Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000340-1856

Genlias BS Huwelijk Heer 1856 Wilhelmus Retrot & Maria Prikken (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RAL
Inventarisnr.: 25

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 25
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 17-09-1856
Bruidegom Wilhelmus Retrot
Geboortedatum: 02-08-1821
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Bruid Maria Elisabeth Prikken
Geboortedatum: 09-09-1824
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Petrus Mathijs Retrot
Moeder bruidegom Joanna Maria Lucassen
Vader bruid Godefrijdus Prikken
Moeder bruid Anna Maria Bonten
Nadere informatie >

hierin
17-09-1856 Wilhelmus Retrot en Maria Elisabeth Prikken als echtpaar
Wilhelmus Retrot (*1821-†1893) als bruidegom
Maria Elisabeth Prikken (*1824-) als bruid
Petrus Mathias Retrot (*1795-†1872) als vader bruidegom
Joanna Maria Lucassen (*1789-†1852) als moeder bruidegom
Godefrijdus Prikken (*1800-) als vader bruid
Anna Maria Bonten (*1800-) als moeder bruid

BSH-000342-1824

Genlias BS Huwelijk Heer 1824 Godefrijdus Prikken & Anna Bonten (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Heer
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RAL
Inventarisnr.: 5

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.037
Inventarisnr: 5
Gemeente: Heer
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 06-05-1824
Bruidegom Goedefrijdus Prikken
Geboortedatum: 22-10-1800
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Bruid Anna Maria Bonten
Geboortedatum: 15-03-1800
Geboorteplaats: Heer (& Keer)
Vader bruidegom Leonardus Prikken
Moeder bruidegom Elisabeth Coninx
Vader bruid Henricus Bonten
Moeder bruid Maria Anna Leenaerts
Nadere informatie >

hierin
06-05-1824 Godefrijdus Prikken en Anna Maria Bonten als echtpaar
Godefrijdus Prikken (*1800-) als bruidegom
Anna Maria Bonten (*1800-) als bruid

BSH-000344-1837

Genlias BS Huwelijk Bemelen 1837 Maria Breuls & Wilhelmus Cormans (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Bemelen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RAL
Inventarisnr.: 2

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg

Algemeen Toegangnr: 12.009
Inventarisnr: 2
Gemeente: Bemelen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 31-07-1837
Bruidegom Wilhelmus Joseph Cormans
Geboortedatum: 30-05-1800
Geboorteplaats: Warsage (Belgiฟ)
Bruid Maria Agnes Breuls
Geboorteplaats: Bemelen
Vader bruidegom Pieter Cormans
Moeder bruidegom Anna Maria Weerts
Vader bruid Willem Breuls
Moeder bruid Gertrudis Koekelkoren
Nadere informatie >

hierin
31-07-1837 Wilhelmus Joseph Cormans en Maria Agnes Breuls als echtpaar
Wilhelmus Joseph Cormans (*1800-) als bruidegom
Maria Agnes Breuls (*1817-) als bruid
Jan Willem Breuls (*1769-) als vader bruid
Mari Gertrude Koekelkoren (*1788-) als moeder bruid

BSH-000346-1862

Akte BS Huwelijk Hoeven 1862 Jacomijna Borghouts & Willem Buizen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Hoeven
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 4401

In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig, den zeven en twintigsten October, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoeven en St. Maartenspolder Willem Buijzen, oud vier en twintig jaren, geboren en wonende in deze gemeente, beroep vleeschhouwer, meederjarige zoon van Johannes Buijzen, zonder beroep, mede alhier woonachtig, bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk zijne toestemming gevende, en van Adriana Bogers, overleden, ter ene zijde. En Jacomijna Carolina Wilhelmina Borghouts, oud twintig jaren, geboren en wonende te Etten, beroep ??, minderjarige dochter van Adrianus Borghouts, spoorwegwachter en van Maria Verbraak, zonder beroep, beide mede te Etten woonachting, bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevende, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente en te Etten hebben plaats gehad op Zondagen den twaalfden en negentienden October deze jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgegelegd, ten eerste: de geboorte akten van de partijen echtgenooten; ten tweede: de overlijdens akte van des bruidegoms moeder; ten derde: de bewijzen dat de huwelijk afkondigingen binnen deze Gemeente en te Etten zonder enige stuiting hebben plaats gehad, en ten vierde: een certificaat afgegeven door den heere Commissaris des Konings in de Provincie Noordbrabant ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verpligting omtrent de wet op de Nationale Militie, alle welke stukken aan het ter griffie der Regtbank bestemde register zullen worden vastgehecht.
Dientengevolge en nadat de aanstaande echtgenooten ten overstaand van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan dat de personen van Willem Buijzen en Jacomijn Carolina Wilhelmina Borghouts door den echt met elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeenteshuize in tegenwoordigheid van: Johannes van Sevenbergen, oud zes en vijftig jaren, kuiper, Johannes de Drijver, oud drie en veertig jaren, zadelmaker, Jacobus Heijningen, oud twee en dertig jaren, hoefsmid en Godefridus Alewijns, oud drie en vijftig jaren, veldwachter, alle wonende te Hoeven, bekenden van de partijen echtgenooten en door hen zelven gekozen getuigen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Details
Jacomijna Carolina Wilhelmina Borghouts
Bruid op maandag 27 oktober 1862 Hoeven

Bron: RANB inventarisnummer: 4401 plaats: Hoeven
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 23, datum: 27-10-1862
BRUIDEGOM: Willem Buijzen
geboorteplaats bruidegom: Hoeven
BRUID: Jacomijna Carolina Wilhelmina Borghouts
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Johannes Buijzen
Moeder bruidegom: Adriana Bogers
Vader bruid: Adrianus Borghouts
Moeder bruid: Maria Verbraak
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1842, Bruidegom geboren circa 1838,--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Hoeven - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diversen
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922


hierin
27-10-1862 23 Willem Buijzen (*1838-†1902) als bruidegom
Jacomijna Carolina Wilhelmina (Wilhelmina) Borghouts (*1842-†1863) als bruid
Willem Buijzen en Jacomijna Carolina Wilhelmina (Wilhelmina) Borghouts als echtpaar
Adrianus Borghouts (*1813-†1896) als vader bruid
Maria Verbraak (*1814-†1890) als moeder bruid
Dossier:

OA-000346-1863

Akte BS Overlijden Hoeven 1863 Jacomijna Borghouts (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Hoeven
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd drie en zestig, den twee en twintigsten Augustus, verschenen voor ons Ambtenaar van den BUrgerlijken Stand der Gemeente HOEVEN en ST. MARTENSPOLDER, Willem Buijzen, oud vijf en twintig jaren, vleeschhouwer, wonende in deze gemeente, echtgenoot van de overledene en Johannes Baptist Koopmans, oud vier en zestig jaren, schoolonderwijzer, wonende mede in deze gemeente, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den twee en twintigsten Augustus dezes jaars, om vier ure des namiddags binnen deze Gemeente, is overleden: Jacomijna Carolina Wilhelmina Borghouts, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Etten, wonende in deze gemeente, gehuwd met den eerstgenoemde comparant, dochter van Adrianus Borghouts, spoorwegwachter en Maria Verbraak, zonder beroep, beide wonende te Etten.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Details
Jacomijna Carolina W. Borghouts
overleden op zaterdag 22 augustus 1863 Hoeven

Inventarisnummer: 19, kantoor: Oudenbosch, memorienummer: 220
OVERLEDENE: Jacomijna Carolina W. Borghouts
Plaats overlijden: Hoeven
Datum overlijden: 22-8-1863--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Memorie van Successie
Archief:
MEMORIE van SUCCESSIE inventarisnummer diverse
Memories van Successie 1806-1902


hierin
22-08-1863 Jacomijna Carolina Wilhelmina (Wilhelmina) Borghouts (*1842-†1863) als overledene
Adrianus Borghouts (*1813-†1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-†1890) als moeder
Willem Buijzen (*1838-†1902) als echtgenoot
Dossier: