Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000433-1895

ISIS BS Overlijden Helmond 1895 Wilhelmus Klaassen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 77

Details
Wilhelmus Franciscus Klaassen
Overledene op donderdag 7 februari 1895 Helmond

Wilhelmus Franciscus Klaassen
Leeftijd: 08 Dagen
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Helmond
Overleden Helmond 07-02-1895
Zoon van
Martinus Klaassen Beroep: wever
Antonetta Huberta van der Kruijs
Woonplaats Ouders: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1895 aktenr. 19--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947
hierin
07-02-1895 19 Antonetta Huberta van der Kruijs (*1857-1928) als moeder
Martinus Klaassen (*1861-) als vader
Wilhelmus Franciscus Klaassen (*1895-1895) als hoofdpersoon

BSH-000434-1882

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1882 Joseph Borghouts & Joanna Veraert (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2458

In het Jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den eersten Juni in het Gemeentehuis dezer gemeente zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, in het openbaar verschenen: Josephus Fidelius Borghouts, oud acht en twintig jaren, spoorwegwerker, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Adrianus Borghouts, linnenwever en van diens echtsgenoote Maria Verbraak, zonder beroep, beiden mede alhier woonachtig, ter ene zijde, en Joanna Veraert, oud twintig jaren, mutsenmaakster, geboren en wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van Cornelis Veraert en van diens echtgenoote Wilhelmina Dam, arbeiders, mede alhier woonachtig, ter andere zijde.
Zijn de de vader van den bruidegom en de vander van de bruid bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevende; verklarende de vader van den bruidegom en de vader van de bruid dat die toestemming door partijken ook aan hunne respectieve moeders is gevraagd.
Dewelke ons hebben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente, de eerste op Zondag den veertienden, en de tweede op Zondag daar aanvolgende den een en twintigsten Mei dezes jaars.
Geene oppositie tegen dit huwelijk bekend zijnde, recht doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevene stukken, te weten:
ten eerste, de extracten uit de geboorte akten van de partijen; ten tweede, het bewijs dat de beide huwelijksafkondigingen binnen deze gemeente , zonder eenige stuiting hebben plaats gehad, en ten derde, een certificaat ten bewijze dat den bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent de wet op de Nationale Militie.
Welke stukken aan het ter griffie der Rechtbank bestemde register zullen worden vast gehecht.
Dien ten gevolge, en nadat de Bruidegom en de Bruid elk afzonderlijk aan ons hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Josephus Fidelius en Joanna Veraert door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Aldus al het vermelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen getuigen als:
Jabocus Rumoldus Borghouts, oud drie en dertig, spoorwegwachter, Adrianus Francisus Borghouts, oud dertig jaren, timmerman, beiden broeder van den Bruidegom; Adrianus Sannen, oud dertig jaren, spoorwegwerker, aangetrouwdde broeder van den bruidegom, en Petrus Dam, oud veertig jaren, dienstknecht, allen wonende te Etten, welke deze akte, nadat dezelve aan hen en de partijen was voorgeleezen, met deze laatsten, de vader van den bruidegom en ons hebben geteekend, verklarende de vader van de bruid uit hoofde van ongeleerdheid, niet te kunnen schrijven.Details
Joseph Fidelius Borghouts
Bruidegom op donderdag 1 juni 1882 Etten-Leur

inventarisnummer: 2458 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 17, datum: 1-6-1882
BRUIDEGOM: Joseph Fidelius Borghouts
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Joanna Veraert
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Adrianus Borghouts
Moeder bruidegom: Maria Verbraak
Vader bruid: Cornelis Veraert
Moeder bruid: Wilhelmina Dam--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
01-06-1882 17 Joseph Fidelius Borghouts (*1854-1935) als bruidegom
Joanna Veraert (*1861-1890) als bruid
Joseph Fidelius Borghouts en Joanna Veraert als echtpaar
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader bruidegom
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder bruidegom
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als getuige
Adrianus Franciscus Borghouts (*1852-) als getuige
Adriaan Sannen (*1852-1894) als getuige
Dossier:

BSH-000434-1891

ISIS BS Huwelijk Roosendaal 1891 Joseph Borghouts & Johanna van der Sanden (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Roosendaal
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB

Details
Joseph Fidelius Borghouts
Bruidegom op woensdag 9 september 1891 Roosendaal

Plaats: Roosendaal
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 61, datum: 9-9-1891
BRUIDEGOM: Joseph Fidelius Borghouts
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Johanna van der Sanden
geboorteplaats bruid: Prinsenhage
Vader bruidegom: Adrianus Borghouts
Moeder bruidegom: Maria Verbraak
Vader bruid: Cornelis van der Sanden
Moeder bruid: Maria Roovers
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1856, Bruidegom geboren circa 1854, Akte bevat meer informatie--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Roosendaal - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
09-09-1891 61 Joseph Fidelius Borghouts en Johanna van der Sanden als echtpaar
Johanna van der Sanden (*1856-1938) als bruid
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder
Joseph Fidelius Borghouts (*1854-1935) als bruidegom

BSH-000436-1876

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1876 Adrianus Borghouts & Johanna van Nispen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2458

In het jaar een duizend acht honderd zes en zeventig, den twaalfden September in het Gemeentehuis dezer Gemeente zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN en LEUR, in het openbaar verschenen: Adrianus Franciscus Borghouts, oud vier en twintig jaren, timmerman, geboren en wonende in deze gemeente, doch onlangs nog te Breda woonachtig geweest, meerderjarig ongehuwd, zoon van Adrianus Borghouts, linnenwever en van diens echtgenoote Maria Verbraak, zonder beroep, beide mede alhier woonachting, zijnde de vader van den bruidegom bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk zijne toestemming gevende, terwijl hij tevens verklaart dat die toestemming door dezen laatste ook aan zijne moeder is gevraagd geworden, ter eene zijde,
en Johanna van Nispen, oud zes en dertig jaren, tapster, geboren en wonende in deze gemeente, weduwe van Josephus Norbertus Bol, overleden alhier, den twee en twintigsten Juni des jaars achttien honderd drie en zeventig, meerderjarige dochter van Cornelis van Nispen, overleden en van diens weduwe Lucia Sep, tapster, mede alhier woonachtig, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente en te Breda, de eerste op Zondag den zevenentwintsten Augustus en de tweede op Zondag daaraanvolgende den derden September deze jaars.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, recht doende op hun vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevene stukken, te weten"
ten eerste, de extracten uit de geboorteakten van de partijen; ten tweede, een extract uit de overlijdensakte van des bruids eersten echtgenoot; ten derde, de bewijzen dat de beide huwelijksafkondigingen binnen deze gemeente en te Breda, zonder eenige stuiting hebben plaats gehad; en ten vierde een certificaat dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent de wet op de nationale militie.
Welke stukken aan het ter griffie der Rechtbank bestemde register zullen worden vast gehecht.
Dien ten gevolge en nadat de Bruidegom en de Bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Adrianus Franciscus Borghouts en Johanna van Nispen door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen geuitgen als:
Wouter Borghouts, oud drie en dertig jaren, timmerman, wonende te Breda, broeder van den bruidegom;
Lambert van Nispen, oud vijf en dertig jaren, tapper, wonende te Etten; Johannes van Nispen, oud drie en dertig jaren, gemeente secretaris, wonende te Rucphen, beiden broeders van de bruid, en Gerardus Franciscus Smit, oud negenentwintig jaren, tabaksfabrikant, wonende te Etten, aangehuwde broeder van de bruid, welke deze akte nadat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen met deze laatsten, den vader van den bruidegom en ons hebben geteekend.Details
Adrianus Franciscus Borghouts
Bruidegom op dinsdag 12 september 1876 Etten-Leur

inventarisnummer: 2458 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 27, datum: 12-9-1876
BRUIDEGOM: Adrianus Franciscus Borghouts
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Johanna van Nispen
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Adrianus Borghouts
Moeder bruidegom: Maria Verbraak
Vader bruid: Cornelis van Nispen
Moeder bruid: Lucia Sep
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1840, Bruidegom geboren circa 1852, Akte bevat meer informatie--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
12-09-1876 27 Adrianus Franciscus Borghouts (*1852-) als bruidegom
Johanna van Nispen (*1839-1890) als bruid
Adrianus Franciscus Borghouts en Johanna van Nispen als echtpaar
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader bruidegom
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder bruidegom
Walterus Hermanus Borghouts (*1843-) als getuige
Dossier:

BSH-000438-1882

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1882 Maria Borghouts & Adriaan Sannen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2458

In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den negenden Februari in het Gemeenteshuis dezer Gemeente zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, in het openbaar verschenen: Adriaan Sannen, negen en twintig jaren, spoorwegbeambte, geboren te Hoeven en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Marijnus Sannen, overleden te Hoeven, den zesden November achttienhonderd zes en vijftig, en van diens echtgenoote Antonia van der Heijden, mede overleden te Hoeven, den vijfden November achttienhonderd zes en zeventig, ter ene zijde en Maria Catharina Borghouts, oud een en dertig jaren, spoorwegwachtster, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Adrianus Borghouts, linnenwever, en van dienst echtgenoote Maria Verbraak, zonder beroep, beiden mede alhier woonachtig, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder enige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente, de eerste op Zondag den tween en twintigsten en de tweede op Zondag daaraanvolgende den negen en twintigsten Januari dezes jaars.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, recht doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevene stukken, te weten:
ten eerste, de extracten uit de geboorte akten van de partijen; ten tweede, de extracten uit de overlijdens akten der ouders van den bruidegom; ten derde, het bewijs dat de beide huwelijks afkondigingen binnen deze gemeente, zonder eenige stuiting hebben plaats gehad; ten vierde, een certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent de wet op de Nationale Militie; ten vijfde, eene schriftelijke toestemming tot het aangaan van een huwelijk, afgegeven ten behoeve van den bruidegom, door den kommanderende officier van het Tweede Regiment Hussaren, bij hetwelk hij alnog in dienst is.
Welke stukken aan het ter griffie der Rechtbank bestemde register zullen worden aan gehecht.
Dien ten gevolge en nadat de Bruidegom en de Bruid elk afzonderlijk aan ons hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Adriaan Sannen en Maria Catharina Borghouts door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen getuigen, als:
Petrus Leijsen, oud vier en twintig jaren, arbeider, wonende te Hoeven, neef van den bruidegom; Jacobus Borghouts, oud vijf en dertig jaren; Josephus Borghouts, oud negen en twintig jaren, beiden spoorwegbeambten en broeders van de bruid; en Adrianus de Swart, oud twee en veertig jaren, verver, allen wonende te Etten, welke deze akte, na dat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen, met deze laatsten en met ons hebben geteekend.Details
Maria Catharina Borghouts
Bruid op donderdag 9 februari 1882 Etten-Leur

inventarisnummer: 2458 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 6, datum: 9-2-1882
BRUIDEGOM: Adriaan Sannen
geboorteplaats bruidegom: Hoeven
BRUID: Maria Catharina Borghouts
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Marijnus Sannen
Moeder bruidegom: Antonia van der Heijden
Vader bruid: Adrianus Borghouts
Moeder bruid: Maria Verbraak--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
09-02-1882 6 Adriaan Sannen (*1852-1894) als bruidegom
Maria Catharina Borghouts (*1851-) als bruid
Adriaan Sannen en Maria Catharina Borghouts als echtpaar
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader bruidegom
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder bruid
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als getuige
Joseph Fidelius Borghouts (*1854-1935) als getuige