Bronnen Bronnen
Bronnen

D-000508-1805

ISIS DTB Doopboeken Sprundel 1805 Hubertus de Rooij (doopboek)
doopplaats: Ruchpen, Sprundel en Vorenseinde
Archiefnaam: DTB Sprundel
Archief: ISIS RANB
Gezindte: RK

Details
Hubertus Jacobus Janse de Rooij
gedoopt op zaterdag 2 november 1805 Sprundel

datum doop : 02-11-1805
naam kind : Hubertus
opm. bij kind : geboren onder Etten
vader : Jacobus Janse de Rooij - ex Sprundel
moeder : Adriana Adriaanse - ex Sprundel
get. : Joannes van Meer en Dijmpna Frijters
fol. 100v

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Sprundel (Rucphen) RK dopen, 1731-1811 (17)
Archief:
DTB Sprundel (Rucphen) inventarisnummer 17
Retroacta van de Burgerlijke Stand]
hierin
02-11-1805 Hubertus (Huibert/Hubert) Jacobus Janse de Rooij (*1805-1865) als kind
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder

BSH-000577-1825

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1825 Antonia van Reijen & Walteris Dirven (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2452

Het jaar eenduizend achthonderd vijf en twintig den eersten mei des morgens negen ure, in het gemeenteshuis dezer Gemeente compareerde voor ons schout beambte van den burgerlijken stand der Gemeente Etten en Leur, ter eenre Walterus Dirven, oud drie en twintig jaren, dienstknecht, geboren en wonende te Prinsenhage, meerderjarige ongehuwde zoon van Christiaan Dirven, overleden te Prinsenhage den een en twintigste November een duizend achthonderd twaalf en van diens weduwe Antonia Timmers, arbeidster, wonende te Prinsenhage, alhier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende, en
ter andere zijde Antonia van Reijen, oud vier en twintig jaren, koopvrouw, geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde dochter van Antonij Willemse van Reijen en van diens huisvrouw Jacoba Marinesse Verhoeven, arbeiders, alhier woonachtig, bij het passeren dezes tegenwoordig en daarin toestemmende; dewelke verklarende dat het kind, in het register van geboorten in deze Gemeente ingeschreven op den achtentwintigsten January eenduizend achthonderd drie en twintig onder den naam van Anna Cornelia, als dochter van Antonia van Reijen, en waarvan zij de geboorteacte hebben overgelegd, uit hen is geboren, en hetwelk zij bij deze voor hunne dochter erkennen, ons hebben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen zonder eenige verhindering geschied zijn, zoo binnen deze Gemeente als te Prinsehage, de eerste op Zondag den zeventienden en de tweede op Zondag daaraanvolgende den vierentwintigsten April dezes jaars.
Geene oppositie tegen dit huwelijk bekend zijnde, regt doende aan hunne vordering, na aan partijen voorlezing te hebben gedaan der door hen aan ons overgegeven stukken te weten: 1e de doopacten van de aanstaande echtgenooten, 2e de acte van overlijden van des bruidegoms vader, 3e de acte van geboorte van het door hen vermeld erkend kind, 4e de bewijzen van het behoorlijk gedaan zijn der huwelijksafkondigingen in deze Gemeente en te Prinsenhage, 5e certificaat ten bewijze dat de contractant ter eenre voldaan heeft aan zijne verpligting omtrent de wet op de nationale militie en 6e van het zesde hoofdstuk van den titel over het huwelijk betrekkelijk de wederzijdse regten en pligten van echtgenooten uit het tegenwoordig in werking zijnde burgerlijk wetboek, en na aan elk der partijen contractanten, afzonderlijk te hebben afgevraagd of zij de een den ander voor man en vrouw willen erkennen, waarop dezelve beide en afzonderlijk bevestigend hebben geantwoord, wij beambte voornoemd hebben in naam en vanwege den Koning verklaard, dat de personen van Walterus Dirven en Antonia van Reijen, door een wettig huwelijk zijn vereenigd.
Aldus al het voornoemde gedaan en daarvan dadelijk deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Adriaan Dirven, oud zes en twintig jaren, dienstknecht wonende te Prinsenhage, broeder van den bruidegom, Willebrordus de Vos, oud dertig jaren, dienstknecht, Cornelis van Zundert, oud drie en twintig jaren, arbeider en Casper Meijer, oud drie en veertig jaren, veldwachter, allen bekende van de contracterende partijen en alhier woonachtig, hebbende de laatstgenoemde getuige na gedane voorlezing dezer acte aan hun allen en de partijen contractanten, met ons alhier geteekend, verklarende deze laatsten, den bruidegoms moeder en bruids vader en moeder, alsmede de drie eerstgenoemde getuigen uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Details
Antonia van Reijen
Bruid op zondag 1 mei 1825 Etten-Leur

inventarisnummer: 2452 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 19, datum: 1-5-1825
BRUIDEGOM: Walteris Dirven
geboorteplaats bruidegom: Princenhage
BRUID: Antonia van Reijen
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Christiaan Dirven
Moeder bruidegom: Antonia Timmers
Vader bruid: Antonij Willemse van Reijen
Moeder bruid: Jacoba Martinusse Verhoeven
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1801, Bruidegom geboren circa 1802, Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)hierin
01-05-1825 19 Walterus Dirven (*1802-1878) als bruidegom
Antonia van Reijen (*1800-1874) als bruid
Walterus Dirven en Antonia van Reijen als echtpaar
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als vader bruid
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000581-1838

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1838 Walterus van Reijen & Antonia Oonincx (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2453

In het jaar Een duizend Acht honderd Acht en Dertig, den zesden Mei ten negen ure des voormiddags in het Gemeentes-huis dezer Gemeente, kompareerde voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Arrondissement Breda, Provincie Noord-Brabant, ter eene zijde: Walterus Jacobus van Reijen, oud negen en twintig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde zoon van Antonij Willemse van Reijen en van diens huisvrouw Jacoba Martinesse Verhoeven, daglooners, mede alhier woonachtig, bij het passeren dezes tegenwoordig en daarin toestemmende.
En ter andere zijde Antonia Oonincx, oud een en dertig jaren, dienstmeid, geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde dochter van Joannes Antonisse Oonincx, zonder beroep, mede alhier woonachtig, bij het passeren dezes tegenwoordig en daarin toestemmende, en van diens huisvrouw Catharina Tijs, overleden alhier den veertiende April een duizend acht honderd zeven., dewelken ons hebben verzocht, overtegaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhinderingen gedaan zijn binnen deze Gemeente, de eerste op Zondag den twee en twintigste en de tweede op Zondag daaraanvolgende den negen en twintigsten April dezes jaars..
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, regt doende op hunne vordering, na aan partijen voorlezing te hebben gedaan der aan ons overgegeven stukken, te weten: 1e de doopacten der aanstaande echtgenooten, 2e de acte van overlijden van des des bruids moeder, 3e het bewijs van het behoorlijk gedaan zijn der huwelijksafkondigingen in deze Gemeente, 4e Certificaat dat de bruidegom voldaan heeft aan de wet op de nationale militie, 5e Een consent tot het aangaan van dit huwelijk, afgegeven door den Kommanderende officier der 2e Afdeeling Noord Brabantsche Schutterij, en ten zesde van het zesdehoofdstuk van den titel over het Huwelijk betrekkelijk de wederzijdsche regten en pligten van Echtgenooten, uit het tegenwoordig in werking zijnde Burgerlijk Wetboek, en na aan elk der partijen contractanten afzonderlijk te hebben afgevraagd, of zij de een den ander voor Man en Vrouw willen erkken, waarop dezelve beiden en afzonderlijk bevestigend hebben geantwoord. Wij Ambtenaar voornoemd, hebben van wegen den Koning verklaard, dat de personen van Walterus Jacobus van Reijen en van Antonia Oonincx door het Huwelijk zijn vereenigd.
Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Josephus Schrauwen, oud veertig jaren, leerlooijer, Lambert van Nederkas, oud vijf en zestig jaren, particulier, Michiel van den Akker, oud negen en dertig jaren, vischverkoper, en Cornelis Broekhoven, oud drie en twintig jaren, klerk, allen bekenden van de partijen contractanten en wonende in deze Gemeente, dewelke na gedane voorlezing dezer acte aan hen en de contracterende partijen, met ons alhier hebben geteekend, verklarende deze laatsten en de vader en moeder van den bruidegom uit hoofde van ongeleerdheid, en de vader van de bruid uit hoofde van door ouderdom verzwakte gezigt niet te kunnen schrijven.Details
Walterus Jacobus van Reijen
Bruidegom op zondag 6 mei 1838 Etten-Leur

inventarisnummer: 2453 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 16, datum: 6-5-1838
BRUIDEGOM: Walterus Jacobus van Reijen
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Antonia Oonincx
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Antonius Willemse van Reijen
Moeder bruidegom: Jacoba Martinusse Verhoeven
Vader bruid: Joannes Antonisse Oonincx
Moeder bruid: Catharina Tijs

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
06-05-1838 16 Walterus Jacobus (Wouter) van Reijen (*1808-1871) als bruidegom
Antonia Oonincx (-1859) als bruid
Walterus Jacobus (Wouter) van Reijen en Antonia Oonincx als echtpaar
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als vader bruidegom
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH-000581-1862

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1862 Walterus van Reijen & Adriana Goossens (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2456

In het Jaar Een duizend Acht honderd Twee en Zestig, den dertigsten Januarij in het Gemeentehuis dezer Gemeente zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, in het openbaar verschenen Walterus Jacobus van Reijen, oud drie en vijftig jaren, landbouwer, geboren en wonende in deze Gemeente, weduwnaar van Antonia Oonincx, overleden alhier den vier en twintigsten Maart des jaars achttien honderd negen en vijftig, meerderjarig zoon van Antonius Wilhemus van Reijen en van diens echtgenoot Jacoba Martinesse Verhoeven, beiden overleden, ter eenze zijde,
En Adriana Goossens, oud acht en dertig jaren, dienstmeid, geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde dochter van Johannes Goossens en van dienst echtgenoot Adriana van Vlimmeren, beiden overleden, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht overtegaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente, de eerste op Zondag den twaalfden en de tweede op Zondag daaraanvolgende den negentienden Januarij dezes jaars.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, regt doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegeven stukken te weten: ten eerste, de extracten doopakte van den bruidegom en de akte van geboorte van de bruid; ten tweede, een extract uit de overlijdensakte van des bruidegoms eerste echtgenoote, en ten derde, het bewijs dat de huwelijksafkondigingen binnen deze Gemeente zonder eenige stuiting hebben plaats gehad; welke stukken aan het ter Griffie der Regtbank bestemde Register zullen worden vastgehecht.
Dien ten gevolge, en nadat de bruidegom en de bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Walterus Jacobus van Reijen en Adriana Goossens door den Echt met elkander zijn verbonden.
Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen Getuigen, als: Petrus Josephus de Wolf, oud twee en vijftig jaren, secretaris; Petrus Josephus de Wolf, oud vijf en twintig jaren, klerk; Andries Broekhoven, oud acht en zestig jaren, gemeentesbode; en Adriaan Allewijns, oud vijf en veertig jaren, veldwachter, allen bekenden van de partijen echtgenooten en te Etten woonachtig, welke deze akte, nadat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen, met ons hebben geteekend, verklarende de bruidegom en bruid uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Details
Walterus Jacobus van Reijen
Bruidegom op donderdag 30 januari 1862 Etten-Leur

inventarisnummer: 2456 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 4, datum: 30-1-1862
BRUIDEGOM: Walterus Jacobus van Reijen
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Adriana Goossens
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Antonius Wilhelmusse van Reijen
Moeder bruidegom: Jacoba Martinusse Verhoeven
Vader bruid: Johannes Goossens
Moeder bruid: Adriana van Vlimmeren
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1824, Bruidegom geboren circa 1809, Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)hierin
30-01-1862 4 Walterus Jacobus (Wouter) van Reijen (*1808-1871) als bruidegom
Adriana Goossens (*1823-1880) als bruid
Walterus Jacobus (Wouter) van Reijen en Adriana Goossens als echtpaar
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als vader bruidegom
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als moeder bruidegom
Dossier:

BSO-000581-1871

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1871 Walterus van Reijen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig, den zevenden November verschenen voor ons ondergetekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Joannes van Reijen, oud acht en twintig jaren, landbouwer, wonende te Etten, zoon van den overledene en Adriaan Alewijns, oud vier en vijftig jaren, veldwachter wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den zevenden November dezes jaar om drie ure des ochtends binnen deze Gemeente is overleden: Walterus Jacobus van Reijen, oud drie en zestig jaren, landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, eerste weduwnaar van Antonia Oonincx, thans gehuwd met Adriana Goossens, zoon van Antonius van Reijen en van Jacoba Verhoeven, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan de compranten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Details
Waltherus Jacobus van Reijen
overleden op dinsdag 7 november 1871 Etten-Leur

Inventarisnummer: 27, kantoor: Oudenbosch, memorienummer: 186
OVERLEDENE: Waltherus Jacobus van Reijen
Plaats overlijden: Etten-Leur
Datum overlijden: 7-11-1871

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Memorie van Successie
Archief:
MEMORIE van SUCCESSIE inventarisnummer diverse
Memories van Successie 1806-1902


hierin
07-11-1871 139 Walterus Jacobus (Wouter) van Reijen (*1808-1871) als overledene
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als vader
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als moeder
Antonia Oonincx (-1859) als echtgenote
Adriana Goossens (*1823-1880) als echtgenote
Dossier: