Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-001226-1892

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1892 Wilhelmina Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig, den vier en twintigsten Februari
Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Hendrik Jager, oud dertig jaren, arbeider, wonende binnen deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vierentwintigsten Februari dezes jaars, om half drie ures des ochtends binnen deze gemeente, in het huis wijk-letter B nummer acht en zestig, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne van hem Comparant en van deszelfs echtgenoote Jacoba Hendrikx, zonder beroep, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Wilhelmina.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud vijf en zestig jaren, klerk en van Gourdus Vergouwen, oud zeven en twintig jaren, bode, beiden wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte, welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt en na door ons aan de comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 32
Kind Wilhelmina de Jager
Geboortedatum: 24-02-1892
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Hendrik Jager
Moeder Jacoba Hendrikx

hierin
24-02-1892 32 Wilhelmina Jager (*1892-) als kind
Jacobus Hendrik Jager (*1862-) als vader
Jacoba Hendrikx (*1862-) als moeder
Dossier:

BSG-001327-1890

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1890 Cornelia Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den Vijfentwintigsten November
Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand derd gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Hendrik Jager, oud achtentwintig jaren, arbeider, wonende binnen deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den drien en twintigsten November dezes jaars, om half zes ure des ochtends binnen deze Gemeente, in het huis wijk letter B nummer acht en zestig, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne van hem Comparant en van deszelfs echtgenoote Jacoba hendrikx, arbeidster, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Cornelia Wilhelmina.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud vierenzestig jaren, klerk, en van Gourderd Vergouwen, oud ses en twintig jaren, boer, beiden wonende binnen deze gemeente, als getuigen, hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte, welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 175
Kind Cornelia Wilhelmina Jager
Geboortedatum: 23-11-1890
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Hendrik Jager
Moeder Jacoba Hendrikx

hierin
23-11-1890 175 Cornelia Wilhelmina Jager (*1890-) als kind
Jacobus Hendrik Jager (*1862-) als vader
Jacoba Hendrikx (*1862-) als moeder
Dossier:

BSG-001326-1896

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1896 Adriana Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar achttiendhonderd zes en negentig den achttienden Februari verscheen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Hendrik Jager, oud vier en dertig jaren, arbeider, wonende te Leur, die verklaarde dat op den zeventienden Februari dezes jaars, des avonds ten elf uren, binnen deze Gemeente in het huis Wijk B Nommer achtenzestig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit hem Comparant en deszelfs echtgenoote Jacoba Hendrikx, arbeidster, mede te Leur woonachtig, welk kind zal genaamd worden: Adriana Paulina.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerardus Vergouwen, oud een en dertig jaren, gemeentebode, en van Jan Struijs, oud vijf en veertig jaren, veldwachter beiden wonende aldaar.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt welke na gedane voorlezing, aan den aangever en de getuigen, door ons met dezelven is geteekend.
hierin
17-02-1896 30 Adriana Paulina Jager (*1896-) als kind
Jacobus Hendrik Jager (*1862-) als vader
Jacoba Hendrikx (*1862-) als moeder
Dossier:

BSG-000019-1874

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1874 Hendrik Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honder vier en zeventig, den tweeentwintigsten April
Verscheen voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Hendrik Willem Jager, oud zevenendertig jaren, arbeider, wonende binnen deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den eenentwintigsten April dezes jaars, om zeven ure des avonds binnen deze Gemeente, in het huis wijk letter A nummer tweehonderd en een, is geboren een kind van de mannelijke kunnen van hem comparant en van deszelfs echtgenoote Anna Cornelia de Rooij, arbeidster, mede alhier woonachtig en aan hetweijk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Hendrik Willem.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Alenwijn, oud zevenentwintig jaren, veldwachter, en van Augustinius Johannes Carolus de Wolf, oud acht en twintig jaren, klerk, beiden wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 61
Kind Hendrik Willem Jager
Geboortedatum: 21-04-1874
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Hendrik Willem Jager
Moeder Anna Cornelia de Rooij

hierin
21-04-1874 61 Hendrik Willem Jager (*1874-1946) als kind
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier:

BSG-000043-1872

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1872 Cornelis Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd twee en zeventig, den acht en twintigsten mei
Verscheen voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR Hendrik Willem Jager, oud vijf en dertig jaren, arbeider, wonende binnen deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den acht en twintigsten Mei deze jaars om zeven ure des ochtends binnen deze Gemeente in het huis wijk letter A nummer tweehonderd en een is geboren een kind van de mannelijke kunne van hem comparant en van deszelfs echtgenoot Anna Cornelia de Rooij, arbeidster, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam Cornelis.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Petrus Crul, oud drie en twintig jaren, klerk, en van Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud zes en twintig jaren, klerk, beiden wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 68
Kind Cornelis Jager
Geboortedatum: 28-05-1872
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Hendrik Jager
Moeder Anna Cornelia de Rooij

hierin
28-05-1872 68 Cornelis Jager (*1872-1947) als kind
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier: