Bronnen Bronnen
Bronnen

BR-000278-1921

Bevolkingsregister Helmond 1921 Arnoldus van der Kruijs (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: Helmond
Archiefnaam: BR Helmond
Inventaris: 328
Deel/blz: 10K

Details
Arnoldus Franciscus van der Kruijs
Inwoner van Helmond Geboren op vrijdag 14 januari 1921 Helmond

Arnoldus Franciscus van der Kruijs
Geslacht: Man
Geboren 14-01-1921 Helmond
Burgerlijkestaat: Ongehuwd
Relatie tot de Hoofdbewoner: Zoon
Bron: HIC Helmond. Bevolkingsregisters Helmond 1913-1925 Deel 10K Deel Fiche: 10 Folio: 176--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Bevolkingsregisters Helmond 1849 - 1925

Archief:
328 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Bevolkingsboekhouding Helmond

hierin
14-01-1921 Arnoldus Franciscus van der Kruijs (*1921-1923) als kind

BR-000278-1922

Bevolkingsregister Helmond 1922 Francisca van der Kruijs (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: Helmond
Archiefnaam: BR Helmond
Inventaris: 328
Deel/blz: 10K

Details
Francisca Henrica van der Kruijs
Inwoner van Helmond Geboren op woensdag 8 februari 1922 Helmond

Francisca Henrica van der Kruijs
Geslacht: Vrouw
Geboren 08-02-1922 Helmond
Burgerlijkestaat: Ongehuwd
Relatie tot de Hoofdbewoner: Dochter
Bron: HIC Helmond. Bevolkingsregisters Helmond 1913-1925 Deel 10K Deel Fiche: 10 Folio: 176--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Bevolkingsregisters Helmond 1849 - 1925

Archief:
328 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Bevolkingsboekhouding Helmond
hierin
08-02-1922 Francisca Henrica van der Kruijs (*1922-1923) als kind

BSH-000283-1856

Akte BS Huwelijk Helmond 1856 Henricus van der Kruijs & Johanna van Vijfeijken (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

In het jaar een duizend acht honderd zes en vijftig, den zesden der maand Junij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond provincie Noordbrabant, in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen HENRICUS VAN DER KRUIJS, jongman oud een en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Helmond provincie voornoemd, meerderjarige zoon van Willem van der Kruijs en van Antonetta Jacobs, beide overleden
bruidegom ter enre, en JOHANNA VAN VIJFEIJKEN jong dochter oud negenentwintig jaren, van beroep landbouwster wonende te Helmond provincie voornoemd, meerderjarige dochter van Theodorus van Vijfeijken, landbouwer wonende te Helmond en van wijlen Catharina Coppens,
bruid, ter andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:
1e. Een certificaat afgegeven den _____ door den Heer Commissaris des Konings in de provincie Noordbrabant waaruit blijkt, dat de bruidegom aan zijnve verpligting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft.
2e. De akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij is _______ den _____ der maand _____ een duizend _____ honderd en _____ te _____.
3e. De akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij is geboren den een en twintigsten der maand October een duizend acht honder en zes en twintig te Beek en Donk.
4e. De bewijzen, dat de afkondigingen van het voornemen der aanstaande echtgenooten, om met elkander in het huwelijk te treden, des voormiddags ten elf uren, voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier zijn geschied: de eerste op Zondag, den vijf en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd zes en vijftig en de tweede op Zondagn, den eersten der maand Junij daaraanvolgende, zonder dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad.
Zo mede in de gemeente Bakel en Milheze, laatste woonplaats van de bruid, blijkens verklaring van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar. De akte van bekendheid, ter vervanging van de Akte van geboorte van den bruidegom, waaruit blijkt dat hij is geboren den achtentwintigsten der maand November eenduizend achthonderd en vierentwintig te Someren, uit Willem van der Kruijs en Antonetta Jacobs in leven echtelieden, beide gewoond hebbende en overleden te Someren, geparafeerd door den Kantonregter en getuigen in het kantongeregt te Helmond den twintigsten der maand mei een duizend achthonderd en zes en vijftig, behoorlijk geregistreerd.
De akte van overlijden van de moeder van de bruid.
En is de vader van de bruid alhier tegenwoordig en in dit huwelijk zijne toestemming gevende.
Voorts verklaarden ons de hierna te noemen getuigen de identiteit van het geboorte extract van de bruid, waarin haar vader geschreven voorkomt Theodorus van de Vijfeijken en haar moeder Catharina Koppens, hetgeen van beide moet zijn Theodorus van Vijfeijken en Catharina Coppens.
Dientengevolge, en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard: "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de pligten vervullen zullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn", hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet, verklaard dat de personen van HENRICUS VAN DER KRUIJS en JOHANNA VAN VIJFEIJKEN bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het een dubbel van dit huwelijksregister, dat bestemd is om ter griffie der arrondissementsregtbank te worden overgebragt.
Al hetwelk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid van:
1e. Antonius van Vijfeijken oud zevenendertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Helmond
2e. Laurentius van Vijfeijken oud drieendertig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende te Helmond
3e. Jan Lodewijk Wijnbergen oud negenendertig jaren, van beroep particulier wonende te Helmond
4e Godefridus Koppens oud vijfenveertig jaren, van beroep zadelmaker wonende te Helmond
verklaren da de twee eerste getuigen te zijn broeders van de bruid en de overigen geen bloedverwanten der partijen.
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte getekend met de vader van de bruid en de getuigen, partijen echtgenooten verklaren niet te kunnen schrijven.
Details
Henricus van der Kruijs
Bruidegom op vrijdag 6 juni 1856 Helmond

Henricus van der Kruijs
Geboren Someren 28-11-1824
Beroep: landbouwer Woonplaats: Helmond Leeftijd: 31 jr.
Opmerking: ouders overleden te someren
Zoon van
Willem van der Kruijs overleden
Antonetta Jacobs overleden
Gehuwd Helmond 06-06-1856 met
Johanna van Vijfeijken
Geboren Beek En Donk 21-10-1826
Beroep: landbouwster Woonplaats: Helmond Leeftijd: 29 jr.
Dochter van
Theodorus van Vijfeijken Beroep: landbouwer
Catharina Coppens overleden
Woonplaats ouders: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Helmond 1856 aktenr. 18

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Helmond 1811-1926

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947

hierin
06-06-1856 18 Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als bruidegom
Henricus van der Kruijs en Johanna van Vijfeijken als echtpaar
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als bruid
Willem van de Cruys (*1787-1856) als vader bruidegom
Antonetta Jacobs (*1786-1856) als moeder bruidegom
Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-1871) als vader bruid
Catharina Coppens (*1795-1856) als moeder bruid
Dossier:

BSO-000283-1866

Akte BS Overlijden Helmond 1866 Henricus van der Kruijs (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

In het jaar eenduizend achthonderd zes en zestig, den Zesentwintigsten dag der maand Januarij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond provincie Noordbrabant, verschenen
Antonius van de Kerkhof van beroep wever, oud zesendertig jaren, wonende te Helmond, nabuur van den overledene, en
Johannes Swinkels van beroep wever, oud drieendertig jaren, wonende te Helmond, nabuur van de overledene,
welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op heden om vijf uren des morgens is overleden HENRICUS VAN DER KRUIJS van beroep fabrieksarbeider, oud eenenveertig jaren, geboren te Someren provincie voornoemd, wonende te Helmond, zoo van Willem van der Kruijs en van Antonetta Jacobs, beide overleden, man van Johanna van Vijfeijken, zonder beroep, wonende te Helmond.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de comparanten.


Details
Henricus van der Kruijs
Overledene op vrijdag 26 januari 1866 Helmond

Henricus van der Kruijs
Leeftijd: 41 Jaar Beroep: fabriekarbeider
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Someren
Overleden Helmond 26-01-1866
Zoon van
Willem van der Kruijs Overleden
Antonetta Jacobs Overleden
Man van
Johanna van Vijfeijken
Woonplaats: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1866 aktenr. 21

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947
hierin
26-01-1866 21 Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als overledene
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als echtgenote
Willem van de Cruys (*1787-1856) als vader
Antonetta Jacobs (*1786-1856) als moeder
Dossier:

BSO-000284-1877

Akte BS Overlijden Helmond 1877 Johanna van Vijfeijken (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

In het jaar een duizend acht honderd zeven en zeventig, den negen en twintigsten dag der maan Januarij zijn voor ons Ambenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond provincie Noordbrabant, verschenen:
Johannes Martinus ??? van beroep katoendrukker, oud drie en veertig jaren, wonende te Helmond, nabuur van de overledene, en
Anthonie Hubertus Wilde van beroep katoendrukker, oud veertig jaren, wonende te Helmond, nabuur van de overledene,
welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op voorgisteren, om zeven ure des avond is overleden Johanna van Vijfeijken van beroep zonder, oud vijftig jaren, geboren te Beek en Donk provincie Noordbrabant, wonende te Helmond, dochter van Theodorus van Vijfeijken en van Catharina Koppens beiden overleden, weduwe van Hendricus Bender, bevorens weduwe van Henricus van der Kruijs.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de comparanten.


Details
Johanna van Vijfeijken
Overledene op zaterdag 27 januari 1877 Helmond

Johanna van Vijfeijken
Leeftijd: 50 Jaar
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Beek en Donk
Overleden Helmond 27-01-1877
Dochter van
Theodorus van Vijfeijken Overleden
Catharina Koppens Overleden
Weduwe van
Hendricus Benders
Opmerking: eerder weduwe van henricus van de kruijs
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1877 aktenr. 18

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947
hierin
27-01-1877 18 Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als overledene
Hendricus (Hendrik) Benders (*1827-1870) als echtgenoot
Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als echtgenoot
Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-1871) als vader
Catharina Coppens (*1795-1856) als moeder
Dossier: