Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000296-1888

ISIS BS Huwelijk Helmond 1888 Antonetta van der Kruijs & Martinus Klaassen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

Details
Antonetta Huberta van der Kruijs
Bruid op woensdag 8 februari 1888 Helmond

Martinus Klaassen
Geboren Helmond
Beroep: fabriekarbeider Woonplaats: Helmond Leeftijd: 26 jr.
Zoon van
Willem Klaassen Beroep: winkelier
Diliana van den Putten overleden
Woonplaats ouders: Helmond
Gehuwd Helmond 08-02-1888 met
Antonetta Huberta van der Kruijs
Geboren Helmond
Woonplaats: Helmond Leeftijd: 30 jr.
Dochter van
Henricus van der Kruijs overleden
Johanna van Vijfeijken overleden
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Helmond 1888 aktenr. 6--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Helmond 1811-1926

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947
hierin
08-02-1888 6 Antonetta Huberta van der Kruijs (*1857-1928) als bruid
Martinus Klaassen en Antonetta Huberta van der Kruijs als echtpaar
Martinus Klaassen (*1861-) als bruidegom
Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als vader bruid
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als moeder bruid

BSG-000297-1861

ISIS BS Geboorte Helmond 1861 Martinus Klaassen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

Details
Martinus Klaassen
Geboren op woensdag 20 februari 1861 Helmond

Martinus Klaassen
Zoon van
Willem Klaassen
Beroep: Fabrieksarbeider Leeftijd: 28
Diliana van der Putten
Leeftijd: 28
Woonplaats ouders: Helmond wijk: e
Geboren Helmond 20-02-1861
Bron: HIC Helmond Archief 77 BS Geboorte Helmond 1861 aktenummer: 36--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Helmond 1811 - 1902

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947

hierin
20-02-1861 36 Martinus Klaassen (*1861-) als hoofdpersoon

BP-000016-1998

Bidprentje 1998 Cisca Jager (Drukwerk - Bidprentje)

Ter herinnering aan

Cisca
van den Heuvel - Jager

weduwe van
Jo van den Heuvel

Geboren te Helmond op 15 mei 1934
Overleden te Helmond op 28 oktober 1998
Voor de blijken van belangstelling en medeleven betuigen
wij u onze dank.

Ons moeder,

Op 15 mei 1934 opende ze voor het eerst haar ogen. Na haar jeugd bracht ze de eerste huwelijksjaren, samen met Jo, door bij haar moeder op 't Rozenhof. Hier kregen ze drie kinderen: Henri, Sjan en Federico. Het huis werd te klein en ze verhuisden naar de Piet Heinstraat.

Naast haar huishouden en de zorg om de kinderen werkte ze er nog bij om vervolgens te genieten van het jaarlijkse hoogtepunt: "vakantie aan het Gardameer".

Veel te vroeg moest ze afscheid nemen van Jo. Door haar kenmerkende zelfstandigheid heeft ze zich hier goed doorheen geslagen en kon ze gaan genieten van de inmiddels geboren kleinkinderen.

De laatste 8 jaar heeft ze met Harry een gelukkige tijd gehad waarin ze lief en leed samen hebben gedeeld.

Wij hebben hele fijne herinneringen aan haar als trotse, zorgzame en belangstellende moeder, genietende oma en altijd aanwezige partner.
Afgelopen woensdag, 28 oktober, heeft ze haar ogen voor het laatst gesloten.

Rust zacht lieve moeder.
                     Kinderen,
                               kleinkinderen,
                                         Harry.

Helmond, 2 november 1998.
hierin
Francisca Susanna Maria (Cisca) Jager (*1934-1998) als overledene
Adrianus (Jo) van den Heuvel (*1923-1984) als echtgenoot
Dossier:

BSH-000299-1859

Akte BS Huwelijk Stiphout 1859 Theodorus Jansen & Johanna van Beek (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 078

Het jaar eenduizend achthonderd negen en vijftig, den Achttienden der maand Februarij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Stiphout provincie Noordbrabant, in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen Theodorus Jansen geboren te Mierlo oud vierentwintig jaren, van beroep wever wonende te Stiphout provincie voornoemd, meerderjarige zoon van Joanna Maria Jansen spoelster wonende te Mierlo
Bruidegom, ter eenre en Johanna van Beek geboren te Stiphout oud vijfentwintig jaren, van beroep weefster wonende te Stiphout provincie voormeld, meerderjarige dochter van Arnoldus van Beek wever wonende te Stiphout, en van wijlen Antonetta Peters,
Bruid, ter andere zijde; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe overleggende:
1. Een certificaat den negenden November achttienhonderdachtenvijftig door den Heer Commissaris des Konings in Noordbrabant waaruit blijkt, dat de Bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
2. De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt dat hij is geboren den vijftienden der maand October een duizend acht honderd en vierendertig te Mierlo.
3. De akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij is geboren den Vijfentwintigsten der maand November een duizend acht honderd en drieendertig te Stiphout.
4. De bewijzen der gedane afkondigingen van dit huwelijk tussen de aanstaande Echtgenooten, des voormiddags ten elf uren, voor de buitendeur van het gemeentes-huis alhier, de eerste op Zondag den sesden der maand Februarij een duizend acht honderd negenenvijftig en de tweede op Zondag den dertienden der maand februarij een duizend acht honderd negenenvijftig zondat dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad.
5. De akte van overlijden van de moeder van de Bruid.
En de moeder van den Bruidegom en den vader van de Bruid alhier tegenwoordig en in dit huwelijk hunnen toestemming gevende.
Dientengevolge en nadat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons in tegenwoordigheid der natemelden gtuigen, hadden verklaard: "dat zij elkanderen aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn", hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van Theodorus Jansen en Johanna van Beek bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hierboven gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het een dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Al hetwelk is gedaan en waarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks-register dezer gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid:
1. Van Hendrikus van Zantvoort oud drie en veertig jaren, van beroep wever wonende te Stiphout
2. Van Cornelis ??? oud dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Stiphout
3. Van Mathijs Deelen oud eenendertig jaren van beroep broodbakker wonende te Stiphout
4. Van Hendrkus van der Linden oud zes en twintig jaren, van beroep hoefsmid wonende te Stiphout, allen als getuigen daartoe door de Echtgenooten zelven gekozen, verklarende de getuigen te zijn geen bloedverwanten der partijen.
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte getekend met de getuigen en de vader van de Bruid, den Bruidegom en de Bruid, en de moeder van den Bruidegom verklaren niet te kunnen schrijven.

Details
Theodorus Jansen
Bruidegom op vrijdag 18 februari 1859 Stiphout

Theodorus Jansen
Geboren Mierlo 15-10-1834
Beroep: Wever Woonplaats: Stiphout Leeftijd: 24 jr.
zoon van
Joanna Maria Jansen Beroep: Spoelster
Woonplaats ouders: Mierlo
Gehuwd Stiphout 18-02-1859 met
Johanna van Beek
Geboren Stiphout 25-11-1833
Beroep: Weefster Woonplaats: Stiphout Leeftijd: 25 jr.
dochter van
Arnoldus van Beek Beroep: Wever
Antonetta Peters overleden
Woonplaats ouders: Stiphout
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Stiphout aktenr. 2--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Stiphout 1811-1912

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912
hierin
18-02-1859 2 Theodorus Jansen (*1834-1900) als bruidegom
Johanna van Beek (*1833-1880) als bruid
Theodorus Jansen en Johanna van Beek als echtpaar
Joanna Maria Jansen (*1814-) als moeder bruidegom
Arnoldus van Beek (*1805-1864) als vader bruid
Antonetta Peters (*1811-1843) als moeder bruid
Dossier:

BSO-000298-1900

Akte BS Overlijden Helmond 1900 Theodorus Jansen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

In het jaar een duizend negen honderd, den een en twintigsten der maand December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond, provincie Noordbrabant, verschenen Martinus Wilhelmus van der Kruijs, oud vijf en dertig jaren, van beroep wever wonende te Helmond, schoonzoon van den overledene en Hendricus Jansen, oud acht en dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende te Aarle-Rixtel, zoon van den overledene welke aan ons verklaard hebben dat alhier op heden om half drie ure des nachts is overleden Theodorus Jansen, oud zes en zestig jaren, zonder beroep geboren te Mierlo wonende te Helmond, zoon van wijlen Joanna Maria Jansen, weduwnaar van Johanna van Beek.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die na voorlezing, is geteekend door ons en door de comparanten.


Details
Theodorus Jansen
Overledene op vrijdag 21 december 1900 Helmond

Theodorus Jansen
Leeftijd: 66 Jaar
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Mierlo
Overleden Helmond 21-12-1900
Zoon van
Joanna Maria Jansen Overleden
Weduwnaar van
Johanna van Beek
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1900 aktenr. 265

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947
hierin
21-12-1900 265 Theodorus Jansen (*1834-1900) als overledene
Johanna van Beek (*1833-1880) als echtgenote
Joanna Maria Jansen (*1814-) als moeder
Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als getuige
Peter Hendrikus Jansen (*1862-) als getuige
Dossier: