkens de Registers van den Burgerlijken Stand, oud twee en twintig jaren, meerderjarige dochter van Mathijs Nelissen en van Maria Goessen, allen dagloonders en inwoonders van gezegden Heugem, de vader ook hier tegenwoordig, en toestemmende in het huwelijk van zijne voornoemde dochter, welke komparanten ons hebben verzocht over te gaan tot de voltrekking van het huwelijk onder hen beraamd, en waarvan de publikantien reeds zijn gedaan, ingevolge de wet, te weten, de eerste op den tiende der maand Juni des Jaars Duizend achthonderd acht en dertig om tien uren voormiddag, en de tweede op den Zeventiende der maand Juni des Jaars Duizend achtonderd acht en dertig om tien uren voormiddag, en gene tegenspraak tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde, regt doende op hun verzoek hebben wij na voorlezing van alle de stukken hierboven vermeld, alsmede van het attest van den heer gouverneur der provincie Limburg, aan den Bruidegom uitgereikt, waaruit blijkt dat hij aan zijne verplcihtingen ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft, voorts van het zesde kapittel, hoofdstuk van den titel van het huwelijk van het Burgerlijk Wetboek, aan den Bruidegom en aan de Bruid, gevraagd of zijn elkander voornemens zijn te nemen voor MAN en VROUW, elk van hen beurtelings geantwoord hebbende van JA, verklaren wij in naam van de wet dat HENDRIK SOUDANT en ELISABETHA NELISSEN door den huwelijken band verenigd zijn, waarvan de de tegenwoordigen akte hebbben opgemaakt in de tegenwoordigheid van
Christophel Klippert, oud acht en zestig jaren, veldwachter
Joannes Aarts, oud vier en zestig jaren, werkman en
Joannes Houten, oud drie en dertig jaren, landbouwersknegt, alle inwoonders van de gemeente Gronsfeld, genen maagschap aan het tegenwoordig huwelijk, en hebben de twee vaders der partijen, met de twee eerstgenoemde getuigen, en ons Burgemeester getekend, de partijen contractanten en de twee laatst genoemde getuigen hebben verklaart niet te kunnen schrijven, na dat hen den tegenwoordigen akte door ons was voorgelezen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.032
Inventarisnr: 6
Gemeente: Gronsveld
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 22-06-1838
Bruidegom Hendrik Soudant
Geboorteplaats: Gronsveld
Bruid Elisabetha Nelissen
Geboorteplaats: Gronsveld
Vader bruidegom Jan Soudant
Moeder bruidegom Elisabetha Hendrix
Vader bruid Mathijs Nelissen
Moeder bruid Maria Goessen
Nadere informatie >
hierin
22-06-1838 Hendrik Soudant en Elisabetha Nelissen als echtpaar
Hendrik Soudant (*1813-) als bruidegom
Elisabetha Nelissen (*1816-) als bruid
Joannes (Jan) Soudant (*1780-1856) als vader bruidegom
Maria Elisabeth (Elisabetha) Hendrix (*1782-1856) als moeder bruidegom
Mathijs Nelissen (*1798-) als vader bruid
Maria Goessen (*1798-) als moeder bruid
Dossier: