Bronnen Bronnen
Bronnen

D-000799-1806

ISIS DTB Doopboeken Breda 1806 (doopboek)
doopplaats: Breda
Archiefnaam: DTB Breda
Archief: ISIS SA Breda
Inventarisnr.: 33
Gezindte: NG
Kerk: Grote Kerk

Details
Johannes Romer
doop op maandag 13 januari 1806 Breda

Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 33, fol: 118 v
Naam kind: Johannes
Datum doop: 1806-01-13
Man/Vrouw: m
Naam vader: Mathijs Romer
Naam moeder: Maria van de Wouden
Opmerkingen: NG Grote Kerk 1778-1810

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Dopen nh Breda 1778-1810

Archief:
IV-9 inventarisnummer 33

Collectie DTB Breda
hierin
13-01-1806 Johannes Roomer (*1806-) als hoofdpersoon
Matthijs Roomer (*1752-) als vader
Maria van de Wouden (*1767-) als moeder

BSO-000587-1870

ISIS BS Overlijden Rucphen 1870 Antonia Horsten (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: DTB Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Antonia Adriana Horsten
overledene op maandag 12 september 1870 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 12 9 1870
Overleden: Antonia Adriana Horsten
Geslacht: v
Leeftijd/beroep: 72 jaar , zonder beroep
Geboorteplaats: Gastel
Burgerlijke staat: h
Relatie: Johannes van den Eijnden
Vader: Petrus Horsten
Moeder: Catharina Vervloet
Jaar 1870, Actenummer: 76

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
12-09-1870 76 Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als overledene
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als echtgenoot

T-000809-1798

Aantekening DTB Trouwboek Steenbergen 1798 (trouwboek)
trouwplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: DTB Oud en Nieuw Gastel
Archief: RAWB
Inventarisnr.: 25


Voor de ondergetekende Schepenen van Oud Gastel zijn in wettigen ondertrouw opgenoomen , Pieter Horsten, Jongman geboren in Oud Gastel en laatsmeer als Jaar en Dag gewoond hebbende in Cruysland Lande van Steenbergen
met
Catharina Vervloet, Jonge dogter geboren en woonende mede in Oud Gastel.

Item) Jan Lebreg Jongman is geboren en woonende in Oud Gastel met Anna van Ham jonge dogter geboren en woonende mede in Oud Gastel.

Actum op den dorpshuize van de Gastels den 14 april 1798Na dat de drie zondaagsche huwelijksproclamatien van Pieter Horsten, jongman geboren in Oud Gastelen wonende in Cruysland, en Catharina Vervloet, jonge dogter geboren en wonende alhier.
Volgens alle staaten zoo van den secretaris alhier als van den boode van Steenbergen J. Tindal, wettig en onverhinderd gegaan zijn, zoo zijn dezelven in den Huwelijken Staat bevestigt, op den dorpshuijze van de Gastels heden den 29 april 1798 ter presentie van de onderget. Scheepenen van Oud Gastel.Details
Pieter Horsten
bruidegom Steenbergen

Ondertrouwdatum: 14-04-1798
Trouwdatum: 00-00-0000
Voornaam van de bruidegom: Pieter
Achternaam van de bruidegom: Horsten
Voornaam van de bruid: Catharina
Achternaam van de bruid: Vervloet

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Bijlagen Trouwb. Schepenbank Steenbergen 1739-1798

Archief:
DTB-Ste inventarisnummer 25

Doop-, trouw- en begraafboeken Steenbergenhierin
14-04-1798 Catharina Vervloet (*1779-1841) als bruid
Petrus (Pieter) Horsten en Catharina Vervloet als echtpaar
29-04-1798 Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als bruidegom
Dossier:

BSH-000811-1825

Akte BS Huwelijk Oud en Nieuw Gastel 1825 Helena Horsten & Johannis Bouwers (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RAWB
Inventarisnr.: 2657

In het jaar een duizend acht honderd vijf en twintig, den elfden der maand July des voormiddag te elf uren, zijn voor ons Schout gedelegeerd Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente van Oud- en Nieuwgastel, district Breda, provincie Noord-braband, ter eenre gecompareerd: Johannes Brouwers, timmerman, oud vijf en twintig jaren, geboren en wonende te Hoeven, meerderjarigen ongehuwde zoon van Johannis Brouwers en van Maria Snelders, kleinzoon van vaderlijke zijde van Johannis Brouwers en Cornelia van Leeuwen, en van moederlijke zijde van Adriaan Snelders en van Cornelia van Lier, alles zes te Hoeven overleden, en ten andere zijde Helana Horsten, dienstmaagd, oud drie en twintig jaren, geboren en wonende te Gastel, meerderjarige en wettige dochter van Pieter Horsten, te Gastel overleden, en van Catharina Vervloet, tapster, wonende te Gastel en hier present en consenteerende.
Dewelken ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de publicatien in deze gemeente en in die van Hoeven zonder eenige verhindering zijn geschied, te weten: de eerste op Zondag den zes en twintigsten Juny en de tweede op Zondag daaraanvolgende den derden der maand July een duizend acht honderd vijf en twintig, beide des voormiddag te elf uren.
Wij Schout voormeld, voldoende aan derzelve aanvrage en na voorlezing te hebben gegeven van het 6e Hoofdstuk van den titel uit het burgerlijk wetboek, handelende over het huwelijk, alsmede van alle de stukken hier na genoemd, en door wederzijdse partijen overgelegd, te weten:
1e van de extracten van geboorte van den bruidegom en bruid
2e van de extracten van overlijden van bruidegoms ouders en grootouders en bruids vader
3e van de extracten van het certificaat van het ongehinderd gedaan zijn der huwelijksafkondigingen in de gemeente Hoeven.
Na voorts aan de aanstaande Man en Vrouw te hebben afgevraagd, of zij elkander voor Man en Vrouw wilden aannemen en elk hunner in het bijzonder daarop JA geantwoord hebbende, zoo hebben wij in Naam van Zijne Majesteit, den Koning van Nederland, verklaard, dat de personen van Johannis Brouwers en Helena Horsten door een Wettig Huwelijk zijn vereenigd.
Aldus deze tegenwoordige akte ogpemaakt in tegenwoordigheid van Petrus Jan Vervloet, broodbakker, oud vier en dertig jaren, Jean Louis Luyckx, broodbakker, oud een en zestig jaren, Jan Adriaan van Oosterhout, kleermaker, oud vijftig jaren en Jan Hendrik Scham, zadelmaker, oud dertig jaren, alle vier getuigen ten deze wonende te Gastel.
Welke deze met ons na gedane voorlezing hebben geteekend, met en betreffende contracteerende en consesteerende partijen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.059
Inventarisnr: 2657
Gemeente: Oud en Nieuw Gastel
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 17
Datum: 11-07-1825
Bruidegom Johannis Brouwers
Geboorteplaats: Hoeven
Bruid Helena Horsten
Geboorteplaats: Oud en Nieuw Gastel
Vader bruidegom Johannis Brouwers
Moeder bruidegom Maria Snelders
Vader bruid Pieter Horsten
Moeder bruid Catharina Vervloet
Nadere informatie Bruid geboren circa 1802, Bruidegom geboren circa 1800, Akte bevat meer informatie.

hierin
11-07-1825 17 Helena Horsten (*1804-1871) als bruid
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader bruid
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000812-1833

Akte BS Huwelijk Oud en Nieuw Gastel 1833 Dijmphna Horsten & Gijsbert Heshof (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias RANB
Inventarisnr.: 2658

In het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den zeventiende der maand october des morgens te elf uren, zyn voor ons Burgemeester gedelgeerde ambtenaar van den burgerlyken stand der gemeente van Oud- en Nieuwgastel, district Breda, provincie Noord-Braband, ter eenre compareerd: Gijsbert Heshof, werkman, oud eenendertig jaren, hebbende voldaan aan de nationale militie, geboren en wonende te Muiden, meerderjarige zoon van wijlen Barend Heshof en van Jannetje Timmers, beiden beiden overleden, en ter andre zijde Dijmphna Horsten, particuliere, oud zevenentwintig jaren, geboren en wonende te Gastel, meerderjarige dochter van Petrus Horsten, overleden, en van Catharina Vervloet, herbergierster, wonende te Gastel, hier present en consenteerende.
Dewelken ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelyk overtegaan, waarvan de publicatien in deze gemeente Oud en Nieuwgastel zonder eenige verhindering zyn geschied, te weten: de eerste op zondag den dertiende en de tweede op zondag daaraanvolgende den dertienden der maand October een duizend acht honderd twee en dertig, beide des voormiddags te elf uren.
Wy Burgemeester voormeld, voldoende aan derzelver aanvrage en na voorlezing te hebben gegeven van het zesde hoofdstuk van den titel uit het burgerlyk wetboek, handelende over het huwelyk, als mede van alle stukken hierna genoemd en door wederzydsche partyen overgelegd, te weten:
1e van de extracten van geboorten van den bruidegom en bruid;
2e van de extract van overlijden van bruideoms ouders;
3e van het extract van overlijden van bruids vader en
4e van het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie.
Nadat de comparanten ten eenre en de vier na te noemen getuigen, welke mede verklaren de aanstaande echtgenoot te kennen, onder ede hebben verklaart het extract van overlijden noch de laatste woonplaats der grootouders van den bruidegom te kennen.
Na voorts aan de aanstaande Man en Vrouw te hebben afgevraagd, of zy elkander voor Man en Vrouw wilden aannemen en elk hunner in het byzonder daar op JA geantwoord hebbende, zoo hebben wy in naam van Zyne Majesteit, den Koning der Nederlanden verklaard, dat de personen van Gijsbert Heshof en Dijmphna Horsten door een Wettig Huwelyk, zyn vereenigd. en dadelijk hebben de gezegde echtgenooten verklaart dat hun is geboren een kind ingeschreven op de Register van de Burgerlyken Stand der gemeente ?Calmhout?, provincie Antwerpen den tiende July eenduizend achthonderd tweeendertig no. 36 onder den naam Eduardus Horsten, hetwelk zij erkennen voor hunnen zoon.
Aldus opgemaakt in bijzijn van Peter Jan Vervloet, bakker, oud vijf en veertig jaren, Jan Andries Luyckx, bakker, oud vierenveertig jaren, Jan Voermans, kleermaker, oud vierendertig jaren en van Adriaan van Oosterhout, kleermaker, oud vierenvijftig jaren, alle vier getuigen ten deze wonende te Gastel.
Welke deze met ons na gedane voorlezing hebben geteekend, met de contracterende en consenteerende partijen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant

Algemeen Toegangnr: 121.059
Inventarisnr: 2658
Gemeente: Oud en Nieuw Gastel
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 18
Datum: 17-10-1833
Bruidegom Gijsbert Heshof
Geboorteplaats: Muiden
Bruid Dijmphna Horsten
Geboorteplaats: Oud en Nieuw Gastel
Vader bruidegom Barend Heshof
Moeder bruidegom Jannetje Timmers
Vader bruid Petrus Horsten
Moeder bruid Catharina Vervloet

hierin
17-10-1833 18 Dijmphna Horsten (*1805-1872) als bruid
Petrus (Pieter) Horsten (*1763-) als vader bruid
Catharina Vervloet (*1779-1841) als moeder bruid
Dossier: