Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000299-1833

Akte BS Geboorte Stiphout 1833 Johanna van Beek (BS Geboorte register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 78

Het Jaar een duizend acht honderd drie-en-dertig, den zes en twintigsten der maand November om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgemeester, beambte van den Burgerlijken Stand, der gemeente Stiphout provincie Noord-Braand; Arnoldus van Beek oud acht en twintig jaren, van beroep wever wonende te Stiphout, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren den vijf en twintigsten dezer maand te drie ure des morgens van hem comparant en van Antonetta Peters zijne huisvrouw oud drie en twintig jaren, mede wonende te Stiphout en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Johanna welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Eugedus Vervoort oud veertig jaren, van beroep bouwman en van Peter Verhoeven oud een en veertig jaren, van beroep bouwman beide alhier woonachtig; nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelve met ons geteekend.
Details
Johanna van Beek
Geboren op maandag 25 november 1833 Stiphout

Johanna van Beek
Dochter van
Arnoldus van Beek
Beroep: Wever Leeftijd: 28
Antonetta Peters
Leeftijd: 23
Woonplaats ouders: Stiphout
Geboren Stiphout 25-11-1833
Bron: HIC Helmond. Archief 78 BS Geboorte Stiphout 1833 aktenummer: 10

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Stiphout 1811-1902

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912hierin
25-11-1833 10 Johanna van Beek (*1833-†1880) als hoofdpersoon
Arnoldus van Beek (*1805-†1864) als vader
Antonetta Peters (*1811-†1843) als moeder
Dossier:

BSO-000299-1880

Akte BS Overlijden Stiphout 1880 Johanna van Beek (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 078

In het jaar een duizend acht honderd en tachtig, den tienden dag der maand Februarij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente STIPHOUT, provincie Noordbrabant, verschenen: ??? Jansen van beroep timmerman oud zes en vijftig jaren, wonende te Stiphout, nabuur van de overledene, en Barthel Ketelaars van beroep wever oud negenenvijfitg jaren, wonende te Stiphout nabuur van de overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op gisteren om twaalf ure des middags is overleden Johanna van Beek van beroep zonder oud zes en zestig jaren, geboren te Stiphout provincie voormeld wonende te Stiphout.
dochter van Arnoldus van Beek en van Antonetta Peters, beide overleden, Echtgenoot van Theodorus Jansen, wonende te Stiphout.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen.

Details
Johanna van Beek
Overledene op maandag 9 februari 1880 Stiphout

Johanna van Beek
Leeftijd: 46 Jaar
Woonplaats: Stiphout Geboorteplaats: Stiphout
Overleden Stiphout 09-02-1880
dochter van
Arnoldus van Beek Beroep: overleden
Antonetta Peters Beroep: overleden
Gehuwd met
Theodorus Jansen
Beroep: Wever Woonplaats: Stiphout
Bron: HIC Helmond. Archief 78 BS Overlijden Stiphout 1880 aktenr. 2--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Stiphout 1811-1912

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912

hierin
09-02-1880 2 Johanna van Beek (*1833-†1880) als overledene
Theodorus Jansen (*1834-†1900) als echtgenoot
Arnoldus van Beek (*1805-†1864) als vader
Antonetta Peters (*1811-†1843) als moeder
Dossier:

T-000305-1774

Aantekening DTB Trouwboeken Someren 1774 Francis van de Cruys & Maria Coolen (trouwboek)
trouwplaats: Someren
Archiefnaam: DTB Trouwboeken
Archief: HIC Helmond
Gezindte: NGOp den 8. dato

Zegels
Extract 3. st.
Relaas 6. st.
Trouwbr. 6. st.
Uitgemaakt 24 Jan. 1774
Zijn alhier binnen Someren in wettigen ondertrouw in de gereformeerde kerk opgenoomen door mij C. Zalm
Francis Jan van de Cruijs j.m. geboren en woonende te Someren met
Maria Dirk Coolen j.d. geboren en woonende te Someren
Getuigen van t consent van de ouders van de Bruidegom, en van de hoeder van de Bruid, waaren Jan van de Cruijs en Jakobus Dirk Coolen.
Het 1ste voorstel op den 9. Jan., t tweede op den 16. Het ... op den 23.ste en ten .... bevestigt.Details
Francis Jan van de Cruys
Bruidegom op zondag 23 januari 1774 Someren

Francis Jan van de Cruys
Leeftijd: jm Geboorteplaats: Someren Woonplaats: Someren
Trouw Someren ng 23-01-1774 met
Maria Dirk Coolen
Leeftijd: jd Geboorteplaats: Someren Woonplaats: Someren
Getuige 1: Jan van de Cruys
Getuige 2: Jakobus Dirk Coolen
Bron: HIC Helmond DTB Someren nr. 4 folio 109
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Trouwboeken Someren 1650 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
23-01-1774 Francis Jan van de Cruys (*1745-†1814) als bruidegom
Maria Dirk Coolen (*1754-) als bruid
Francis Jan van de Cruys en Maria Dirk Coolen als echtpaar
Dossier:

BSH-000493-1852

Genlias BS Huwelijk Rucphen 1852 Adriana de Rooij & Cornelis Gabriëls (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RANB
Inventarisnr.: 6815

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.139
Inventarisnr: 6815
Gemeente: Rucphen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 25-02-1852
Bruidegom Cornelis Gabriels
Geboorteplaats: Zundert
Bruid Adriana de Rooij
Geboorteplaats: Rucphen
Vader bruidegom Marijn Gabriels
Moeder bruidegom Anna Suijkerbuijk
Vader bruid Johannes de Rooij
Moeder bruid Elizabeth Verheijen
Nadere informatie >

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Details
Adriana de Rooij
huwelijk op zondag 15 februari 1852 Rucphen

Huwelijk te Rucphen , 1852, akte-nummer 3 ,d.d. 15-02-1852
Bruidegom: Cornelis Gabriels
Leeftijd 22 jr., geboren te Zundert
Zoon van : Marijn Gabriels en Anna Suijkerbuijk
Opmerkingen bruidegom: arbeider, won. Zundert
Bruid: Adriana de Rooij
Leeftijd 21 jr. , geboren te Rucphen
Dochter van : Johannes de Rooij en Elizabeth Verheijen
Opmerkingen bruid : arbeidster, won. Rucphen

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van huwelijken Rucphen 1811-1915

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphen
hierin
25-02-1852 3 Cornelis Gabriëls en Adriana de Rooij als echtpaar
Cornelis Gabriëls (*1829-) als bruidegom
Adriana de Rooij (*1831-†1875) als bruid

BSH-000497-1859

Akte BS Huwelijk Zundert 1859 Cornelis de Rooij & Adriana Oostvogels (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Zundert
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RANB
Inventarisnr.: 9531

In het jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den derden der maand Mei
Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZUNDERT en WERNHOUT, Cornelis de Rooij, oud drie en twintig jaren, geobren te Rupchen en wonende te Zundert van beroep dienstknecht.
Meerderjarige zoon van Johannes de Rooij, arbeider wonende te Rucphen, hier tegenwoordig en zijne toestemming gevende en van wijlen Elisabeth Verheijen, ter eene,
En Adriana Oostvogels, oud een en twintig jaren, geboren en wonende te Zundert van beroep dienstmeid.
Minderjarige dochter van Antonij Oostvogels en van Anna Maria Mertens, beiden overleden, ter andere zijde, en hebben de voogd Adriaan Franken, verver wonende te Hoeven, hier tegenwoordig verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente van Zundert en Wernhout hebben plaats gehad op zondagen, den zeventienden en vierentwintigsten April achttienhonderd negen en vijftig.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste:
Eene akte waaruit blijkt dat de huwelijksafkondigingen binnen deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.
Een geboorteextract van Cornelis de Rooij geboren te Rucphen, den twaalfden December achttienhonderd vijfendertig.
Een doodextract van Elisabeth Verheijen overleden te Rucphen den drieentwintigsten September achttienhonderd zesenvijftig.
Een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie afgegeven door den heer Commissaris des Konings in de provincie Noord Brabant.
Een geboorteextract van Adriana Oostvogels geboren te Zundert, den zevenentwintigste Juny achttienhonderd zevenendertig.
Een doodextract van Antonij Oostvogels overleden te Zundert, den elfden September achtienhonderd zevenenveertig, en eindelijk
Een doodextract van Anna Maria Mertens overleden te Zundert, den veertienden February achttienhonderd achtenvijftig.
Verder heeft de bruid onder ede verklaard dat deszelfs grootouders van zoo langs vaders en moeders zijde allen overleden zijn, doch van diens overlijden geen bewijzen kunn worden ingeleverd, uit hoofde de tijd en plaats van hun overlijden alsmede hunne namen en voornamen aan haar onbekend zijn.
Dien ten gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Cornelis de Rooij en Adriana Oostvogels door den Echt aan elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeenteshuize in tegenwoordigheid van Johannes Hollanders, oud een en zeventig jaren, gepensioneerd veldwachter, Christiaan Bruggen, zestig jaren, veldwachter, Johannes van Raaij, oud drie en dertig jaren, veldwachter, en Cornelis Adrianus Pellot, oud drie en dertig jaren, gemeente ontvanger, alle wonende te Zundert, als getuigen verzocht.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgeleezen, met des voogds en de getuigen hebben geteekend, de bruidegom, de bruid, de vader van den bruidegom en de toeziend voogd der bruid, verklarende de schrijfkunst niet magtig, zijnde nimmer te hebben kunnen schrijven noch teekenen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.189
Inventarisnr: 9531
Gemeente: Zundert
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 03-05-1859
Bruidegom Cornelis de Rooij
Geboortedatum: 12-12-1835
Geboorteplaats: Rucphen, Sprundel en Vorenseinde
Bruid Adriana Oostvogels
Geboortedatum: 27-06-1837
Geboorteplaats: Zundert
Vader bruidegom Johannes de Rooij
Moeder bruidegom Elizabeth Verheijen
Vader bruid Antonij Oostvogels
Moeder bruid Anna Maria Mertens
Nadere informatie >

hierin
03-05-1859 16 Cornelis de Rooij (*1835-†1874) als bruidegom
Adriana Oostvogels (*1837-) als bruid
Cornelis de Rooij en Adriana Oostvogels als echtpaar
Johannes (Jan) de Rooij (*1793-†1872) als vader bruidegom
Elizabeth van Reijen (*1795-†1856) als moeder bruidegom
Dossier: