Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-001346-1884

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1884 Cornelis Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den elfden Juni verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Rumoldus Borghouts, oud acht en dertig jaren, spoorwegwachter, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den elfden Juni dezes jaars, om een ure des nachts binnen deze Gemeente, in het huis wijk letter F, nummer zes en twintig, is geboren een kind van de mannelijke kunne van hem comparant en van deszelfs echtgenoote Petronella In de Weij, zonder beroep, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Cornelis Marinus Adrianus.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud zeven en vijftig jaren, klerk en van Adriaan Alewijns, oud zeven en zestig jaren, veldwachter, beiden wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.055
Gemeente: Etten-Leur
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 93
Kind Cornelis Marinus Adrianus Borghouts
Geboortedatum: 11-06-1884
Geboorteplaats: Etten-Leur
Vader Jacobus Rumoldus Borghouts
Moeder Petronella in de Weij

hierin
11-06-1884 93 Cornelis Marinus Adrianus Borghouts (*1884-1884) als kind
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als vader
Petronella Indeweij (*1849-1892) als moeder
Dossier:

BSH-00288-1844

Akte BS Huwelijk Oudenbosch 1844 Henricus Indeweij & Maria Valentijn (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: BHIC
Inventarisnr.: 6202

In het jaar een duizend acht honderd vier en veertig, den Achttienden Augustus, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUDENBOSCH, Provincie Noord-Braband, in het openbaar, in het huis der Gemeente en in tegenwoordigheid van der natenoemen vier getuigen:
Hendrikus Indeweij, oud zes en twintig jaren, schoenmaker, geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige zoon van Cornelis Indeweij, overleden, en van Maria Ros, werkvrouw, wonende in deze Gemeente, hier tegenwoordig en tot de voltrekking van het in deze bedoelde huwelijk hare toestemming gevende.
En Maria Valentijn oud twintig jaren, arbeidster, geboren en wonende in deze Gemeente, minderjarige dochter van Pieter Valentijn en van Johanna Frijters, beiden arbeidslieden, wonende in deze Gemeente, hier tegenwoordig, teneinde hunne gemelde dochter te adviseren en authoriseren en tot de voltrekking van het in deze bedoelde huwelijk, hunne toestemming gevende.
Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente op Zondagen, den vierden en elfden Augustus, beiden dezes jaars, hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen; - en zulks na onsalvorens daar toe te hebben ter hand gesteld de volgende stukken, om gehecht te blijven aan het dubbel van dit Register , bestemd zijnde, om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt, als:
1e. Een verklaring afgegeven door het Plaatselijk Bestuur dezes Gemeente den tweeden dezes maand, constaterend het onvermogen van den Bruidegom en de Bruid om de kosten tot het aangaan van een huwelijk te kunnen dragen.
2e. Een certificaat afgegeven door Zijne Excellentie den Heere Staatsraad, Gouverneur dezer Provincie van den twintigste July jongstleden, waaruit blijkt dat den bruidegom aan zijne verpligtingen ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan.
3e. De geboorte akte van den bruidegom voornoemd houdende dat hij te Oudenbosch is geboren, den drie en twintigsten Mei, een duizend acht honderd en achttien.
4e. De geboorte akte van voornoemde bruid houdende dat zij te Oudenbosch, den zesden September een duizend acht honderd drie en twintig is geboren.
5e. De akte van overlijden van den vader van den Bruidegom, waaruit blijkt dat hij is overleden te Oudenbosch, den acht en twintigsten April, een duizend acht honderd drie en veertig. en
6e. Het bewijs van het behoorlijk gedaan zijn der huwelijksafkondigingen in deze Gemeente.
Dien ten gevolge regtdoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande Echtgenooten ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen, hebben verklaard: 'dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelik al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet, aan den huwelijken Staat verbonden zijn', hebben wij Ambtenaar voornoemd, in naam der Wet verklaard dat Hendrikus Indeweij en Maria Valentijn door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Van hetwelk wij dadelijk deze Huwelijks Akte hebben opgemaakt en in dubbel ingeschreven, in tegenwoordigheid van: 1e. Cornelis Schraijers, oud zes en veertig jaren, Broodbakker, 2e. Willem Hoets, oud vier en twintig jaren, Tapper, 3e. Christiaan van Kinderen, oud vijf en twintig jaren, Arbeider, en 4e Johann Heinrich Kraus, oud drie en veertig jaren, Veldwachter, alle goede vrienden, wonende te Oudenbosch en als getuigen door de comparanten daartoe zelve gekozen.
En nadat deze Akte door ons aan de Comparanten en getuigen is voorgelezen, hebben wij deze met de Comparant Echtgenoote en de getuigen ondertekend, derwijl den Comparant Echtgenoot, deszelfs moeder, benevens de ouders van de Comparant Echtgenoote, verklaard hebben allen uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.128
Inventarisnr: 6202
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 9
Datum: 18-08-1844
Bruidegom Hendrikus Indeweij
Geboortedatum: 23-05-1818
Geboorteplaats: Oudenbosch
Bruid Maria Valentijn
Geboortedatum: 03-09-1823
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader bruidegom Cornelis Indeweij
Moeder bruidegom Maria Ros
Vader bruid Pieter Valentijn
Moeder bruid Johanna Frijters

hierin
18-08-1844 9 Hendrikus (Hendrik) In de Weij (*1818-1868) als bruidegom
Maria Valentijn (*1823-1891) als bruid
Hendrikus (Hendrik) In de Weij en Maria Valentijn als echtpaar
Conelius (Cornelis) In de Weij (*1769-1823) als vader bruidegom
Maria Ros (-) als moeder bruidegom
Petrus (Pieter) Joannes Valentijn (*1794-1853) als vader bruid
Johanna Govardus Frijters (*1795-1866) als moeder bruid
Dossier:

BSH-000290-1888

Akte BS Huwelijk Oudenbosch 1888 Johanna Indeweij & Johannes Hermans (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: BHIC
Inventarisnr.: 6206

In het jaar een duizend acht honderd acht-en-tachtig, den dertigsten January, verschenen voor ons Ambtenaar van den BUrgerlijken Stand der Gemeente OUDENBOSCH, Johannes Hermans, oud zes en vijftig jaren, georen en wonende alhier, van beroep plankenzager, weduwnaar van Conrlia de Wild, meerderjarige zoon van Cornelis Hermans en van Johanna Vervaart, beide overleden.
En Johanna IndeWeij, oud drie en veertig jaren, geboren en wonende alhier, van beroep naaister, meerderjarige dochter van Hendrikus IndeWeij overleden en van Maria Valentijn, zonder beroep, wonende te Breda.
Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente voor het Gemeentehuis hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen, op Zondagen, den vijftienden en twee en twintigsten January beide dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste:
het geboorte extract van den bruidegom
ten tweede het overlijden extract van deszelfs eerste vrouw en ten derde het geboorte extract der bruid
Dien ten gevolge en nadat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Johannes Hermans en Johanna IndeWeij door den Echt met elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentenhuize in tegenwoordigheid van: Johannes van Peel, oud een en zestig jaren, kleermaker; Petrus Boerkamp, oud zeven en vijftig jaren, herbergier; Jacobus van Campenheul, oud acht en twintig jaren, Klerk en Bernardus Geert, oud vijf en vijftig jaren, secretaris, alle vier binnen deze gemeente woonachtig, als getuigen hiertoe door partijen gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelve hebben geteekend.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.128
Inventarisnr: 6206
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 3
Datum: 30-01-1888
Bruidegom Johannes Hermans
Geboorteplaats: Oudenbosch
Bruid Johann Indeweij
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader bruidegom Cornelis Hermans
Moeder bruidegom Johanna Vervaart
Vader bruid Hendrikus Indeweij
Moeder bruid Maria Valentijn
Nadere informatie Akte bevat meer informatie.

hierin
30-01-1888 3 Johannes Hermans (*1831-) als bruidegom
Johanna Indeweij (*1844-1890) als bruid
Johannes Hermans en Johanna Indeweij als echtpaar
Hendrikus (Hendrik) In de Weij (*1818-1868) als vader bruid
Maria Valentijn (*1823-1891) als moeder bruid
Dossier:

BSG-000290-1844

Akte BS Geboorten Oudenbosch 1844 Johanna Indeweij (BS Geboorte register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd vier en veertig, den vierden October verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUDENBOSCH, Provincie Noord-Braband, Hendrikus Indeweij, oud zesentwintig jaren, schoenmaker, wonende binnen deze Gemeente, dewelke ons heeft verklaard, dat op den derden October dezes jaars. om zes ure des avonds, binnen deze Gemeente in zijn woonhuis, wijk letter O Nommer tweehonderdachtenzestig is geobren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem Comparant en van deszelfs huisvrouw Maria Valentijn, zonder beroep, wonende in deze Gemeente, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Johanna.
Welke aangifte en verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Petrus van Blerckx, oud drie en vijftig jaren en van Antonius Horrevoets, oud veertig jaren, beide wonende binnen deze Gemeente, als daartoe door den aangever gekozene getuigen.
En nadat de tegenwoordige Akte van Geboorte, door ons dadelijk opgemaakt, in dubbel ingeschreven en aan den Comparant en de getuigen is voorgelezen, hebben wij dezelve geteekend, met de getuigen, en heeft de comparant verklaard uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Vader)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.128
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 57
Kind Johanna Indeweij
Geboortedatum: 03-10-1844
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader Hendrikus Indeweij
Moeder Maria Valentijn

hierin
03-10-1844 57 Johanna Indeweij (*1844-1890) als kind
Hendrikus (Hendrik) In de Weij (*1818-1868) als vader
Maria Valentijn (*1823-1891) als moeder
Dossier:

BSG-001352-1847

Genlias BS Geboorten Oudenbosch 1847 Cornelia Indeweij (BS Geboorte register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum

Algemeen Toegangnr: 50.128
Gemeente: Oudenbosch
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 08
Kind Cornelia Indeweij
Geboortedatum: 26-03-1847
Geboorteplaats: Oudenbosch
Vader Hendrikus Indeweij
Moeder Maria Valentijn

hierin
26-03-1847 8 Cornelia Indeweij (*1847-) als kind
Hendrikus (Hendrik) In de Weij (*1818-1868) als vader
Maria Valentijn (*1823-1891) als moeder