Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-000022-1851

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1851 Anna de Rooij & Pieter van Zundert (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RANB
Inventarisnr.: 2455

In het jaar Een duizend Acht honderd Een en Vijftig, den den vierden Mei in het Gemeentehuis dezer Gemeente zijn voor ons ... Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, in het openbaar, verscheenen:
Pieter van Zundert, oud zeven en twintig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige ongehuwde zoon van Marijnus Pieter van Zundert, overleden alhier den tienden Maart des jaare een duizend achthonderd vijf en dertig en van diens huisvrouw Willemijna Dons, mede alhier overleden den negen en twintigsten Maart des jaare een duizend acht honderd vijf en veertig ter eene zijde
en Anna Cornelia de Rooyoud twee en twintig jaren, dienstmeid, geboren en wonende te Sprundel, gemeente Rucphenen Sprundel, daar verblijf houdende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Johannes de Rooy en van diens huisvrouw Elisabeth Verheijen, arbeiders, mede te Sprundel voornoemd woonachtig, bij het pasferen dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevende, ten andere zijde.
Dewelke benevens de vier ten deze ge.... getuigen, onder ....... verklaren, dat ofschoon in de overlegden akten van den bruidegom ..... voornamen van zijnen vader is weggelaten, zij .... de identieteit van dezelve erkennen.
Dewelke on shebben verzocht overtegaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkonigingen behoorlijk en zonder enige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente te Rucphen, de eerste op Zondat den twintigsten en de twee op Zondag daaraanvolgenden zeven en twintigsten April deze jaars.
Geen oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, recht doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevene stukken te weten:
................
welke stukken aan het ter Griffie der Regtbank bestemde Register zullwn worden vastgehecht.
Dien tengevolge, en na dat de bruidegom en de bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Pieter van Zundert en Anna Cornelia de Rooy door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van
Josephus Schrauwen, oud een en vijftig jaren, leerlooyer;
Cornelis Wagemaker, oud zeven en zestig jaren, wagenmaker;
... van den Akker, oud een en vijftig jaren, vischverkoper, en
Andries Broekhoven, oud zeven en vijftig jaren, Gemeentebode,
allen bekenden van de partijen echtgenooten en te Etten woonachtig, door henzelve gekozen getuigen, welke deze akte, nadat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen, met ons hebben geteekent, verklarende den bruidegom en bruid en de ouders van de bruid uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Details
Anna Cornelia de Rooij
Bruid op zondag 4 mei 1851 Etten-Leur

inventarisnummer: 2455 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 7, datum: 4-5-1851
BRUIDEGOM: Pieter van Zundert
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Anna Cornelia de Rooij
geboorteplaats bruid: Rucphen, Sprundel en Vorenseinde
Vader bruidegom: Marijnus Pieter van Zundert
Moeder bruidegom: Willemijna Dons
Vader bruid: Johannes de Rooij
Moeder bruid: Elizabeth Verheijen

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
04-05-1851 7 Pieter van Zundert (*1823-1856) als bruidegom
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als bruid
Pieter van Zundert en Anna Cornelia de Rooij als echtpaar
Johannes (Jan) de Rooij (*1793-1872) als vader bruid
Elizabeth van Reijen (*1795-1856) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000693-1872

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1872 Willemijna van Zundert & Dingeman Jongenelis (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RAWB
Inventarisnr.: 2457

In het jaar een duizend acht honderd twee en zeventig, den vier en twintigsten April in het Gemeentehuis dezer Gemeente, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Etten en Leur, in het openbaar verschenen: Dingeman Jongenelis, oud drie en twintig jaren, arbeider, geboren te 's Princenhage en wonende in deze Gemeente, meerderjarig, ongehuwd, zoon van Dingeman Jongenelis, overleden te 's Princenhage den veertienden Juni des jaars achttien honderd drie en vijftig en van diens echtgenoote Adriana van Haperen, mede te 's Princenhage overleden den vier en twintigsten Maart des jaars achttien honderd zeven en vijftig, ter eene zijde en Willemijna van Zundert, oud twintig jaren, dienstmeid, geboren en wonende in deze gemeente, minderjarig, ongehuwd, dochter van Pieter van Zundert, overleden alhier den veertienden November des jaars achttien honderd zes en vijftig en van diens weduwe Anna Cornelia de Rooij, arbeidster, mede alhier woonachtig, bij het passeren deze tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hare toestemming gevende, ter andere zijde.
Dewelke ons hebben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente, de eerste op Zondag den zevende en de tweede op Zondag daaraanvolgende den veertienden April dezes jaars.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, regt doende op hunne vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevene stukken, te weten:
ten eerste, de extracten uit de geboorte akten van de partijen;
ten tweede, de overlijdens extracten van des bruidegoms vader en moeder en van den vader van de bruid;
ten derde het bewijs dat de beide huwelijksafkondigingen binnen deze gemeente zonder eenige stuiting hebben plaats gehad;
ten vierde, een certificaat ten bewijze dat den bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent de wet op de nationale militie,
en ten vijfde, eene toestemming tot het aangaan van een huwelijk ten behoeve van den bruidegom afgegeven door den Kommanderende officier van het Zesde Regiment Infanterie, bij hetwelk hij alnog in dienst is.
Welke stukken aan het ter griffie der Regtbank bestemde register zullen worden vast gehecht.
DIen ten gevolge en nadat de Bruidegom en de Bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Dingeman JongenelisWillemijna van Zundert door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Aldus al het voormelde gedaan en daarvan duidelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen getuigen, als:
Petrus Josephus de Wolf, oud drie en zestig jaren, secretaris; Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud zes en twintig jaren; Petrus Cruel, oud drie en twintig jaren, beide klerken en Adriaan Alewijns, oud vijf en vijftig jaren, veldwachter allen bekenden van de partijen en in deze gemeente woonachtig, welke deze akte, nadat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen, met ons hebben geteekend, verklarende den bruidegom, de bruid en de moeder van de bruid, uit hoofde van ongeleerdheid, niet te kunnen schrijven.Details
Willemijna van Zundert
Bruid op woensdag 24 april 1872 Etten-Leur

inventarisnummer: 2457 plaats: Etten-Leur
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 15, datum: 24-4-1872
BRUIDEGOM: Dingeman Jongenelis
geboorteplaats bruidegom: Princenhage
BRUID: Willemijna van Zundert
geboorteplaats bruid: Etten-Leur
Vader bruidegom: Dingeman Jongenelis
Moeder bruidegom: Adriana van Haperen
Vader bruid: Pieter van Zundert
Moeder bruid: Anna Cornelia de Rooij

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Etten en Leur huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
24-04-1872 15 Dingeman Jongenelis en Willemijna van Zundert als echtpaar
Dingeman Jongenelis (*1849-1915) als bruidegom
Willemijna van Zundert (*1851-1922) als bruid
Pieter van Zundert (*1823-1856) als vader bruid
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000694-1877

ISIS BS Huwelijk Rucphen 1877 Joannes van Zundert & Maria Jaspers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB
Inventarisnr.: 6817

Details
Joannes van Zundert
Bruidegom op dinsdag 2 oktober 1877 Rucphen

Bron: RANB inventarisnummer: 6817 plaats: Rucphen
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 23, datum: 2-10-1877
BRUIDEGOM: Joannes van Zundert
geboorteplaats bruidegom: Etten
BRUID: Maria Jaspers
geboorteplaats bruid: Etten
Vader bruidegom: Pieter van Zundert
Moeder bruidegom: Anna Cornelia de Rooij
Vader bruid: Johannes Jaspers
Moeder bruid: Anna Cornelia Jaspers

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Rucphen - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Details
Joannes van Zundert
huwelijk op dinsdag 2 oktober 1877 Rucphen

Huwelijk te Rucphen , 1877, akte-nummer 23 ,d.d. 02-10-1877
Bruidegom: Joannes van Zundert
Leeftijd 23 jr., geboren te Etten-Leur
Zoon van : Pieter van Zundert en Anna Cornelia de Rooij
Opmerkingen bruidegom: arbeider, won. Etten-Leur
Bruid: Maria Jaspers
Leeftijd 24 jr. , geboren te Etten-Leur
Dochter van : Johannes Jaspers en Anna Cornelia Jaspers
Opmerkingen bruid : won. Rucphen

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van huwelijken Rucphen 1811-1915

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphen
hierin
02-10-1877 23 Joannes van Zundert en Maria Jaspers als echtpaar
Joannes van Zundert (*1854-1939) als bruidegom
Maria Jaspers (*1853-1931) als bruid
Pieter van Zundert (*1823-1856) als vader bruidegom
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder bruidegom

BSH-000695-1877

ISIS BS Huwelijk Oisterwijk 1877 Peter van Zundert & Maria Janse (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oisterwijk
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: ISIS RANB

Details
Petrus van Zundert
Bruidegom op donderdag 25 oktober 1877 Oisterwijk

Plaats: Oisterwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 17, datum: 25-10-1877
BRUIDEGOM: Petrus van Zundert
geboorteplaats bruidegom: Etten-Leur
BRUID: Maria Johanna Janse
geboorteplaats bruid: Oisterwijk
Vader bruidegom: Pieter van Zundert
Moeder bruidegom: Anna Cornelia de Rooij
Vader bruid: Martinus Janse
Moeder bruid: Johanna Primus

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
BS - Oisterwijk - huwelijken 1811-1922
Archief:
BS HUWELIJKEN inventarisnummer diverse
Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)


hierin
25-10-1877 17 Petrus (Peter) van Zundert (*1857-) als bruidegom
Pieter van Zundert (*1823-1856) als vader bruidegom
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder bruidegom
Maria Johanna Janse (*1857-1916) als bruid
Petrus (Peter) van Zundert en Maria Johanna Janse als echtpaar

BSO-000267-1936

Akte BS Overlijden Helmond 1936 Cisca Jansen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

In het jaar negentien honderd zes en dertig, den derden der maand Juni is voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente HELMOND, verschenen: van Liempt, Peter Johannes oud acht en vijftig jaren, van beroep aanspreker wonende te Helmond die aan mij verklaard heeft, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat alhier op heden om zes ure des voormiddags is overleden Jansen, Francisca oud vijf en zeventig jaren van beroep zonder, geboren te Stiphout en wonende te Helmond, echtgenoote van Martinus Wilhelmus van der Kruijs, tevoren weduwe van Verhoeven, Hendricus, dochter van Jansen, Theodorus en van van Beek, Johanna, beiden overleden.
Waarvan akte, welke ingevolgde de Wet is voorgelezen.


Details
Francisca Jansen
Overledene op woensdag 3 juni 1936 Helmond

Francisca Jansen
Leeftijd: 75 Jaar
Woonplaats: Helmond Geboorteplaats: Stiphout
Overleden Helmond 03-06-1936
Dochter van
Theodorus Jansen Overleden
Johanna van Beek Overleden
Vrouw van
Martinus Wilhelmus van der Kruijs
Weduwe van
Henricus Verhoeven
Bron: HIC Helmond. BS Overlijden Helmond 1936 aktenr. 122

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Overlijden Helmond 1811-1940

Archief:
077 inventarisnummer

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947
hierin
03-06-1936 122 Francisca (Cisca) Jansen (*1861-1936) als overledene
Theodorus Jansen (*1834-1900) als vader
Johanna van Beek (*1833-1880) als moeder
Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als echtgenoot
Hendricus Verhoeven (*1863-1892) als echtgenoot
Dossier: