Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000216-1840

Genlias BS Huwelijk Sint Pieter 1840 Jan Pieter Breuls & Maria Heunders (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Sint Pieter
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RL
Inventarisnr.: 14

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.102
Inventarisnr: 14
Gemeente: Sint Pieter
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 05-02-1840
Bruidegom Jan Pieter Breuls
Geboortedatum: 08-01-1813
Geboorteplaats: Bemelen
Bruid Maria Catharina Heunders
Geboortedatum: 19-07-1817
Geboorteplaats: Maastricht
Vader bruidegom Jan Willem Breuls
Moeder bruidegom Gertrude Koekelkorn
Vader bruid Hendrik Heunders
Moeder bruid Catharina Jeukens
Nadere informatie >
hierin
05-02-1840 Joannes Petrus (Jan Pieter) Breuls en Maria Catharina Heunders als echtpaar
Joannes Petrus (Jan Pieter) Breuls (*1813-) als bruidegom
Maria Catharina Heunders (*1817-) als bruid
Jan Willem Breuls (*1769-) als vader bruidegom
Mari Gertrude Koekelkoren (*1788-) als moeder bruidegom
Jan Hendrik (Hendrik) Heunders (*1786-) als vader bruid
Maria Catharine Jeukens (*1792-) als moeder bruid

BSH-000218-1838

Akte BS Huwelijk Heer 1838 Jan Diederen & Joanna Hoeberickx (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 7
Voor zover mogelijk is de inhoud van de handgeschreven akte hieronder overgenomen. Stukken die niet leesbaar zijn, zijn overgeslagen.

In het jaar achttienhonderdachtenDertig den Vijfden January Vier uren namiddag voor ons ..... Burgemester ambtenaar van den Burgerlijken Stand in gemeente Heer .....Provincie Limburg verschenen Jan Willem DIEDEREN werkman geboren en wonende binnen deze gemeente oud Drie en Dertig Jaren Zoon van Jan Willem Diederen, overleden binnen deze gemeente den negen en twintigsten mei Achttienhonderd veertien zoals blijkt uit ..... der overlijdenakte .... en van Ina Brouwers, zonder broep ingsgelijks alhier woonend, bij zijn presentie toestemmede:
En Joanna Hoeberickx, dienstmeid wonende binnen Maastricht, geboren binnen deze gemeente, oud Drie en Dertig Jaren dogter vanJan Hoeberickx en Joanna Pasmans .....ingsgelijks binnen deze gemeente ... alhier present en toestemmende:
Welke Comparanten ons hebben ter handgesteld en bij deze akte te bijgevoegd
1e. Het Dood Extract hierboven aangehaald
2e. Het Geboorte Extract van den Comparant Diederen door ons uitgereikt den ...., waaruit blijkt dat hij alhier geboren is den twaalfden december achttienhonder vier
3e. Het geboorte Extract van Comparante Hoeberickx door ons uitgereikt den ..., waaruit blijkt dat zij alhier geboren is den Negenden Oktober Achttien honderd vier
4e. Een Certificaat afgegeven door den Heer Gouverneur der Provincie van den Twintigsten November jonsleden, ten bewijze dat den Comparante Diederen aan zijnen verpligtingen der Nationale Militie voldaan heeft
5e. Een Certificaat afgegeven door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in Maastricht ..... ten bewijze dat ..... .....
.... .....
Waarna comparanten ons hebben verzoocht over te gaan tot voltrekking van het huwelijk ........ .......... ..........
aan den Bruidegom en de Bruid gevraagd of zij voornemens zijn elkander te nemen voor man en vrouw en dat van hen beurtelings geantwoord hebbende van ja verklaren wij in de naam van de wet dat Jan Willem Diederen en Joanna Hoeberickx door het huwelijksband verenigd zijn, waarvan wij tegenwoordige akte hebben opgesteld in tegenwoordigheid van de heer ..... .....oud zestig jaren, Willem Kompelberg ...... oud negenendertig jaren en ..... ....... ..........Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 7
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 05-01-1838
Bruidegom Jan Willem Diederen
Geboortedatum: 12-12-1804
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Bruid Joanna Hoeberickx
Geboortedatum: 09-10-1804
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Jan Willem Diederen
Moeder bruidegom Ida Brouwers
Vader bruid Jan Hoeberickx
Moeder bruid Joanna Pasmans
Nadere informatie >

hierin
05-01-1838 Jan Willem Diederen en Joanna Hoeberickx als echtpaar
Jan Willem Diederen (*1804-) als bruidegom
Joanna Hoeberickx (*1804-) als bruid
Jan Willem Diederen (*1784-†1814) als vader bruidegom
Ida Brouwers (*1784-) als moeder bruidegom
Jan Hoeberickx (*1784-) als vader bruid
Joanna Pasmans (*1784-) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000224-1828

Akte BS Huwelijk Berg en Terblijt 1828 Jan Beckers & Anna Onzels (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Berg en Terblijt
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RL
Inventarisnr.: 3

In het Jaar Achttien Honderd Acht en Twintig op den Zevenden der maand Augustus des middags ten tww uren zijn, voor ons DAEMEN, Jan Bernard burgemeester Ambtenaar Van den Burgelijken Stand der gemeente Berg en Terblijt provincie Limburg, distrikt Maastricht Verschenen BECKERS Jan Pieter, schaapsherder alhier woonachtig. Jongman oud vijf en twintig Jaren Geboren te Heer en Keer den Vijf en Twintigsten Pluviôse Jaar Zeven der fransche Republijk Meerderjarigen Zoon van BECKERS, Jan en LEMMENS, Maria dagloners beide Woonachtig te Heer en Keer hier tegenwoordig en toestemmende. Tevens is ons gebleken uit het Attest Litt.LL. Artikel 200 .... van den 8e January 1817aan hem uitgereikt door den Heer GOUVERNEUR der provincie ... den 3e July deze Jaars ... Voldaan te Hebben aan zijn verpligting op het .... Nationale Militie
en ONZELS Anna Chatharina Jongen dogter dienstmeid Alhier Woonachtig oud Vier en twintig Jaren Geboren te Been den Vijftien Ventôse Jaar twaalf der fransche republijk Meerderjarige dogter van ONZELS, Pieter en PENDERS, Maria Judith, dagloners beiden wonende te Beek hier tegenwoordig en toestemmende.
Welke Comparanten Ons hebben Verzocht Over te gaan tot de Voltrekking van het huwelijkOnder hun beraamd en waarvan den publykatien reeds Alhier Zijn gedaan Ingevolge den Wet te Weten den Eerste op Zondag den Zeven en twintigsten July en den Tweede op Zondag den Derden augustus beiden ten tien Uren Voormiddags dezes Jaars en geen tegenspraakons op dit Huwelijk kenbaar Gemaaktzijnden recht Doende op hun Verzoek hebben Wij na Voorlezing van alle den Stukken hier boven vermeld Als ook van het Zesden Kapitel van den titel rakende het huwelijk van het burgerlijks Wetboek aan den Bruidegom en aan de Bruid gevraagd of zij elkander voornemens zijn te nemen Voor Man en Vrouw Elk van hen beurtelings geantwoord hebbend met Ja Verklaren Wij in naam Van den Wet dat BECKERS Jan Pieter en ONZELS Anna Catharina door het huwelijk tans vereenigd zijn. Waar van Wij den tegenwoordige Acte hebben Opgesteld in den tegenwoordigheid SCHOENMAKERS Jan Mathijs hierbergier oud twee en veertig Jaren, VAN TRIJNS Balthasar Veldwachter oud Vier en Vijftig Jaren, VAN ESSERS Martinus oud negen en twintig Jaren en VAN ESSERS Jan Hindriks oud Zeven en twintig Jaren beide Schoenmaakers alle Inwoners deze gemeente en geen bloedverwant van den Komparanten en na gedane Voorlezing hebben de Comparanten en den getuigen de tegenwoordige akte Met Ons geteekend uitgenomen den Bruid, Beckers Jan, Lemmens Maria en Penders Maria Judith hebben Verklaard niet te kunnen schrijven.
Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.010
Inventarisnr: 3
Gemeente: Berg en Terblijt
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 07-08-1828
Bruidegom Jan Pieter Beckers
Geboortedatum: 13-02-1799
Geboorteplaats: Heer en Keer
Bruid Anna Catharina Onzels
Geboorteplaats: Beek
Vader bruidegom Jan Beckers
Moeder bruidegom Maria Lemmens
Vader bruid Pieter Onzels
Moeder bruid Maria Judith Penders
Nadere informatie >

hierin
07-08-1828 Jan Pieter Beckers en Anna Catharina Onzels als echtpaar
Jan Pieter Beckers (*1799-) als bruidegom
Anna Catharina Onzels (*1803-) als bruid
Jan Beckers (*1779-) als vader bruidegom
Maria Lemmens (*1779-) als moeder bruidegom
Pieter Onzels (*1788-) als vader bruid
Maria Judith Penders (*1788-) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000226-1820

Genlias BS Huwelijk Heer 1820 Petrus Retrot & Joanna Lucassen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RL
Inventarisnr.: 5

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 5
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 19-10-1820
Bruidegom Petrus Mathijs Retrot
Geboortedatum: 30-09-1795
Geboorteplaats: Schimmert
Bruid Joanna Maria Lucassen
Geboortedatum: 09-03-1789
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Joannes Werner Retrot
Moeder bruidegom Maria Joanna Greven
Vader bruid Garardus Lucassen
Moeder bruid Maria Elisabeth Lousbergs
Nadere informatie >
hierin
19-10-1820 Petrus Mathias Retrot en Joanna Maria Lucassen als echtpaar
Petrus Mathias Retrot (*1795-†1872) als bruidegom
Joanna Maria Lucassen (*1789-†1852) als bruid
Joannes Wernerus (Werner) Retrot (*1767-†1813) als vader bruidegom
Maria Joanna Greven (*1762-†1831) als moeder bruidegom
Gerardus Lucassen (*1749-†1795) als vader bruid
Joanna Elisabeth Lousbergh (*1761-†1824) als moeder bruid

BSH-000237-1922

Genlias BS Huwelijk Heerlen 1922 Laurentius Soudant & Mathilde Severeijns (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heerlen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RL
Inventarisnr.: 100

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.038
Inventarisnr: 100
Gemeente: Heerlen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 31-05-1922
Bruidegom Laurentius Soudant
Geboortedatum: 21-10-1897
Geboorteplaats: Maastricht
Bruid Mathilde Maria Severeijns
Geboorteplaats: Maastricht
Vader bruidegom Mathijs Soudant
Moeder bruidegom Elisabth Hubertina v.den Boorn
Vader bruid Joannes Petrus Hubertus Severeijns
Moeder bruid Maria Catharina Merkelbach
Nadere informatie >
hierin
31-05-1922 Laurentius Soudant en Mathilde Severeijns als echtpaar
Laurentius Soudant (*1897-) als bruidegom
Mathilde Severeijns (*1902-) als bruid
Mathijs Soudant (*1840-†1909) als vader bruidegom
Elisabeth Hubertina van den Booren (*1854-) als moeder bruidegom