Bronnen Bronnen
Bronnen

D-001174-1787

Aantekening DTB Doopboeken Someren 1787 Antonius van der Cruys (doopboek)
doopplaats: Someren
Archiefnaam: DTB Someren
Archief: HIC Helmond
Gezindte: RK
21Gemini Wilhelmus et AnthoniusBaptisati sont Feli legitsmi Franciscus van de Cruys et Maria Theodori Coolen
          Tus
priorem Judocus van de Cruys et Helena Egidii Slooten
Posteriorem Andreas Joannis ??? et Maria ??? van de Crijs
Details
Antonius van Cruys
Gedoopt op woensdag 21 februari 1787 Someren

Gedoopt Someren rk 21-02-1787
Antonius
Zoon van
Franciscus van Cruys
Maria Theodorus Coolen
Peter: Andreas Johannes Driessen
Meter: Maria Antonius van de Cruys
Bron: HIC Helmond DTB Someren nr. 3 folio 5

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
D.T.B. Doopboeken Someren 1651 - 1810

Archief:
Bronnen Peelland inventarisnummer

Bestanden Peellandhierin
21-02-1787 Antonius van de Cruys (*1787-) als kind
Francis Jan van de Cruys (*1745-1814) als vader
Maria Dirk Coolen (*1754-) als moeder
Dossier:

ISSN0166-3585

Noodlottige brand te Helmond, 1923 (boek)
Plaats: Helmond
Uitgegeven: 2002
Titel: Het brandt weer in Helmond
Schrijver: Heemkundekring Helmond-Peelland
ISBN nummer: 0166-3585


Noodlottige brand te Helmond

Drie kinderen door de rook gestikt

De dood heeft zaterdag (5 mei 1923) met knokige hand zijn wrede hardheid laten gelden en de zwoele meidag voor twee families in Helmond in bittere rouw gedompeld.
Het relaas van het jammerlijk uiteinde van een jongeman die verdronken is, vindt men hieronder weergegeven. Omstreeks 10 uur zaterdagavond werd aan de politie bericht dat in het perceel 31 aan de Molenstraat een kleine binnenbrand had gewoed die onbebuidende schade aanrichtte doch waarbij de drie kinderen van het echtpaar H.J. v.d. Kruijs de dood door verstikking hadden gevonden.


Volgens verklaring van de ouders zou, terwijl de vader (een spoorwegbeambte) op zijn werk was en de moeder boodschappen deed, de brand vermoedelijk ontstaan doordat de vlam van het gasstel waarop de soep moest koken, in de gummi (gas)slang is geslagen, het vuur een kist met turf aantastte waarop het kookstel was geplaatst en zich verder verbreidde langs de deur welke toegang geeft tot de voorkamer.
Het valt moeilijk de juiste tijd te bepalen hoelang dit verspreiden, eerder van rook dan van vuur, heeft geduurd. De rossige schijn maar meer nog de dikke rook welke naar buiten wolkte, trok de aandacht van een voorbijganger die direct de buitendeur met zijn vuisten bewerkte en toen hij geen gehoor kreeg de ruiten aan de straat insloeg. Enige toegesnelde buren wisten zich aan de achterkant van het huis binnen te werken en blusten met enkele emmers water het vuurtje doch werden door de zware rookmassa welke in de woning was opgepropt teruggedreven. Onderwijl was v.d.K. die uit de verte onraad in zijn woning meende te bespeuren, van zijn werk komen aanlopen en toen men hem het antwoord op zijn vraag waar zich de kinderen bevonden moest schuldig blijven, drong hij het huis binnen en op gevaar af door de beklemmende rook bewusteloos te geraken, tastte hij in de wieg die in het beschadigde vertrek stond en haalde er zijn jongste kindje, een meisje van vijftien maanden, uit, dat hij naar de nabijgelegen woning van zijn moeder bracht. Behulpzame buurlieden grepen de beide andere kinderen, twee jongetjes oud 2? en 3? jaar, die in het voorvertrek in bed lagen.
Vreselijk was de ontsteltenis toen men bespeurde dat geen van de kinderen meer enig teken van leven gaf. Dr. N., in de haast ontboden, paste vruchteloos gedurende geruime tijd de kunstmatige ademhaling toe doch moest constateren dat de dood door rookverstikking een eind had gemaakt aan die drie jeugdige levens. Pogingen om door middel van een zuurstofapparaat de levensgeesten wederom op te wekken bleven eveneens vruchteloos. Dr. L., even later ontboden, kon ook slechts de dood constateren. De politie stelde een onderzoek in naar de oorzaak van deze noodlottige brand en nam de lijkjes in beslag welke zijn naar het St. Antoniusgasthuis overgebracht. Naar wij vernemen zullen de kleine slachtoffers woensdag ter aarde worden besteld. Het talrijke publiek dat zich op straat verdrong, was begrijpelijkerwijs ten zeerste begaan met het lot van de zwaarbeproefde familie.
De radeloosheid waaraan de moeder ten prooi was en de drukkende smart welke de vader pijnigde, kan niet onder woorden worden gebracht. Een gebeuren als hierboven is weergegeven, spreekt in zijn ontzettende droefenis voor zich zelf. De klacht die meerderen naar de lippen drong: dat de verantwoordelijkheid van toezicht uitoefenen op kinderen helaas niet altijd even zwaar wordt gevoeld, lijkt ook ons ten zeerste gerechtvaardigd.


hierin
41 Hendrikus Johannes (Harri) van der Kruijs (*1895-1955) als vader
Martina Roos (*1898-1955) als moeder
Martinus Arnoldus van der Kruijs (*1919-1923) als overledene
Arnoldus Franciscus van der Kruijs (*1921-1923) als overledene
Francisca Henrica van der Kruijs (*1922-1923) als overledene
Dossier:

BSG-000272-1901

Akte BS Geboorte Helmond 1901 Dora van der Kruijs (BS Geboorte register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

In het jaar een duizend negen honderd een, den zesden der maand Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond, provincie Noord-Braband, verschenen Martinus Wilhelmus van der Kruijs oud vijf en dertig jaren, van beroep verver wonende te Helmond, die in tegenwoordigheid van twee getuigen als van Marinus Jansen oud drie en dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider en van Petrus Henricus van Beek oud vier en twintig jaren, van beroep fabrieksarbeider beiden wonende alhier ons heeft verklaard dat zijne vrouw Francisca Jansen van beroep zonder wonende te Helmond, ten hunnen woonhuize in wijk N aldaar bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren den vijfden der maand Maart een duizend negen honderd een, om half een ure des namiddags, welk kind zal genaamd worden Theodora Henrica.
Van welke verklaring wij de tegenwoordige akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is getekend door ons, door den comparant en door de getuigen.
Details
Theodora Henrica van der Kruijs
Geboren op dinsdag 5 maart 1901 Helmond

Theodora Henrica van der Kruijs
Dochter van
Martinus Wilhelmus van der Kruijs
Beroep: Verver Leeftijd: 35
Francisca Jansen
Woonplaats ouders: Helmond wijk: n
Geboren Helmond 05-03-1901
Bron: HIC Helmond Archief 77 BS Geboorte Helmond 1901 aktenummer: 102

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Geboorten Helmond 1811 - 1902

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947hierin
05-03-1901 102 Dora van der Kruijs (*1901-1977) als kind
Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als vader
Francisca (Cisca) Jansen (*1861-1936) als moeder
Marinus Jansen (*1868-) als getuige
Dossier:

BSH-000270-1927

Akte BS Huwelijk Helmond 1927 Jan van der Kruijs & Henrica de Bie (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Helmond
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: HIC Helmond
Inventarisnr.: 077

In het jaar negentien honderd zeven en twintig, den dertigsten der maand April zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente HELMOND, in het huis dier gemeente, in het openbaar verscheenen:
Johannes Theodorus van der Kruijs oud dertig jaren, geboren te Helmond van beroep fabrieksarbeider, wonende te Helmond, meerderjarige zoon van Martinus Wilhelmus van der Kruijs en van Francisca Jansen, beiden zonder beroep en wonende te Helmond,
bruidegom ter eene en Henrica Maria de Bie oud zes en twintig jaren, geboren te Helmond van beroep kantoorbediende, wonende te Helmond meerderjarige dochter van Franciscus de Bie, oud drie en vijftig jaren, roodverver en van Johanna Maria terbeek, oud een en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Helmond,
bruid ter andere zijde, die mij verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwellijk over te gaan, daartoe overleggende:
Een uittreksel uit de akte van geboorte van den bruidegom.
Een uittreksel uit de akte van geboorte der bruid
De ouders der bruid hiertegenwoordig, hebben hunnen toestemming tot dit huwelijk gegeven.
De huwelijksafkondiging heeft zonder stuiting plaats gead te Helmond op den negenden April negentienhonderd zeven en twintig.
Bruidegom en bruid hebben, elk afzonderlijk, aan mij in tegenwoordigheid der na te melden getuigen verklaard: "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn".
Daarna is door mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der Wet verklaard, dat Johannes Theodorus van der Kruijs en Henrica Maria de Bie
bovengenoemd, door den echt aan elkander zijn verbonden.
Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van de navolgende getuigen:
Johannes Laurentius Franciscus de Bie, oud vier en twintig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende te Helmond, broeder der bruid
Hendrikus Johannes van der Kruijs, oud twee en dertig jaren, van beroep spoorwegarbeider wonende te Helmond, broeder des bruidegoms.
Waarvan akte, welke ingevolge de Wet is voorgelezen.
Details
Johannes Theodorus van der Kruijs
Bruidegom op zaterdag 30 april 1927 Helmond

Johannes Theodorus van der Kruijs
Geboren Helmond
Beroep: fabrieksarbeider Woonplaats: Helmond Leeftijd: 30 jr.
Zoon van
Martinus Wilhelmus van der Kruijs
Francisca Jansen
Woonplaats ouders: Helmond
Gehuwd Helmond 30-04-1927 met
Henrica Maria de Bie
Geboren Helmond
Beroep: kantoorbediende Woonplaats: Helmond Leeftijd: 26 jr.
Dochter van
Franciscus de Bie Leeftijd: 53 jr. Beroep: roodverver
Johanna Maria Terbeek Leeftijd: 51 jr.
Woonplaats ouders: Helmond
Bron: HIC Helmond. BS Huwelijken Helmond aktenr. 44

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
B.S. Huwelijken Helmond 1811-1926

Archief:
077 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven

Burgerlijke stand Helmond 1811 - 1947
hierin
30-04-1927 44 Johannes Theodorus (Jan) van der Kruijs en Henrica Maria de Bie als echtpaar
Johannes Theodorus (Jan) van der Kruijs (*1897-1978) als bruidegom
Henrica Maria de Bie (*1900-1976) als bruid
Martinus Wilhelmus van der Kruijs (*1865-1949) als vader bruidegom
Francisca (Cisca) Jansen (*1861-1936) als moeder bruidegom
Franciscus (Frans) de Bie (*1874-) als vader bruid
Johanna Maria Terbeek (*1875-) als moeder bruid
Dossier:

BSH-001175-1878

BS Huwelijk Sneek 1878 Thomas van der Meulen & Wytske Faber (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Sneek
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: Genlias FHLS
Inventarisnr.: 2025

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-34
Inventarisnr: 2025
Gemeente: Sneek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 06-01-1878
Bruidegom Thomas van der Meulen
Bruid Wytske Faber
Nadere informatie >

hierin
06-01-1878 1 Thomas van der Meulen (*1858-) als bruidegom
Wietske Faber (*1858-) als bruid
Thomas van der Meulen en Wietske Faber als echtpaar