Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-001329-1868

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1868 Antonius Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Acht en Zestig, den achtentwintigsten April
Verscheen voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR Hendrik Willem Jager oud eenendertig jaren, arbeider wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den achtentwintigsten April dezes jaars om twee ure des nachts, binnen deze Gemeente in het huis wijk Letter A nummer honderdzevenenzestig is geboren een Kind van de mannelijke kunne van hem Comparant en van deszelfs echtgenoot Anna Cornelia de Rooij, arbeidster mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Antonius.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Petrus Josephus de Wolf oud tweeendertig jaren, klerk, en van Adriaan Alewijns oud eenenvijftig jaren veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met dezelve hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 46
Kind Antonius Jager
Geboortedatum: 28-04-1868
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Hendrik Willem Jager
Moeder Anna Cornelia de Rooij

hierin
28-04-1868 46 Antonius Jager (*1868-1892) als kind
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier:

BSG-000023-1864

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1864 Gerrit Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het Jaar Een duizend Acht honderd Vier en Zestig, den veertienden Mei
Verscheen voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR Hendrik Willem Jager, oud zevenentwintig jaren, daglooner, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den dertienden Mei dezes jaars om acht ure des ochtends, binnen deze Gemeente in het huis wijk letter A nummer honderd zeven en zestig is geboren een Kind van de mannelijke kunnen van hem Comparant en van deszelfs echtgenoot Anna Cornelia de Rooij, dagloonste, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Gerrit.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Petrus Josephus de Wolf, oud achtentwintig jaren, klerk en van Andries Broekhoven, oud zeventig jaren, gemeentes bode beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met dezelve hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 79
Kind Gerrit Jager
Geboortedatum: 13-05-1864
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Hendrik Willem Jager
Moeder Anna Cornelia de Rooij

hierin
13-05-1864 79 Gerrit Jager (*1864-1945) als kind
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier:

BSG-000522-1896

Akte BS Geboorten Oudenbosch 1896 Hendrika Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd zes en negentig, den negenden January is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente OUDENBOSCH, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Jager, oud een en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Oudenbosch die ons heeft aangegeven dat op den negenden January achttien honderd zes en negentig ten een ure des voormiddags te Oudenbosch, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Antonetta Cornelia van den Eijnden huisvrouw van hem declarant van beroep zonder, wonende te Oudenbosch aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Hendrika antonia.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Put, oud negenenzestig jaren, van beroep kleermaker wonende te Oudenbosch en van Antonius de Roos, oud tweeendertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Oudenbsoch.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangever en aan de getuigen, door ons met dezelven is geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.128
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 05
Kind Hendrika Antonia Jager
Geboortedatum: 09-01-1896
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader Gerrit Jager
Moeder Antonetta Cornelia van den Eijnden

hierin
09-01-1896 5 Hendrika Antonia Jager (*1896-) als kind
Gerrit Jager (*1864-1945) als vader
Antonetta Cornelia van den Eijnden (*1867-1942) als moeder
Dossier:

BSG-000518-1899

Akte BS Geboorten Oudenbosch 1899 Catherina Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den negenden July is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente OUDENBOSCH, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Jager, oud vijf en dertig jaren, van beroep metselaar, wonende te Oudenbosch, die ons heeft aangegeven dat op den achtsten July achttien honderd negen en negentig ten half vijf ure des voormiddags te Oudenbosch, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Antonetta Cornelia van den Eijnden, huisvrouw van hem declarant, van beroep zonder, wonende te Oudenbosch, aan welk kin hij heeft verklaard de voornamen te geven van Catharina Adriana.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Antonie de Heldt, oud zes en veertig jaren, van beroep agent, wonende te Oudenbosch en van Theodorus Takx, oud twee en dertig jaren, van beroep veldwachter wonende te Oudenbosch.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangever en aan de getuigen, door ons met dezelven is geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.128
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 78
Kind Catherina Adriana Jager
Geboortedatum: 08-07-1899
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader Gerrit Jager
Moeder Antonetta Cornelia van den Eijnden

hierin
08-07-1899 78 Catharina Adriana Jager (*1899-) als kind
Gerrit Jager (*1864-1945) als vader
Antonetta Cornelia van den Eijnden (*1867-1942) als moeder
Dossier:

BSG-001022-1900

Genlias BS Geboorten Oudenbosch 1900 Antonetta Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: Genlias BHIC

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.128
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 121
Kind Antonetta Geertruida Jager
Geboortedatum: 27-10-1900
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader Gerrit Jager
Moeder Antonetta Cornelia van den Eijnden

hierin
27-10-1900 121 Antonetta Geertruida Jager (*1900-) als kind
Gerrit Jager (*1864-1945) als vader
Antonetta Cornelia van den Eijnden (*1867-1942) als moeder