Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000507-1856

ISIS BS Overlijdens register Rucphen 1856 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Antonetta van den Maagdenberg
overledene op zondag 28 december 1856 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 28 12 1856
Overleden: Antonetta van den Maagdenberg
Geslacht: v
Leeftijd/beroep: 62 jaar , arbeidster
Geboorteplaats: Rucphen
Burgerlijke staat: h
Relatie: Cornelis de Rooij
Vader: Antonij van den Maagdenberg
Moeder: Dingena Gommeren
Jaar 1856, Actenummer: 93

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
28-12-1856 93 Antonetta van den Maagdenberg (*1793-1856) als overledene
Cornelis de Rooij (*1794-1874) als echtgenoot

BSO-000506-1874

ISIS BS Overlijdens register Rucphen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Ruchpen, Sprundel en Vorenseinde
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Cornelis de Rooij
overledene op dinsdag 7 april 1874 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 7 4 1874
Overleden: Cornelis de Rooij
Geslacht: m
Leeftijd/beroep: 79 jaar , zonder beroep
Geboorteplaats: Rucphen
Burgerlijke staat: w
Relatie: Antonetta van den Maagdenberg
Vader: Jacobus de Rooij
Moeder: Adriana van Meer
Jaar 1874, Actenummer: 28

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
07-04-1874 28 Cornelis de Rooij (*1794-1874) als overledene
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder
Antonetta van den Maagdenberg (*1793-1856) als echtgenote

BSH-000286-1840

Akte BS Huwelijk Wouw 1840 Adrianus Borghouts & Maria Verbraak (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Wouw
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: GA Roosendaal

Het jaar een duizend acht honderd veertig, den vijfentwintigsten der maand SeptemberAdriaan Borghouts, jongman geboren in deze gemeente van Wouw, oud zesentwintig jaren van beroep linnewever, wonende in deze gemeente, voldaan hebbende aan zijn verplichting ten aanzien der nationale Milities, Meerderjarigen Zoon van Waltherus Borghouts van beroep linnewever, en van Petronella Mangelaars van beroep Bouweresse, wonende in deze gemeente, thans hier tegenwoordig en hare toestemming tot de voltrekking van het in deze bedoelde Huwelijk gevende, Buidegom ter eener zijde
En Anna Maria Verbraak jonge dochter geboren in deze gemeente, oud vijfentwintig jaren, van beroep herrebergierster wonende in deze gemeente, Meerderjarige Dochter van Jacobus Janse Verbraak van beroep herrebergier wonende in deze gemeente thans hier tegenwoordig, en zijne toestemming tot de voltrekking van het in deze bedoelde Huwelijk gevende en van Jacomina Raaymakers overleden ter andere zijde;
welke ons verzocht hebben tot voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe ons ter hand stellende:
1e. De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt dat hij is geboren den dertigsten der maand November een duizend acht honderd dertien te Wouw
2e. De akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij is geboren den tienden der maand Mei een duizend acht honder veertien te Wouw
3e. Een certificaat afgegeven den vierden September achttien honderdveertig door den Heer Gouverneur der provincie waaruit blijkt, dat de Bruidegom aan zijne verplighting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
4e. Het bewijs der gedane afkondigingen van dit huwelijk tusschen de aanstaande echtgenoten, des voormiddags ten elf uren, voor de buitendeur van het gemeenteshuis alhier, de eerste op Zondag den dertienden dag der maand September en de tweede op Zondag den twintigsten September beide dezen jaar een duizend achthonderd veertig zonder daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad
5e. Het extract der akte van overlijden van de moeder van de Bruid waaruit blijkt dat dezelve overleden is den derden Mei, een duizend achthonderd zesendertig in deze gemeente.
En dewijl er ons geen tegenkanting tegen dit Huwelijk is bekend gemaakt, zou is het dat wij recht doende aan hun verlangen, na alle de bovengenmelde stukken te hebben doen voorlezen, als mede den zesden titel van het eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek handelende van de rechten en plcihten der Echtgenooten.
Dien ten gevolge en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken stand, in tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard: "dat zij elkanderen aannemen tot echtgenoten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn", hebben wij ambtenaar van den burgerlijken stand, in nam der wet, verklaard, dat de personen Adriaan Borghouts en Anna Maria Verbraak
bovengenoemd door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het een dubbel van dit huwelijksregister dat bestemd is om ter griffie der arrondissements-regtbank te worden overgebragt.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks register deze gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid:
1e. van Martien Uijtden Willegen oud eenentachtig jaren van beroep berrebergier, wonende in deze gemeente
2e. van hendrik Schout oud vierendertig jaren van beroep leerloyer, wonende in deze gemeente
3e. van Willem Willems oud twee en veertig jaren, van beroep herrebergier, wonende in deze gemeente
4e. en van Martien van Dungen, oud zeventig jaren, van beroep wagenmaker, mede wonende in deze gmeente allen als getuigen door de Echtgenooten zelver daartoe gekoosen, verklarende de zelven zij geen bloed of aanwanten zijn van de Echtgenooten en hebben wij naar gedane voorlezing dezer acte geteekend met de beide Echtgenooten, de ouders van den Bruidegom en vader van de Bruid met de getuigen.


Details
Adriaan Borghouts
huwelijk op vrijdag 25 september 1840 Wouw

akte d.d. 25-09-1840 :
- bruidegom : Adriaan Borghouts
- bruid : Anna Maria Verbraak
bron : register van huwelijken 1840, aktenr. 9

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van huwelijken Wouw 1811-1922

Archief:
Burgerlijke Stand Wouw inventarisnummer --hierin
25-09-1840 9 Adrianus Borghouts (*1813-1896) als bruidegom
Maria Verbraak (*1814-1890) als bruid
Adrianus Borghouts en Maria Verbraak als echtpaar
Wouter Borghouts (*1779-1859) als vader bruidegom
Petronella Philippus Mangelaars (*1773-1853) als moeder bruidegom
Jacobus Janse Verbraak (*1793-) als vader bruid
Jacomijna Josephus Raaymakers (*1779-1836) als moeder bruid
Dossier:

BSO-000849-1825

ISIS BS Overlijdens register Rucphen 1825 (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Adriana Gommers
overledene op zaterdag 3 december 1825 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 3 12 1825
Overleden: Adriana Gommers
Geslacht: v
Leeftijd/beroep: 66 jaar, arbeidster
Geboorteplaats: Rucphen
Burgerlijke staat: w
Relatie: Jacobus Keldermans
Vader: Antonij Gommers
Moeder: Cornelia Verheijen
Bijzonderheden: overleden te Zegge
Jaar 1825, Actenummer: 28

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphen
hierin
03-12-1825 28 Adriana Gommers (*1759-1825) als overledene
Cornelia van Rijen (*1741-) als moeder

D-000843-1761

ISIS DTB Doopboeken Roosendaal 1761 (doopboek)
doopplaats: Roosendaal
Archiefnaam: DTB Roosendaal
Archief: ISIS GA Roosendaal
Inventarisnr.: 103
Gezindte: RK
Kerk: St. Jan de Doper

Details
Joannes Antonius Gommeren
doop op donderdag 1 oktober 1761 Roosendaal

datum doop : 01-10-1761
naam kind : Joannes
opm. bij kind :
vader : Antonius Gommeren -
moeder : Cornelia van Rijen -

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
DTB Roosendaal 9

Archief:
ABS 242 inventarisnummer 103

Parochie St. Jan de Doper, Roosendaal
hierin
01-10-1761 Joannes Antonius Gommers (*1761-1763) als hoofdpersoon
Antonij Gommers (*1741-) als vader
Cornelia van Rijen (*1741-) als moeder