Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000095-1829

Akte BS Huwelijk Gronsveld 1829 Nicolaas Lahaut & Anna Bronckers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Gronsveld
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 5

In het jaar Duizend achthonderd negen en twintig, den achtsten der maand october om zes uren zavonds, voor ons Hubertus Schrijnemaekers, gedelegeerde assessor ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gronsfeld district Maastricht provincie Limburg zijn verschenen, Nicolaas Lahaut, oud zes en dertig jaren landbouwer, inwoonder van het gehucht Heugem, gemeente Gronsfeld, meerderjarige zoon van Willem Lahaut ook landbouwer en inwoonder van gemelde Heugem, en van Maria Anna Pleumeeckers overleden, de vader hiertegenwoordig en toestemmende in het huwelijk van zijnen voornoemde zoon, en
Anna Bronckers, oud dertig jaren meerderjarige dochter van Laurens Bronckers, overleden, en van Elisabeth Cleuten alle dagloonders en inwoonders van meergemelde Heugem, de moeder hiertegenwooridg en toestemmende in het huwelijk van hare voornoemde dochter, welke komparanten ons hebben verzocht over te gaan tot de voltrekking van het huwelijk onder hun beraampt, en waarvan de publikatieen reeds zijn gedaan ingevolge de wet, te weten de eerste op den zeven en twintigste der maand September Duizend achthonderd negen en twintig om tien uren voormiddag, en de tweede op den vierde october Duizend achthonderd negen en twintig om tien uren voormiddag, en gene tegenspraak tegen het huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde, regt doende op hun verzoek, hebben wij na voorlezing van alle de stukken hier boven vermeld, als ook van het zesde kapittel van den titel rakende het huwelijk van het Burgerlijk wetboek, aan den Bruidegom en aan de Bruid gevraagd, of zij elkander voornemens zijn te nemen voor man en vrouw, elk van hen beurtelings geantwoord hebbende van Ja, verklaren wij in naam van de wet, dat Nicolaas Lahaut, en Anna Bronckers door het huwelijks band verengid zijn, waarvan wij de tegenwoordige akte hebben opgesteld in de tegenwoordigheid van
Lambertus van Gelabeck, oud zeven en vijftig jaren,
Hubertus Schrijnemaekers, oud een en dertig jaren, beide landbouwers,
Joannes Noyen, oud vijf en vrijftig jaren zonder beroep en
Peter Bouwens, oud vijf en veertig jaren, veldbode, alle inwoonders van Gronsfeld, gene maagschap aan het tegenwoordig huwelijk.
En hebben de Bruidegom, de vader van den Bruidegom, beneffen de drie eerste genoemde getuigen, met ons gedelgeerde assessor getekend, de overige hier in voorkomende hebben allen verklaart niet te kunnen schrijven, na dat de tegenwoordige akte door ons aan hen alle was voorgelezen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.032
Inventarisnr: 5
Gemeente: Gronsveld
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 08-10-1829
Bruidegom Nicolaas Lahaut
Geboorteplaats: Gronsveld
Bruid Anna Bronckers
Geboorteplaats: Gronsveld
Vader bruidegom Willem Lahaut
Moeder bruidegom Maria Anna Pleumeeckers
Vader bruid Laurens Bronckers
Moeder bruid Elisabetha Cleuten
Nadere informatie Bgm en Brd waarschijnlijk geb. te Gronsveld (Heugem)
hierin
08-10-1829 Nicolaas Lahaut en Anna Bronckers als echtpaar
Nicolaas Lahaut (*1793-) als bruidegom
Anna Bronckers (*1798-) als bruid
Willem Lahaut (*1789-) als vader bruidegom
Maria Anna Pleumeeckers (*1789-1828) als moeder bruidegom
Laurens Bronckers (*1779-1828) als vader bruid
Elisabetha Cleuten (*1779-) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000089-1883

Akte BS Huwelijk Heer 1883 Mathijs Soudant & Theresia Deckers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 26

In het jaar een duizend acht honder drieen tachtig, den drieentwintig November, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Heer in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van
1e. Servaes Kerkhoffs, oud acht en vijftig jaren, wonende te Heer van beroep smit die gezegd heeft te zijn kennis van de bruid
2e. Joan Heuts, oud zestig jaren, wonende te Heer van beroep metselaar die gezegd heeft te zijn kennis van de bruid
3e. ....... oud jaren, wonende te Heer van beroep schoenmaker die gezegd heeft te zijn kennis van de bruid
4e Hubertus Hookermont oud vijfenvijftig jaren, wonende te Heer van beroep landbouwer die gezegd heeft te zijn kennis van de bruid
verschen: ten eenre Mathijs Soudant
oud drieenveertig jaren, wonende te Heugem Gronsveld, van beroep houtzager meerderjarige zoon van Hendrik Soudant en van Elisabeth Nelissen landbouwers wonende te Heer, weduwnaar van Catharina Lahaut
en ter andere zijde Maria Joanna Theresia Deckers
oud eenenveertig jaren, wonende te Heer van beroep .... meerderjarige dochter van Hendrik Deckers en van Alexandrina Schillings beiden overleden, weduwe van Walterus Hubertus Thiessens welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen in deze gemeente zonder stuiting zijn geschied overeenkomstig de wet, te weten: de eerste maal op Zondag den elfden en de tweede maal op Zondag daaraanvolgende den achttienden November van dit jaar daartoe aan ons ter hand stellende:
1e. de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is den veertienden augustus een duizend acht honderd veertig te Heugem Gronsveld
2e. de akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij geboren is den tweeden juni een duizend acht honder tweeenveertig te Houthem
Het dood extract waaruit blijkt dat Catharina Lahaut echtgenoote van den bruidegom overleden is te Heugem Gronsveld den vijftienden Maart achttienhonderd tachtig
Het doo extract waaruit blijkt dat Walterus Hubertus Thiessen echtgenoot van de bruid overleden is te Heer den negenentwintigsten juni achttienhonderd tachtig
Een certificaat van den ambtenaar van den burgerlijken stand te Gronsveld ten bewijze dat de afkondigingen van het voor... huwelijjk op de ..... zonder stuiting hebben plaats gehad op zondagen den elfden en achttienden november van dit jaar.
Nadat eindelij de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der bovengemelde getuigen, hadden verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Bergerlijken Stand in naam der Wet verklaard, dat Mathijs Soudant en Maria Joanna Theresia Deckers door den echt zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij dadelijk deze Akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing hebben getekend, de bruid en de getuige ..............


Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 26
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 23-11-1883
Bruidegom Mathijs Soudant
Geboortedatum: 14-08-1840
Geboorteplaats: Gronsveld
Bruid Maria Joanna Theresia Deckers
Geboortedatum: 02-06-1842
Geboorteplaats: Houthem
Vader bruidegom Hendrik Soudant
Moeder bruidegom Elisabetha Nelissen
Vader bruid Hendrik Deckers
Moeder bruid Alexandrina Schillings
Nadere informatie Bgm wdnr van Catharina Lahaut, Brd wed van Waltherus Hubertus Thiessen

hierin
23-11-1883 Mathijs Soudant en Maria Joanna Theresia (Theresia) Deckers als echtpaar
Mathijs Soudant (*1840-1909) als bruidegom
Maria Joanna Theresia (Theresia) Deckers (*1842-1885) als bruid
Hendrik Soudant (*1813-) als vader bruidegom
Elisabetha Nelissen (*1816-) als moeder bruidegom
Hendrik Deckers (*1803-) als vader bruid
Alexandrina Schillings (*1822-) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000089-1865

Akte BS Huwelijk Gronsveld 1865 Mathijs Soudant & Catharina Lahaut (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Gronsveld
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 20

In het jaar achttien honderd vijf en zestig, den achtsten November zijn voor ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gronsfeld Hertogdom Limburg, in het Gemeente-huis in tegenwoordigheid van
1e .... Houben, oud negenenvijftig jaren, wonende te Gronsfeld van beroep landbouwer die gezegd heeft te zijn bekende van de bruidegom
2e. Joannes Spronett, oud zestig jaren, wonende te Gronsfeld van beroep landbouwer die gezegd heeft te zijn bekende van de bruidegom
3e. Joseph Reintjes, oud achtendertig jaren, wonende te Gronsfeld, van beroep slagter die gezegd heeft te zijn bekende van de bruidegom
4e. Joan Lambert Houben, oud drieenvijftig jaren, wonende te Gronsfeld van beroep veldwachter die gezegd heeft te zijn ... bekende van de bruidegom
verschenen: ter eenre Mathijs Soudant jongeman
oud vijfentwintig jaren, wonende te Heugem van beroep dagloonder, meerderjarige zoon van Hendrik Soudant oud tweeenvijftig jaren, en van Catharina Nelissen oud negenenveertig jaren, daglooners te Heugem gemeente Gronsfeld woonachtig hier present en in het huwelijk van hunnen zoon toestemmende
en ter andere zijde Catharina Lahaut jongevrouw, oud vijfentwintig jaren, wonende te gemelde Heugem, zonder breoep meerderjarige dochter van Nicolaas Lahaut oud drienzeventig jaren en van Anna Bronckers oud zesenzestig jaren, daglooners, te voormeld Heugem woonachtig, hier present en in het huwelijk hunner dochter toestemmende; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen in deze gemeente zonder stuiting zijn geschied overeenkomstig de wet, te wete: de eerste op zondag den negenentwintigste October, en de tweede op zondag daaraanvolgende den vijfden November van dit jaar, daartoe aan ons ter hand stellende:
1e de akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is den veertienden Augustus een duizend acht honderd veertig te Gronsfeld
2e. de akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij geboren is denachtsten October een duizend acht honderd veertig te Gronsfeld
3e. een certificaat van den Heer Commissaris des Koning van Limburgvan den eenentwintigsten ...... waaruit blijkt dat den bruidegom aan zijn verplichtingen ten aan zien der Nationale Militie heeft voldaan
Nadat eindelijk de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der bovengemelde getuigen, hadden verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk all de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der wet verklaard: dat Mathijs Soudant en Catharina Lahaut door den echt zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing met de comparanten en getuigen hebben getekend, ...... bruid hare vader en de ouders van den bruidegom verklaren niet te kunnen schrijven


Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.032
Inventarisnr: 20
Gemeente: Gronsveld
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 08-11-1865
Bruidegom Mathijs Soudant
Geboortedatum: 14-08-1840
Geboorteplaats: Gronsveld
Bruid Catharina Lahaut
Geboortedatum: 08-10-1840
Geboorteplaats: Gronsveld
Vader bruidegom Hendrik Soudant
Moeder bruidegom Catharina Nelissen
Vader bruid Nicolaas Lahaut
Moeder bruid Anna Bronckers
Nadere informatie >

hierin
08-11-1865 Mathijs Soudant en Catharina Lahaut als echtpaar
Mathijs Soudant (*1840-1909) als bruidegom
Catharina Lahaut (*1840-1880) als bruid
Hendrik Soudant (*1813-) als vader bruidegom
Elisabetha Nelissen (*1816-) als moeder bruidegom
Nicolaas Lahaut (*1793-) als vader bruid
Anna Bronckers (*1798-) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000098-1841

Genlias BS Huwelijk Houthem 1841 Hendrik Deckers & Alexandrina Schillings (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Houthem
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RL
Inventarisnr.: 4

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.045
Inventarisnr: 4
Gemeente: Houthem
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 19-05-1841
Bruidegom Hendrik Deckers
Geboortedatum: 26-06-1803
Geboorteplaats: Houthem
Bruid Exandrina Schillings
Geboorteplaats: Strucht
Vader bruidegom Herman Deckers
Moeder bruidegom Maria Joanna Pessers
Vader bruid Pieter Schillings
Moeder bruid Petronella Weusten
Nadere informatie >
hierin
19-05-1841 Hendrik Deckers en Alexandrina Schillings als echtpaar
Hendrik Deckers (*1803-) als bruidegom
Alexandrina Schillings (*1822-) als bruid

BSH-000089-1889

Akte BS Huwelijk Gronsveld 1889 Mathijs Soudant & Elisabeth van den Booren (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Gronsveld
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 22

In het jaar achttien honderd negen en tachtig, den een en dertigsten Januari, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gronsfeld Hertogdom Limburg, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van
1e. Jacobs, Jan, oud drie en vijftig jaren, van beroep broodbakker, wonende te Gronsfeld bekende van den bruidegom
2e. Kempener, Houbert, oud zeven en veertig jaren, van beroep metselaar, wonende te Gronsfeld, bekende van den bruidegom
3e. Soudant, Hendrik, oud een en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Gronsfeld, bekende van de bruid
4e. Bloem, Felix, oud vijf en vijftig jaren, van beroep secretaris, wonende te Gronsfeld, bekende van de bruid
verschenen: ter eenre Soudant, Mathijs, weduwnaar in eerste huwelijk van Lahaut Catharina, en in tweede huwelijk van Deckers, Maria Joanna Theresia,
oud acht en veertig jaren, geboren te Gronsfeld, van beroep daglooner, wonende te heugem, Gronsfeld meerderjarige zoon van deechtelieden Soudant Hendrik en Nelissen, Elisabeth, landbouwers, wonende te Scharn, Heer,
en ter andere zijde van den Booren, Elisabeth Hubertina, weduwe van Lahaut, Willem Hubertus, oud vier en dertig jaren, geobren te Gronsfeld, zonder beroep, wonende te Heugem Gronsfeld meerderjarige dochter van van den Booren Laurents, overleden, en van Bronckers Elisabeth, zonder beroep, mede wonende te Heugem Gronsfeld.
welke compranten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, hebbende de afkondiging plaats gehad alhier zonder stuiting, de eerste Zondag den twintigsten Januari achttien honderd negen en tachtig de tweede op Zondag daaraanvolgende, den zeven en twintigsten Januari achttien honderd negen en tachtig,
en tot welke einde zij verder aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, zijnde
1e. de geboorte akte van den bruidegom voornoemd blijkens welke hij geboren is te Heugem Gronsfeld, den veertienden Augustus achttien honderd veertig;
2e. de geboortekate van de bruid voornoemd blijkens welke ze te heugem Gronsfeld geboren is den negentienden Maart achttien honderd vier en vijftig;
3e. de dood akte van de eerste echtgenote der bruideoms voornoemd, blijkens welke zij overleden is te Heugem Gronsfeld, den vijftienden Maart achttien honderd tachtig;
4e. de dood akte van de tweede echtgenote der bruidegom voornoemd, blijkens welke zij overleden is te Heer, den elfden Februari achttien honderd vijf en tachtig;
5e. de dood akte van den vorigen echtgenoot der bruid voornoemd, blijkens welke hij overleden is den negen en twintigsten November achttien honderd drie en tachtig, te Heugem Gronsfeld.
De aanstaande echtgenooten hebben ten overstaan van ons en in tegenwoordigheid der genoemde getuigen verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouweljk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Na welke verklaring wij in naam der wet hebben verklaard: dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing geteekend met den Bruidegom en de getuigen voornoemde, de Bruid verklaarde schrijvens onkundig te zijn.


Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.032
Inventarisnr: 22
Gemeente: Gronsveld
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 31-01-1889
Bruidegom Mathijs Soudant
Geboortedatum: 14-08-1840
Geboorteplaats: Gronsveld
Bruid Elisabeth Hubertina van den Booren
Geboortedatum: 19-03-1854
Geboorteplaats: Gronsveld
Vader bruidegom Hendrik Soudant
Moeder bruidegom Elisabeth Nelissen
Vader bruid Laurents van den Booren
Moeder bruid Elisabeth Bronckers
Nadere informatie Bgm wdnr 1.Catharina Lahaut 2.Maria Joanna Th.Deckers Brd wed v.Willem H.Lahaut

hierin
31-01-1889 1 Willem Hubertus Lahaut en Elisabeth Hubertina van den Booren als echtpaar
Mathijs Soudant (*1840-1909) als bruidegom
Elisabeth Hubertina van den Booren (*1854-) als bruid
Hendrik Soudant (*1813-) als vader bruidegom
Elisabetha Nelissen (*1816-) als moeder bruidegom
Laurens Hubert (Laurents) van den Booren (*1816-) als vader bruid
Elisabetha Bronckers (*1824-) als moeder bruid
Catharina Lahaut (*1840-1880) als echtgenote
Maria Joanna Theresia (Theresia) Deckers (*1842-1885) als echtgenote
Willem Hubertus Lahaut (*1839-1883) als echtgenoot
Dossier: