Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000520-1890

Akte BS Geboorten Oud en Nieuw Gastel 1890 Lucia Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den achtentwintigsten April, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUD- en NIEUW GASTEL, Gerrit Jager, oud vijfentwintig jaren, arbeider wonende te Gastel, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zevenentwintigsten April dezes jaars, om negen ure des morgens, binnen deze Gemeente, wijk letter A nummer honderdeenenzestig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht van hem comparant en van zijne huisvrouw Antoinette Cornelia van den Eijnden, zonder beroep wonende alhier, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Lucia Cornelia. Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Baart, oud zesendertig jaren, veldwachter en van Gerard Schetters, oud negenenveertig jaren, veldwachter, beide wonende binnen deze gemeente, als getuigen hiertoe door den aangever gekozen. Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgezlezen, met hen geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.059
Gemeente: Oud en Nieuw Gastel
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 44
Kind Lucia Cornelia Jager
Geboortedatum: 25-04-1890
Geboorteplaats: Oud en Nieuw Gastel
Vader Gerrit Jager
Moeder Antonetta Cornelia van den Eijnden

hierin
25-04-1890 44 Lucia Cornelia Jager (*1890-) als kind
Gerrit Jager (*1864-1945) als vader
Antonetta Cornelia van den Eijnden (*1867-1942) als moeder
Dossier:

BSG-001318-1905

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1905 Cornelia Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar negentien honderd en vijf den negenden April verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Hendrik Jager, oud drie en veertig jaren, arbeider, wonende te Leur, die verklaarde, dat op den zevenden April dezes jaars, des avonds ten half zeven uren, binnen deze gemeente in het huis Wijk B Nommer twee en zestig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit hem comparant en deszelfs echtgenoote Jacoba Hendrikx, arbeidster, mede te Leur woonachtig, welk kind zal genaamd worden: Cornelia Anna.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Willem jager, oud negen en zestig jaren, arbeider, en van Cornelis Jager, oud twee en dertig jaren, arbeider beiden wonende aldaar.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door ons met dezelven is geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 66
Kind Cornelia Anna Jager
Geboortedatum: 07-04-1905
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Hendrik Jager
Moeder Jacoba Hendrikx

hierin
07-04-1905 66 Cornelia Anna Jager (*1905-) als kind
Jacobus Hendrik Jager (*1862-) als vader
Jacoba Hendrikx (*1862-) als moeder
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als getuige
Cornelis Jager (*1872-1947) als getuige
Dossier:

BSG-000021-1836

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1836 Hendrik Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar eenduizend acht honderd zes en dertig den zeven en twintigsten December, des voormiddags des tien uren, compareerde voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, arrondisement Breda, provincie Noord-Braband, Jacob Hendrikz Jager, oud zeven en twintig jaren, schoenmaker, wonende te Etten, dewelke ons heeft vertoond een kind van het mannelijkk geslacht aan hetwelk hij verklaard heeft de voornamen te geven van Hendrik Willem, geboren te Etten, wijk A den zeven en twintigste December dezes jaars des morgens ten vijf ure in het huis nummero 10 van hem comparant en deszelfs huisvrouw Pieternella Gerardina van Breda, oud zes en dertig jaren, zonder beroep, wonende te Etten. Gezegde verklaring en presentatie is geschied in bijwezen van Adriaan Wagemakers, oud acht en twintig jaren, schoenmaker en Casper Meyer, oud vijf en vijftig jaren, veldwachter, beiden wonende te Etten. Na gedane voorlezing is deze akte geteeknd door ons Burgemeester, den comparant en de beide genoemde getuigen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 163
Kind Hendrik Willem Jager
Geboortedatum: 27-12-1836
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacob Hendrikz. Jager
Moeder Pieternella Gerardina van Breda

hierin
27-12-1836 163 Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als kind
Jacob Hindrikz. Jager (*1810-1860) als vader
Pieternella Gerardina van Breda (*1799-1861) als moeder
Dossier:

BSG-001320-1835

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1835 Gerardus Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Vijf en Dertig, den negenden april des voormiddags ten tien ure, kompareerde voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Arrondisement Breda, Provincie Noord-Braband, Jacob Hindrikz Jager, oud zevenentwintig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Etten, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, aan hetwerk hij verklaard heeft de voornamen te geven van Gerardus Antonij, geboren te Etten, den negenden april dezes jaars, des ochtends ten zeven ure, in het Huis nummero 10 wijk A van hem Comparant en derzelfs huisvrouw Pieternella Gerardina van Breda oud vijfendertig jaren, zonder beroep, wonende te Etten, gezegde verklaring en presentatie is geschied bijwezen van Andries Broekhoven oud eenenveertig jaren, ???, en van Jan Hofman oud tweeenveertig jaren, veldwachter, beiden wonende te Etten.
Na gedane voorlezing is deze akte geteekend door ons Burgemeester, den Comparant en de beide genoemde getuigen.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 48
Kind Gerardus Antonij Jager
Geboortedatum: 09-04-1835
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jakob Hendrikz. Jager
Moeder Pieternella Gerardina van Breda

hierin
09-04-1835 48 Gerardus Antonij Jager (*1835-) als kind
Jacob Hindrikz. Jager (*1810-1860) als vader
Pieternella Gerardina van Breda (*1799-1861) als moeder
Dossier:

BSG-001321-1904

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1904 Hendrik Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar negentien honderd en vier den negenden Juli verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Coenraad Christiaan Diependaal, oud vijf en twintig jaren, verloskundige wonende te Amsterdam, die verklaarde dat op den achtsten Juli deze jaars, des avonds ten half elf ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer honderd zeven en vijftig, in zijn bijwezen is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Cornelis Jager (tijdelijk afwezig) en diens echtgenoote Catharina Hermans, arbeiders, wonende te Etten, welke kind zal genaamd worden:Hendrik Willem.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Henricus Benschop, oud zeven en twintig jaren, klerk, en van Jan Struijs, oud drie en vrijftig jaren, veldwachter beiden wonende aldaar.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door ons met dezelven is geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 142
Kind Hendrik Willem Jager
Geboortedatum: 08-07-1904
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Cornelis Jager
Moeder Catharina Hermans

hierin
08-07-1904 142 Hendrik Willem Jager (*1904-1904) als kind
Cornelis Jager (*1872-1947) als vader
Catharina Hermans (*1866-1951) als moeder
Dossier: