Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000486-1829

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1829 Adriana van Reijen & Marijnus van Ginneken (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 2452

Het jaar eenduizend achthonderd negenentwintig, den tienden mei, des morgens om acht ure, in het Gemeenteshuis dezer gemeente, compareerde voor ons Burgemeester beambte van den burgerlijken stand der Gemeente Etten en Leur , ter eene zijde Marijnus van Ginneken, oud negen en twintig jaren, dienstknecht, geboren en wonende te Sprundel, gemeente Rucphen, meerderjarige ongehuwde zoon van Johannes van Ginneken, overleden alhier den zesde september eenduizend achthonderd acht, en van diens huisvrouw Joanna van Eimen, overleden te Sprundel, gemeente Rucphen, den veertiende february eenduizend achthonderd negenentwintig, kleinzoon van moederlijke zijde van Jan van Eimen, alhier overleden den negenden January eenduizend achthonderd en elf en van Helena Orfenblok?, overleden. En ter andere zijde Adriana van Reijen, oud dertig jaren, dagloonster, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige en ongehuwde dochter van Antonius Wilhelmusse van Reijen en van diens huisvrouw Jacoba Martiniesse Verhoeven, daglooners, mede alhier woonachtig, bij het passeren deze tegenwoordig en daarin toestemmende; dewelke benevens de hier ten deze geadhibeerde getuigen ten gevolge van het advies van den staatsraad van den negentiende maart eenduizend achthonderd acht onder daadwerkelijke prestatie van eede verklaren, dat ofschoon den naam van den bruidegoms moeder, voorkomende in hare overlijdensacte , alsmede ? voorkomende in de overlijdensacte ? zijner moederlijken grootvader, niet juist overeenstemmen zoo als die in zijne doopacte geschreven staat, zij echter de wezenlijkheid van hem, bruidegom erkennen, alsmede ten gevolge van het advies van den staatsraad van den vierden thermidor jaar dertien, dat ofschoon hun de aanstaande echtgenooten bekend zijn, zij echter onbewust zijn zoo in de namen, als van de plaatsen van het overlijden van der bruidegoms vaderlijke grootouders, verklarende zij alverder ten gevolge van artikel zes en veertig van het burgerlijk wetboek dat des bruidegoms moederlijke grootmoeder voor meer dan vijftig jaren, binnen deze gemeente is overleden en dat zij, zoo als wij ten deze mede verklaren; vermits er anterieur in den jare eenduizend achthonderd zes, en alzoo op het afsterven van meergenoemde persoon geene registers van overlijden, te Etten gehouden, ?? buiten staat zijn de benoodigde doodacte deswege voorteleggen; zijnde aan ons vervolgens door de partijen contractanten verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn, zoo binnen deze gemeente als te Rucphen, de eerste op Zondag den zes en twintigste April en de tweede op Zondag daaraan volgende den derde Mei dezes jaars.
Geene oppositie tegen dit huwelijk bekend zijnde, regt doende op hunne vordering na aan partijen voorlezing te hebben gedaan der door hen aan ons overgegeven stukken, te weten: 1e de doopacten der aanstaande echtgenooten, 2e de actens van overlijden van des bruidegoms vader en moeder en van zijnen moederlijken grootvader, 3e de bewijzen van het behoorlijk gedaan zijn der huwelijks afkondigingen in deze gemeente en te Sprundel, 4e certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verpligting omtrent de wet op de Nationale Militie en 5e van het zesde hoofdstuk van den titel over het huwelijk, betrekkelijk de wederzijdsche regten en pligten van echtgenooten uit het tegenwoordig in werking zijnde burgerlijk wetboek en na aan elk der partijen contractanten afzonderlijk te hebben afgevraagd of zij de een den ander voor man en vrouw willen erkennen, waarop dezelve beide en afzonderlijk bevestigend hebben geantwoord , wij beambte voornoemd hebben in naam en van wege den Koning verklaard dat de personen van Marijnus van Ginneken en Adriana van Reijen, door een wettig huwelijk zijn vereenigd. Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Ginneken, oud zeven en twintig jaren, dienstknecht, wonende te Sprundel, broeder van den bruidegom, Wouter Duiven, oud acht en twintig jaren, arbeider, aangehuwde broeder van de bruid, Martien Verheijen, oud vijf en twintig jaren, arbeider, broeder van de bruid en Marijn Tak, oud zes en veertig jaren, bouwman, bekende van de partijen contractanten, wonende de drie laatstgenoemde in deze gemeente, dewelke na gedane voorlezing dezer acte aan hen en de contracterende partijen, met dezelven en de vader en de moeder van de bruid, verklaard hebben uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven, uitgezonderd de laatstgenoemde getuige welke met ons al hier heeft geteekend.Details
Adriana van Reijen
Bruid op zondag 10 mei 1829 Etten-Leur

inventarisnummer: 2452 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 15, datum: 10-5-1829
BRUIDEGOM: Marijnus van Ginneken
geboorteplaats bruidegom: Rucphen, Sprundel en Vorenseinde
BRUID: Adriana van Reijen
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Johannes van Ginneken
Moeder bruidegom: Joanna van Eimen
Vader bruid: Antonius Wilhelmusse van Reijen
Moeder bruid: Jacoba Martinusse Verhoeven
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1799, Bruidegom geboren circa 1800, Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
10-05-1829 15 Marijnus van Ginneken (*1800-) als bruidegom
Adriana van Reijen (*1798-1858) als bruid
Marijnus van Ginneken en Adriana van Reijen als echtpaar
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als vader bruid
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als moeder bruid
Dossier:

D-000509-1800

Aantekening DTB Doopboeken Etten-Leur 1800 Joanna Clement (doopboek)
doopplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: ISIS RANB
Gezindte: RK
October 1800JoannaTrigesima prima octobris Baptizate est filii legitima Cornelii Clement et Anna Adriani Jaspers. Susceperunt Cornelius Clement et Adriana Jaspers.Details
Joanna Clement
gedoopt op vrijdag 31 oktober 1800 Etten-Leur

plaats: Etten-Leur
doop: rk 31-10-1800
dopeling: Joanna Clement
vader: Cornelius Clement
moeder: Anna Adrianus Jaspers
bijzonderheden: --

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Etten-Leur RK dopen, 1767-1810 (8)
Archief:
DTB Etten-Leur inventarisnummer register 8
Retroacta van de Burgerlijke Stand


hierin
31-10-1800 Joanna Clement (*1800-1840) als kind
Dossier:

BSG-000688-1898

BS Geboorte Helmond 1898 Marinus van der Kruijs (BS Geboorte register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

Details
Marinus Wilhelmus van der Kruijs
Geboren op donderdag 29 december 1898 Helmond

Marinus Wilhelmus van der Kruijs
Zoon van
Martinus Wilhelmus van der Kruijs
Beroep: Verver Leeftijd: 33
Francisca Jansen
Woonplaats ouders: Helmond wijk: m
Geboren Helmond 29-12-1898
Bron: HIC Helmond Archief 77 BS Geboorte Helmond 1898 aktenummer: 434

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Helmond 1811 - 1902

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
29-12-1898 434 Marinus Wilhelmus van der Kruijs (*1898-1902) als kind
Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als vader
Francisca (Cisca) Jansen (*1861-1936) als moeder

BSO-000688-1902

Akte BS Overlijden Helmond 1902 Marinus van der Kruijs (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

In het jaar een duizend negen honderd twee, den acht en twintigsten der maand Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond, provincie Noord-Braband, verschenen Martinus Wilhelmus van der Kruijs, oud zes en dertig jaren, van beroep blauwverver wonende te Helmond en Fredericus Jansen, oud zes en dertig jaren, van beroep sigarenmaker wonende te Helmond welke aan ons verklaard hebben dat alhier op den zes en twintigsten dezer maand om half twaalf ure des avonds is overleden Marinus Wilhelmus van der Kruijs oud drie jaren, geboren te Helmond wonende te Helmond, zoon van de echtelieden Martinus Wilhelmus van der Kruijs, voornoemd, en Francisca Jansen, zonder beroep, mede wonend alhier.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die na voorlezing, is geteekend door ons en door de comparanten.
Details
Marinus Wilhelmus van der Kruijs
Overledene op woensdag 26 maart 1902 Helmond

Marinus Wilhelmus van der Kruijs
Leeftijd: 03 Jaar
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Helmond
Overleden Helmond 26-03-1902
Zoon van
Martinus Wilhelmus van der Kruijs Beroep: blauwverver
Francisca Jansen
Woonplaats Ouders: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1902 aktenr. 131

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
26-03-1902 131 Marinus Wilhelmus van der Kruijs (*1898-1902) als overledene
Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als vader
Francisca (Cisca) Jansen (*1861-1936) als moeder
Dossier:

D-000503-1809

Aantekening DTB Doopboeken Etten-Leur 1809 (doopboek)
doopplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: ISIS RANB
Gezindte: RK
Marinusquarta hugus baptizatus est filius legitimus Joannis M. Oomen ex Haage et Anna Maria Hendrickx ex Etten. Suscepe vunt Cornelius Hendrick et Adriana van der Pas.Details
Marinus Oomen
gedoopt op zaterdag 4 maart 1809 Etten-Leur

plaats: Etten-Leur
doop: rk 04-03-1809
dopeling: Marinus Oomen
vader: Joannis M. Oomen
moeder: Anna Maria Hendrickx
bijzonderheden: --

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Etten-Leur RK dopen, 1767-1810 (8)
Archief:
DTB Etten-Leur inventarisnummer register 8
Retroacta van de Burgerlijke Stand


hierin
04-03-1809 Marinus (Marijn) Oomen (*1809-1858) als kind
Johannes Oomen (*1789-) als vader
Anna Maria Hendrikx (*1789-) als moeder
Dossier: