Bronnen Bronnen
Bronnen

T-000602-1808

ISIS DTB Trouwboeken Roosendaal 1808 (trouwboek)
trouwplaats: Roosendaal
Archiefnaam: DTB Roosendaal
Archief: ISIS RANB
Gezindte: NH

Details
Cornelis Martinus van Breda
Bruidegom op woensdag 2 november 1808 Roosendaal

bruidegom : Cornelis Martinus van Breda
wed. van : Elizabeth Holswilders
bruid : Maria Alberdina van Hout
huw. : 02-11-1808

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Roosendaal trouwen 1739-1810, register 20
Archief:
DTB Nispen - Wouw inventarisnummer 49
Hervormde Gemeente Roosendaal, Nispen, Wouw (ABS 248)hierin
02-11-1808 Cornelis Martinus van Breda (*1768-1828) als bruidegom
Maria Alberdina Thomas Willem van Hout (*1767-1827) als bruid
Cornelis Martinus van Breda en Maria Alberdina Thomas Willem van Hout als echtpaar

BSO-000602-1828

Akte BS Overlijden 's-Gravenmoer 1828 Cornelis van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: 's-Gravenmoer
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

Uittreksel uit het Register van den Burgerlijken Staat der Gemeente 's Gravenmoer, Provincie Noord Braband, over den jare een duizend acht honderd acht en twintig.
ACTE VAN OVERLIJDEN
In het jaar een duizend acht honderd acht en twintig, den zevenden van den maand Maart, nademiddag om drie uren, compareren voor ons Johannes Loeff, Burgemeester, fungerende als openbaren beambten van den burgerlijken staat der Gemeente 's Gravenmoer, Provincie Noord Braband, Arnoldus van Asch, onderwijzer der jeugd, oud negen en twintig jaren, en Mathijs Sagius, bruinman, oud veertig jaren, beide buurlieden van den overledenen en wonende binnen de Gemeente 's Gravenmoer, welke ons hebben verklaard, dat op Donderdag den zesden van de maand Maart, een duizend acht honderd acht en twintig, des namiddags om acht uren, ten zijnen woonhuize alhier aan de straat, is overleden Cornelis Martinus van Breda, zonder beroep, oud zestig jaren, geboortig van Etten, laatst gewoond hebbende te 's Gravenmoer, laatst weduwnaar van wijlen Maria Albertina van Hout, zoon van Willem Karel van Breda en van Bastiana Vissers, beide overleden. Nadat aan de comparanten voorlezing dezer akte van overlijden gedaan is, hebben zij met en benevens ons geteekend. (waren geteekend A. van Asch, M. Sagius (lagerstond) De Burgemeester beambte van den burgerlijken staat te 's Gravenmoer, geteekend Joh. Loeff).
Het vorenstaande uittreksel verklare ik ondergeteekende, Burgemeester beambte van den Burgerlijken Staat te 's Gravenmoer, overeenkomstig aan het Register te zijn.
's Gravenmoer, den 14e Maart 1828.
De burgemeester voornoemd.
geteekend Joh. Loeff.
Accordeert met het overgelegd extract.
Etten, den zeventienden Maart een duizend acht honderd achtentwintig.
De Burgemeester beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Etten en Leur.Details
Cornelis Martinus van Breda
overleden op donderdag 6 maart 1828 's Gravenmoer

Inventarisnummer: 7, kantoor: Waalwijk, memorienummer: 97
OVERLEDENE: Cornelis Martinus van Breda
Plaats overlijden: 's Gravenmoer
Datum overlijden: 6-3-1828--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Memorie van Successie
Archief:
MEMORIE van SUCCESSIE inventarisnummer diverse
Memories van Successie 1806-1902


hierin
06-03-1828 33 Cornelis Martinus van Breda (*1768-1828) als overledene
Willem Carel van Breda (*1731-1820) als vader
Bastiana Vissers (*1740-1820) als moeder
Maria Alberdina Thomas Willem van Hout (*1767-1827) als echtgenote
Dossier:

T-000603-1800

Aantekening DTB Trouwboeken Oudenbosch 1800 Antonie v Breda & Goverdina d Keulen (trouwboek)
trouwplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: DTB Oudenbosch
Archief: RANB


Heeden den 19 Februarij 1800 hebben Anthonij Pieter van Breda, meerderjaarige jongman gebooren en woonende te Etten, en Goverdina de Keulenaar, meerderjaarige jonge dochter, gebooren en woonende in den Oudenbosch, zich voor Scheepenen Commissarissen deezes Gemeente van den Oudenbosch, Pieter de Vleeshouwer en Lucas van Aert in ondertrouw laten aanteekenen, omme na het gaan der Huwelijkse Proclamtien eenerdere gerequireerde ??lemiteiten hun te zamen in den Staat des Huwelijks te laten bevestigen.
Wij Johannes Heestermans en Johan van Pelt Schepenen der gemeente van den Oudenbosch, certificeeren, dat op heden, ten onzen overstaan, het Huwelijk van Anthonij Pieter van Breda, meederjaarig jongman gebooren en woonende te Etten, en Goverdina de Keulenaar, meerderjaarige jonge dochter, gebooren en woonende alhier in den OUdenbosch, na dat zij op den 19 februarij deezes jaars 1800 alhier in wettigen ondertrouw zijn opgenoomen, en hunne drie Zondaagse Huwelijkse Proclamatien, zoo alhier als te Etten voormeld onverhindert naar en gegaan behoorlijk is voltrokken.
Ten oorkonde hebben wij deezen door onzen Secretaris doen depechteerenen met het zegel deezen gemeente bekragtigen.
Heeden, Oudenbosch den 11e Maart 1800, het 6e jaar der Bataafsche Vrijheid.Details
Anthonij Pieter van Breda
Bruidegom op dinsdag 11 maart 1800 Oudenbosch

bruidegom : Anthonij Pieter van Breda - meerderjarig j.m., geboren en wonende te Etten
bruid : Goverdina de Keulenaar - meerderjarige j.d., geboren en wonende te Oudenbosch
o.t. : 19.2.1800
huw. : 11.3.1800

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Oudenbosch trouwen SCH, 1797-1802
Archief:
DTB Oudenbosch inventarisnummer register 19
Retroacta van de Burgerlijke Stand


hierin
11-03-1800 Antonie Peter van Breda (*1771-) als bruidegom
Goverdina de Keulenaar (*1780-) als bruid
Antonie Peter van Breda en Goverdina de Keulenaar als echtpaar
Dossier:

D-000612-1805

Aantekening DTB Doopboeken Etten-Leur 1805 Maria Klep (doopboek)
doopplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: RK1805MariaDuodecimahugus baptizata est filia legitima Cornelis A Klep, ex Etten et Maria A. Rombouts, ex Haage. Susceperunt Lambertus van Bosch et Antonia Klep.Details
Maria Klep
gedoopt op zaterdag 12 januari 1805 Etten-Leur

plaats: Etten-Leur
doop: rk 12-01-1805
dopeling: Maria Klep
vader: Cornelius A. Klep
moeder: Maria A. Rombouts
bijzonderheden: --

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Etten-Leur RK dopen, 1767-1810 (8)
Archief:
DTB Etten-Leur inventarisnummer register 8
Retroacta van de Burgerlijke Stand


hierin
12-01-1805 Maria Klep (*1805-1879) als kind
Cornelis Anthonij Klep (*1762-1840) als vader
Maria Anthonie Rombouts (*1763-1853) als moeder
Dossier:

D-000615-1762

Aantekening DTB Doopboeken Etten-Leur 1762 Cornelis Klep (doopboek)
doopplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RANB
Gezindte: RK17623xbrisCornelius baptiste antonii jacobi klep et cornelia antonii ??? suscept cornelius jacobi klep et petronella martinii grommen.Details
Cornelius Klep
gedoopt op vrijdag 3 december 1762 Etten-Leur

plaats: Etten-Leur
doop: rk 03-12-1762
dopeling: Cornelius Klep
vader: Antonius Jacobus Klep
moeder: Cornelia Antonius Phaesen
bijzonderheden: --

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Etten-Leur RK dopen, 1724-1766 (7)
Archief:
DTB Etten-Leur inventarisnummer register 7
Retroacta van de Burgerlijke Stand


hierin
03-12-1762 Cornelis Anthonij Klep (*1762-1840) als kind