Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000583-1846

Genlias BS Geboorten Aarle-Rixtel 1846 Johanna Maas (BS Geboorte register)
Akteplaats: Aarle-Rixtel
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias BHIC
Inventarisnr.: 27

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.002
Inventarisnr: 27
Gemeente: Aarle-Rixtel
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 15
Kind Johanna Maria Maas
Geboortedatum: 09-06-1846
Geboorteplaats: Aarle-Rixtel
Vader Jan Maas
Moeder Johanna van der Aa

hierin
09-06-1846 15 Johanna Maria Maas (*1846-) als kind

BR-000585-1874

ISIS Bevolkingsregister Helmond 1874 Antonia Engels (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: Helmond
Archiefnaam: Bevolkingsregister
Inventaris: ISIS HIC Helmond

Details
Antonia Engels
Inwoner van Helmond Geboren op zondag 15 november 1874 Gemert

Antonia Engels
Geslacht: Vrouw
Geboren 15-11-1874 Gemert
Relatie tot de Hoofdbewoner: Niet verwant indienst
Bron: HIC Helmond. Bevolkingsregisters Helmond 1890-1900 Deel CDE Deel Fiche: 2 Folio: 61

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Bevolkingsregisters Helmond 1849 - 1925

Archief:
328 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Bevolkingsboekhouding Helmondhierin
15-11-1874 Antonia Engels (*1874-) als hoofdpersoon

D-000591-1751

ISIS DTB Doopboeken Tilburg 1751 (doopboek)
doopplaats: Tilburg
Archiefnaam: DTB Tilburg
Archief: ISIS RHC Tilburg
Gezindte: RK

Details
Anna Maria Pernigone
gedoopt op zaterdag 27 november 1751 Tilburg

Vrouw
gedoopt op 27 nov 1751 Tilburg
getuige: Petronella van Erven

Tilburg RK dopen 1741-1756 (Regionaal Historisch Centrum Tilburg) Rooms Katholieke Parochie (register 9 pg80v)--------------------------------------------------------------------------------


Ouders:


Joannis Baptista Pernigone

Maria Theresia van Erven
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Tilburg RK dopen, 1741-1775 (bk9-10)
Archief:
DTB Tilburg inventarisnummer 9-10
Retroacta van de Burgerlijke Standhierin
27-11-1751 Anna Maria Pernigone (*1751-1811) als hoofdpersoon

D-000690-1807

Aantekening DTB Doopboeken Etten-Leur 1807 (doopboek)
doopplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: NH1807Bastiaan Willem, zoon van Gerhardus Anthonij van Breda x Petronella Margaretha Rijsbergen, gedoopt 25 January (7)Details
Bastiaan Willem van Breda
gedoopt op zondag 25 januari 1807 Etten-Leur

plaats: Etten-Leur
doop: nh 25-01-1807
dopeling: Bastiaan Willem van Breda
vader: Gerhardus Anthonij van Breda
moeder: Petronella Margaretha Rijvenbag
bijzonderheden: ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Etten-Leur NG dopen, 1745-1810 (13)
Archief:
DTB Etten-Leur inventarisnummer register 13
Retroacta van de Burgerlijke Stand


hierin
25-01-1807 Bastiaan Willem van Breda (*1807-1821) als kind
Gerardus Anthonij van Breda (*1769-1810) als vader
Petronella Margaretha Rijvenberg (*1770-1828) als moeder
Dossier:

BSH-000601-1833

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1833 Willem van Breda & Cornelia van der Heesen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2452

Het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den elfden junij des morgens om negen ure, in het Gemeenteshuis dezer Gemeente, compareerde voor ons Burgemeester beambte van den burgerlijken stand der Gemeente Etten en Leur, te eene zijde: Willem Carel van Breda, oud acht en zestig jaren, particulier, geboren en wonende in deze Gemeente, weduwnaar van Adriana Gastelaars, overleden alhier den tienden November een duizend acht honderd negen en twintig, meerderjarige zoon van Willem Carel van Breda, overleden en van diens huisvrouw Bastiana Vissers, alhier den dertienden Februarij een duizend acht honderd en twintig, kleinzoon van vaderlijke zijde van Jan van Breda en van Cornelia van de Riet, en van moederlijke zijde van Joannes Vissers en van Maria Vergouwen, allen overleden.
En ter andere zijde: Cornelia van der Heesen, oud veertig jaren, zonder beroep, geboren te Steenbergen en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde dochter van Arnoldus van der Heesen, overleden te Fijnaart, den elfden der maand Januarij een duizend acht honderd veertien en van diens huisvrouw Elizabeth op Eenickwinkel, overleden te Steenbergen den achtsten October een duizend acht honderd elf; dewelke benevens de hier ten deze geadhibeerde getuigen ten gevolge van het advies den Staatsraad van den vierden Therrmidor, jaar veertien onder daadwerkelijke prestatie van eede verklaren, dat ofschoon hun de aanstaande echtgenooten bekend zijn, zij echter onbewust zijn van zoo van de namen als van de laaste woonplaats en het tijdstip van overlijden van des bruids vaderlijke en moederlijke grootouders; mitsgaders krachtens artikel zes en veertig van het burgerlijke wetboek, dat des bruidegoms vader in ten jare een duizend zeven honderd drie en negentig, zijne vaderlijke en moederlijke ascedenten allen voor meer dan vijf en veertig jaren te Etten zijn overleden, en dat zij, zoo als wij ten deze mede verklaren; vermits er anterieur aan des jare een duizend acht honderd zes, en alzoo op het respectievelijk afsterven van de meergenoemde personengeene registers van overlijden te Etten gehouden werden, buiten staat zijn de benodigde doodacten, deswege overteleggen: zijnde aan ons vervolgens door de partijen contractanten verzocht overtegaan tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn, binnen deze Gemeente, de eerste op Zondag den zes en twintigsten Mei en den tweede op Zondag daaraanvolgende den tweeden Junij dezes jaars. Geene oppositie tegen dit huwelijk bekend zijnde, regt doende op hunne vordering, na aan partijen voorlezing te hebben gedaan der door hen aan ons overgegeven stukken, te weten: 1e De doopactens der aanstaande echtgenooten; 2e de actens van overlijden van des bruidegoms echtgenoote, van zijne moeder en van de vader en moeder van de bruid; 3e het bewijs van het behoorlijk gedaan zijn van der huwelijks afkondigingen in deze Gemeente; en 4e van het zesde hoofdstuk van den titel over het huwelijk betrekkelijk de wederzijdsche regten en pligten van echtgenooten uit het tegenwoordig in werking zijnde burgerlijk wetboek, en na aan elk der partiijen contractanten afzonderlijk te hebben afgevraagd of zij de een den ander voor man en vrouw willen erkennen, waarop dezelven beiden en afzonderlijk bevestigend hebben geantwoord, wij Beambte voornoemd hebben in naam en vanwege den Koning verklaard, dat de personen van Willem Carel van Breda en Cornelia van der Heesen, door een wettig huwelijk zijn vereenigd.
Alsdus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid Josephus Schrauwen, oud vijf en dertig jaren, leelooyer, Cornelis Wagemakers, oud vijftig jaren, wagenmaker; Lambert van Nederkas, oud zestig jaren, particulier en Michiel van den Akker, oud vier en dertig jaren, vischverkooper, allen bekenden van de partijen contractanten en in deze Gemeente woonachtig, hebben de getuigen na gedane voorlezing dezer acte, aan hen en de contracterende partijen met dezelven en ons alhier geteekend.Details
Willem Carel van Breda
Bruidegom op dinsdag 11 juni 1833 Etten-Leur

inventarisnummer: 2452 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 11, datum: 11-6-1833
BRUIDEGOM: Willem Carel van Breda
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Cornelia van der Heesen
geboorteplaats bruid: Steenbergen
Vader bruidegom: Willem Carel van Breda
Moeder bruidegom: Bastiana Vissers
Vader bruid: Arnoldus van der Heesen
Moeder bruid: Elizabeth op Eenickwinkel
Opmerkingen: Bruid geboren circa 1793, Bruidegom geboren circa 1765, Akte bevat meer informatie

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
11-06-1833 11 Willem Carel van Breda (*1764-1839) als bruidegom
Cornelia van der Heesen (*1793-) als bruid
Willem Carel van Breda en Cornelia van der Heesen als echtpaar
Willem Carel van Breda (*1731-1820) als vader bruidegom
Bastiana Vissers (*1740-1820) als moeder bruidegom
Arnoldus van der Heesen (*1773-1814) als vader bruid
Elizabeth op Eenickwinkel (*1773-1811) als moeder bruid
Dossier: