Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000266-1865

Akte BS Geboorte Helmond 1865 Martinus van der Kruijs (BS Geboorte register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: HIC Eindhoven

In het jaar eenduizend achthonderd vijf en zestig, den dertigsten dag der maand Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond provincie Noordbrabant, verschenen Henricus van der Kruijs van beroep fabrieksarbeider oud veertig jaren, wonende te Helmond, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van
Antonius van de Kerkhof van beroep wever, oud vijfendertig jaren, wonende te Helmond en
Gijsbertus van Baarschot van beroep wever, oud achtendertig jaren, wonende te Helmond
ons heeft verklaard dat Johanna van Vijfeijken zijne vrouw oud achtendertig jaren, van beroep zonder, wonende te Helmond ten huize van ??? bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren te Helmond, den negenentwintigsten der maand Maart eenduized achthonderd vijf en zestig om vijf ure des namiddags en aan dat kind te geven de voornamen van MARTINUS WILHELMUS.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen, de Comparant kan niet schrijven.
Details
Martinus Wilhelmus van der Kruijs
Geboren op woensdag 29 maart 1865 Helmond

Martinus Wilhelmus van der Kruijs
Zoon van
Henricus van der Kruijs
Beroep: Fabrieksarbeider Leeftijd: 40
Johanna van Vijfeijken
Leeftijd: 38
Woonplaats ouders: Helmond wijk: a
Geboren Helmond 29-03-1865
Bron: HIC Helmond Archief 77 BS Geboorte Helmond 1865 aktenummer: 50

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Helmond 1811 - 1902

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
29-03-1865 50 Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als kind
Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als vader
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als moeder
Dossier:

BSH-000266-1894

Akte BS Huwelijk Helmond 1894 Martinus van der Kruijs & Cisca Jansen (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: HIC Helmond

In het jaar een duizend acht honderd vier en negentig, den vierden der maadn Juli zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond, pronvincie Noordbrabant, in het huis dezer gemeente in het openbaar verschenen:
Martineus Wilhelmus van der Kruijs
oud negen en twintig jaren, geboren te Helmond van beroep fabrieksarbeider wonende te Helmond, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Henricus van der Kruijs en Johanna van Vijfeijken
bruidegom ter eene en Francisca Jansen
oud drie en dertig jaren, geboren te Stiphout, van beroep weefster wonende te Helmond, weduwe van Hendricus Verhoeven, meerderjarige dochter van de echtelieden Theodorus Jansen van beroep wever, wonende te Stiphout, en Johanna van Beek overleden, bruid ter andere zijde welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:
1e. Een certificaat, afgegeven door den Heer Commissaris der Koningin in Noord Brabant, waaruit blijkt, dat de bruidegom aan zijne verplichtingen ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan.
2e. De akte van geboorte van den bruidegom
3e. De akte van geboorte der bruid.
4e en 5e. De akten van overlijden van de ouders van den bruidegom
6e. De akte van overlijden van den vorigen echtgenoot der bruid.
De huwelijksafkondigingen zijn zonder stuiting gedaan ter plaatse alwaar die vereischt worden.
De bruidegom en bruid hebben, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen verklaard: "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn"; daar is door ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van Martinus Wilhelmus van der Kruijs en Francisca Jansen
bovengenoemd door den echt aan elkander verbonden zijn.
Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van de navolgende getuigen:
1e. Hendricus Jansen, oud een en dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende te Stiphout, broeder der bruid.
2e. Martinus Klaassen, oud drie en dertig jaren, van beroep wever wonende te Helmond, zwager van den bruidegom
3e. Antonius Duimelink, oud vijf en twintig jaren, van beroep wever wonende Helmond, geen bloedverwant of aangehuwde
4e. Martinus Thomassen, oud twee en dertig jaren, van beroep timmerman wonende te Helmond, geen bloedverwant of aangehuwde der partijen.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na voorlezing is geteekend door ons door den bruidegom, door de bruid en door de getuigen.


Details
Martinus Wilhelmus van der Kruijs
Bruidegom op woensdag 4 juli 1894 Helmond

Martinus Wilhelmus van der Kruijs
Geboren Helmond
Beroep: fabriekarbeider Woonplaats: Helmond Leeftijd: 29 jr.
Zoon van
Henricus van der Kruijs overleden
Johanna van Vijfeijken overleden
Gehuwd Helmond 04-07-1894 met
Francisca Jansen
Geboren Stiphout
Beroep: weefster Woonplaats: Helmond Leeftijd: 33 jr.
Weduwe van Hendricus Verhoeven
Dochter van
Theodorus Jansen Beroep: wever
Johanna van Beek overleden
Woonplaats ouders: Stiphout
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Helmond 1894 aktenr. 30

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Helmond 1811-1926

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947
hierin
04-07-1894 30 Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als bruidegom
Francisca (Cisca) Jansen (*1861-1936) als bruid
Martinus Wilhelmus van der Kruijs en Francisca (Cisca) Jansen als echtpaar
Henricus van der Kruijs (*1824-1866) als vader bruidegom
Johanna van Vijfeijken (*1826-1877) als moeder bruidegom
Theodorus Jansen (*1834-1900) als vader bruid
Johanna van Beek (*1833-1880) als moeder bruid
Peter Hendrikus Jansen (*1862-) als getuige
Martinus Klaassen (*1861-) als getuige
Dossier:

BSG-000267-1861

Akte BS Geboorte Stiphout 1861 Cisca Jansen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Stiphout
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: HIC Helmond

In het jaar eenduizend achthonderd een en zestig, den vijftienden dag der maand April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Stiphout, provincie Noordbrabant, verschenen Theodorus Jansen, van beroep wever, oud zes en twintig jaren, wonende te Stiphout, welke in tegenwoordigheid van Wilhelmus Verhoeven, van beroep timmerman, oud zes en dertig jaren, wonende te Stiphout, en Hendrik van Zantvoort, van beroep wever, oud vijf en zestig jaren, wonende te Stiphout, ons heeft verklaard dat Johanna van Beek zijne vrouw, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Stiphout, ten hunne woonhuize Wijk A alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, gebore te Stiphout, den dertienden der maand April eenduizend achthonderd een en zestig, om zeven ure des morgens en aan dat kind te geven de voornaam van Francisca.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen, de comparant verklaart niet te kunnen schrijven.Details
Francisca Jansen
Geboren op zaterdag 13 april 1861 Stiphout

Francisca Jansen
Dochter van
Theodorus Jansen
Beroep: Wever Leeftijd: 26
Johanna van Beek
Leeftijd: 27
Woonplaats ouders: Stiphout wijk: A
Geboren Stiphout 13-04-1861
Bron: HIC Helmond. Archief 78 BS Geboorte Stiphout 1861 aktenummer: 4

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Stiphout 1811-1902

Archief:
078 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Stiphout 1811 - 1912hierin
13-04-1861 4 Francisca (Cisca) Jansen (*1861-1936) als kind
Theodorus Jansen (*1834-1900) als vader
Johanna van Beek (*1833-1880) als moeder
Dossier:

D-000303-1805

Aantekening DTB Doopboeken Stiphout 1805 Arnoldus van Beek (doopboek)
doopplaats: Stiphout
Archiefnaam: DTB Stiphout
Archief: HIC Helmond
Gezindte: RK
21 aprilis
arnoldusbaptizatus est arnoldus filius legitimus Cornelii van Beek en joanna arnoldi aerts
Conjugum susceptoris sont joannes cuypers et maria aerts

Details
Arnoldus van Beek
Gedoopt op zondag 21 april 1805 Stiphout

Gedoopt Stiphout rk 21-04-1805
Arnoldus
zoon van
Cornelis van Beek
Joanna Arnoldi Aerts
Peter: Joannis Cuijpers
Meter: Maria Aers
Bron: HIC Helmond. DTB Stiphout Nr. 3 folio 39

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Stiphout 1677 - 1810

Archief:
163 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Doop-, Trouw- en Begraafboeken Stiphouthierin
21-04-1805 Arnoldus van Beek (*1805-1864) als kind
Cornelis Jan van Beek (*1766-1831) als vader
Johanna Arnoldi Aerts (*1772-1813) als moeder
Dossier:

D-000293-1786

Aantekening DTB Doopboeken Someren 1786 Antonetta Jacobs (doopboek)
doopplaats: Someren
Archiefnaam: DTB Someren
Archief: HIC Helmond
Gezindte: RK
21Jacobs AntoniaBaptista est filia ligitima Antonii Teunis Jacobs et Henrica Martini Rijnen conjugum
          Tus
Petrus Anthonii Jacobs et Catharina Martini Rijnen

Details
Antonia Jacobs
Gedoopt op vrijdag 21 juli 1786 Someren

Gedoopt Someren rk 21-07-1786
Antonia
Dochter van
Antonius Teunis Jacobs
Henrica Martinus Rynen
Peter: Petrus Antonius Jacobs
Meter: Catharina Martinus Rynen
Bron: HIC Helmond DTB Someren nr. 3 folio 3

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Someren 1651 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
21-07-1786 Antonetta Jacobs (*1786-1856) als hoofdpersoon
Antonij Antonius Jacobs (*1759-) als vader
Hendrina Rijnen (*1759-) als moeder
Dossier: