Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000294-1816

Akte BS Huwelijk Beek en Donk 1816 Dirk van Vijfeijken & Catharina Coppens (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Beek en Donk
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 411

In het Jaar een duizend acht honder en zestien den vierde dag der maand Mei ten drie uren, zijn voor ons BURGEMEESTER, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Beek en Donk Provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd Theodorus van de Vijfeijken weduwnaar van Catharina Jan van Hoof, oud vierendertig Jaren, geboren te Lieshout Provincie Noord Braband den vierentwintigsten february 1700 twee en tachtig en uitoefenende het bedrijf van Bouwman, wonende te Beek en Donk, Zoon van Johannes van de Vijfeijken en van Theodora van Osch beide nog in leven en wonende te Lieshout.
En ter andere zijde Catharina Coppens, oud eenentwintig jJaren, geboren te Lieshout Provincie Noord Braband den twintigsten January 1700 vijf en negentig wonende te Beek en Donk dochter van Francis Coppens overleden te Lieshout den 8e July 1805 en van Petronella van Hoof overleden te Lieshout den 7e Mei 1804, blijkens de daarvan overgelegde dooextracten zijnde de Grootouders van de Bruid ook alle overleden welke ons heben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de Huwelijks afkondigingen in deze Gemeente, zonder eenige verhindering, zijn geschied, weten: de eerste, Zondag den veertiende april en de tweede, Zondag daaraanvolgende den Eenentwintigsten april 1800 en zestien overeekomstig de Wet.
Geen tegenstrijdig tegen dit Huwelijk ons bekend zijnde, regt doende aan hunne vordering, na voorlezing te hebben gedaan, ingevolgde de Wet,
1e. van de Acten van Huwelijks-Afkondigingen, gedaan te Beek en Donk
2e. Van het Doopextract van Theodorus van de Vijfeijken, Bruidegom, waaruit blijkt dat hij te Lieshout geboren is, den 24 february 1782
3e. Van het Doopextract van Catharina Coppens, Bruid, waaruit blijkt dat zij te Lieshout geboren is, den 20e Januari
.......
En eindelijk van het 6de Kapittel van het thans vigerend Burgerlijk Wetboek, voorkomende onder Huwelijken, en wel bepaaldelijk, Artikel 212, 215 en 214, hebben gevraagd aan den Bruidegom en de Bruid, of zij elkander over en weder voor Man en Vrouw erkennen; waarop dezelve elk afzonderlijk en bevestigend hebbende geantwoord, wij Burgemeester, Beambte van den Bergurlijken Staat, verklaren, in Naam der Wet, dat de Personen van Theodorus van de Vijfeijken en van Catharina Coppens door een wettig Huwelijk zijn vereenigd.
En zulks in tegenwoordig
van Egidius van Will oud vierendertig Jaren,
van Arnoldus Peter van Will, oud eenentwintig Jaren,
van Dirk Verhoeven, oud drienendertig Jaren,
en van Hendrik Coppens, oud drieentwintig Jaren, getuigen ten dezen, wonende Beek en Donk.
Van al het geen wij deze tegenwoordige Acte van Huwelijk hebben opgemaakt, en na dat van dezelve voorlezig is gedaan aan de Contracterende Partijen en Getuigen, hebben dezelve met en benevens ons geteekend, Except die verklaard hebben niet te kunnen schrijven.
Gedaan ten Raadhuize der Gemeente Beek en Donk, Dag, Maand en Jaar, als boven.

Details
Theodorus van de Vijfeijken
Bruidegom op zaterdag 4 mei 1816 Beek en Donk

Bron: RANB inventarisnummer: 411 plaats: Beek en Donk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 4, datum: 4-5-1816
BRUIDEGOM: Theodorus van de Vijfeijken
geboorteplaats bruidegom: Lieshout
BRUID: Catharina Coppens
geboorteplaats bruid: Lieshout
Vader bruidegom: Johannis van de Vijfeijken
Moeder bruidegom: Theodora van Osch
Vader bruid: Francis Coppens
Moeder bruid: Petronella van Hoof
Opmerkingen: Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Beek en Donk - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
04-05-1816 4 Theodorus (Dirk) van Vijfeijken en Catharina Coppens als echtpaar
Theodorus (Dirk) van Vijfeijken (*1782-1871) als bruidegom
Catharina Coppens (*1795-1856) als bruid
Johannes van Vijfeijken (*1776-1825) als vader bruidegom
Theodora van Osch (*1776-) als moeder bruidegom
Francis Henrici Coppens (*1754-1805) als vader bruid
Petronella van Hoof (*1756-1804) als moeder bruid
Dossier:

D-000295-1795

ISIS DTB Doopboeken Lieshout 1795 Catharina Coppens (doopboek)
doopplaats: Lieshout
Archiefnaam: DTB Lieshout
Archief: HIC Helmond
Gezindte: RK

Details
Catharina Coppens
Gedoopt op zondag 25 oktober 1795 Lieshout

Gedoopt Lieshout rk 25-10-1795
Catharina
Dochter van
Franciscus Coppens
Petronella van Hoof
Peter: Johannes van Hoof
Inplaats van Peter: Maria van Hoof
Bron: HIC Helmond DTBLIESHOUT nr. 02
Opmerking: vigesima quinta Octobris 1795

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Lieshout 1641 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer
Bestanden Peelland
hierin
25-10-1795 Catharina Coppens (*1795-1856) als hoofdpersoon
Francis Henrici Coppens (*1754-1805) als vader
Petronella van Hoof (*1756-1804) als moeder

BSH-000473-1896

Akte BS Huwelijk Aarle-Rixtel 1896 Johanna Geenen & Antonius Donkers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Aarle-Rixtel
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: HIC Helmond

In het jaar een duizend acht honder zes en negentig, den vierentwintigsten der maand Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente AARLE-RIXTEL, provincie Noord-Brabant, in het huis der gemeent, in het openbaar verschenen:
Antonius Joannes Donkers
oud zesentwintig jaren, geboren te Helmond, van beroep fabrieksarbeider wonende te Helmond, meerderjarige zoon van Peter Donkers, overleden en van Anna Maria van den Eijnde, zonder beroep wonende te Helmond
Bruidegom ter eenre; en Johanna Geenen
oud vijfentwintig jaren, geboren te Aarle-Rixtel, van beroep fabrieksarbeidster wonende te Aarle-Rixtel, meerderjarige dochter van Franciscus Geenen, overleden en van Johanna Maria Maas, zonder beroep wonende te Aarle-Rixtel,
Bruid ter andere zijde; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan.
De afkondigingen van dit Huwelijk tusschen de aanstaande Echtgenooten hebben plaats gehad ter plaatse waar die vereischt worden.
Mede verschenen ten dage de moeder van den Bruidegom en die der Bruid, die aan ons verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen.
De Bruidegom en Bruid hebben elk afzonderlijk aan ons, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen verklaar: "dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn". Daarna is door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der wet verklaard, dat de personen van:
Antonius Joannes Donkers en Johanna Geenen
bovengenoemd door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voort hebben wij de aans ons ter hand gestelde stukken gehecht an het dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissements Rechtbank te worden overgebracht.
Deze huwelijks voltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van de navolgende getuigen:
1e. Hendriks Beniers, zwager van den Bruidegom, oud zesentwintig jaren, van beroep wever wonende te Helmond
2e. Marinus Jansen, oud vijfentwintig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende te Aarle-Rixtel
3e. Antonius Jansen, zwager van de Bruid, oud dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende te Aarle-Rixtel
4e. Hendricus Jansen, zwager van de Bruid, oud drieendertig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende te Aarle-Rixtel.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons met de verschenen personen.
Details
Johanna Geenen
Bruid op maandag 24 augustus 1896 Aarle-Rixtel

Antonius Joannes Donkers
Geboren Helmond circa 1870
Zoon van
Peter Donkers
Anna Maria van den Eijnde
Gehuwd Aarle-Rixtel 24-08-1896 met
Johanna Geenen
Geboren Aarle-Rixtel circa 1871
Dochter van
Franciscus Geenen
Johanna Maria Maas
Bron: HIC Helmond BS Huwelijken Aarle-Rixtel aktenr. 7

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Aarle-Rixtel 1811 - 1922

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peelland
hierin
24-08-1896 7 Antonius Joannes Donkers (*1869-) als bruidegom
Johanna Maria Geenen (*1872-1934) als bruid
Antonius Joannes Donkers en Johanna Maria Geenen als echtpaar
Franciscus Geenen (*1842-1895) als vader bruid
Johanna Maria Maas (*1846-) als moeder bruid
Dossier:

BSG-000296-1857

Akte BS Geboorte Helmond 1857 Antonetta van der Kruijs (BS Geboorte register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

In het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-vijfitg, den Twee en twintigsten dag der maand October, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond provincie Noordbrabant, verschenen Henricus van der Kruijs van beroep landbouwer, oud twee en dertig jaren, wonende te Helmond welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Lambertus van de Greef van beroep landbouwer oud zestig jaren, wonende te Helmond en Jan Lodewijk Wijnbergen van beroep zonder oud een en veertig jaren, wonende te Helmond
ons heeft verklaard dat Johanna van Vijfeijken zijne vrouw, oud een en dertig jaren, van beroep zonder wonende te Helmond ten hunnen woonhuize Wijk C alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op woensdag den een en twintigsten der maand October een duizend acht honderd zevenenvijftig om zeven ure des avonds, en aan dat kind te geven de voornamen van Antonetta Huberta,
van welke verklaring wij de tegenwoordige Akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen, de Comparant kan niet schrijven.
Details
Antonetta Huberta van der Kruijs
Geboren op woensdag 21 oktober 1857 Helmond

Antonetta Huberta van der Kruijs
Dochter van
Henricus van der Kruijs
Beroep: Landbouwer Leeftijd: 32
Johanna van Vijfeijken
Leeftijd: 31
Woonplaats ouders: Helmond wijk: c
Geboren Helmond 21-10-1857
Bron: HIC Helmond Archief 77 BS Geboorte Helmond 1857 aktenummer: 155--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Helmond 1811 - 1902

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947

hierin
21-10-1857 155 Antonetta Huberta van der Kruijs (*1857-1928) als hoofdpersoon
Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als vader
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als moeder
Dossier:

BSO-000296-1928

Akte BS Overlijden Helmond 1928 Antonetta van der Kruijs (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

In het jaar negentien honderd acht en twintig den drie en twintigsten der maand Juli zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente HELMOND, verschenen: Jan Willem van Dam, oud acht en dertig jaren, van beroep aanspreker, wonende te Helmond,
en Martinus Klaassen, oud zeven en zestig jaren, van beroep zonder, wonende te Helmond
die aan mij verklaard hebben, dat alhier op gisteren om half twaalf ure des voormiddags is overleden Antonetta Huberta van der Kruijs, oud zeventig jaren, zonder beroep
geboren te Helmond, wonende te Helmond, echtgenoote van Martinus Klaassen, dochter van Henricus van der Kruijs, en van Johanna van Vijfeijken, beiden overleden.
Waarvan akte, welke ingevolge de Wet is voorgelezen.
Details
Antonetta Huberta van der Kruijs
Overledene op zondag 22 juli 1928 Helmond

Antonetta Huberta van der Kruijs
Leeftijd: 70 Jaar
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Helmond
Overleden Helmond 22-07-1928
Dochter van
Henricus van der Kruijs Overleden
Johanna van Vijfeijken Overleden
Vrouw van
Martinus Klaassen
Leeftijd: 67 Jaar Woonplaats: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1928 aktenr. 147--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947

hierin
22-07-1928 147 Antonetta Huberta van der Kruijs (*1857-1928) als overledene
Martinus Klaassen (*1861-) als echtgenoot
Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als vader
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als moeder
Dossier: