Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH-001410-1930

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1930 Cornelia Jager & Johannes de Visser (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: BHIC

Heden den zeven en twintigsten Augustus negentienhonderd dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Etten en Leur, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Johannes Jacobus de Visser, oud zes en twintig jaren, van beroep voerman, geboren en wonende te Etten-Leur, meerderjarige zoon van de echtelieden Petrus de Visser, oud vier en zestig jaren, voerman wonende te Etten en Leur en Joanna van der Maeden, overleden.
en Cornelia Maria Jager, oud twintig jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Etten en Leur, minderjarige dochter van de echtelieden Cornelis Jager, oud acht en vijftig jaren, timmermansknecht, en Catharina Hermans, oud drie en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Etten en Leur.
De vader van de bruidegom en de ouders van de bruid allen voor mij tegenwoordig verklaarden mij hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier op Zaterdag den negenden Augustus dezes jaars.
Ik hebbruidegom en bruid in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, heb ik in naam der wet verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Hendrik Willem Jager, oud zes en vijftig jaren, van beroep beambte Nederlandsche Spoorwegen wonende te Helmond, oom van de bruid
en Marinus Adrianus de Visser, oud vijf en twintig jaren, van beroep voerman, wonende te Etten-Leur, broeder van den bruidegom.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
De moeder van de bruid verklaarde mij niet te kunnen naamteekenen uit onkunde.
hierin
27-08-1930 45 Johannes Jacobus de Visser (*1904-) als bruidegom
Cornelia Maria Jager (*1910-) als bruid
Johannes Jacobus de Visser en Cornelia Maria Jager als echtpaar
Cornelis Jager (*1872-1947) als vader bruid
Catharina Hermans (*1866-1951) als moeder bruid
Hendrik Willem Jager (*1874-1946) als getuige
Dossier:

BSO-000043-1947

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1947 Cornelis Jager (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

Heden negen Augustus negentienhonderd zeven en veertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Etten en Leur:
de Visser, Johanna Catharina, oud vijftien jaren, zonder beroep wonende te Etten en Leur, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op acht Augustus dezes jaars, te negentien uur vijftien minuten in deze gemeente is overleden Jager, Cornelis, oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Etten en Leur
echtgenoot van Hermans, Catharina
zoon van: Jager, Hendrik Willem en de Rooij, Anna Cornelia, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
hierin
08-08-1947 134 Cornelis Jager (*1872-1947) als overledene
Hendrik Willem Jager (*1836-1918) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Catharina Hermans (*1866-1951) als echtgenote
Dossier:

BSO-000044-1951

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1951 Catharina Hermans (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: BHIC

Heden drie April negentienhonderd een en vijftig verscheen voor mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Etten en Leur:
de Visser, Maria Johanna, oud zestien jaren, zonder beroep wonende te Etten en Leur, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op drie April dezes jaars, te drie uur in deze gemeente is overleden Hermans, Catharina, oud vier en tachtig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Etten en Leur
weduwe van: Jager, Cornelis, dochter van: Hermans, Hermanus en van Snelders, Johanna, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
hierin
03-04-1951 10 Catharina Hermans (*1866-1951) als overledene
Hermanus Hermans (*1835-1918) als vader
Johanna Snelders (*1838-1916) als moeder
Cornelis Jager (*1872-1947) als echtgenoot
Dossier:

BSG-001244-1884

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1884 Cornelis van Zundert (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: BHIC

In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den zeventienden November, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Joannes van Zundert, oud dertig jaren, arbeider wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zestienden November dezes jaars, om half elf ure des avonds binnen deze Gemeente, in het huis wijk letter C nummer tweehonderd en drie, is geboren een kind van de mannelijke kunnen van hem Comparant en van deszelfs echtgenoote Maria Jasper, arbeidster, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven deze voornaam van Cornelis.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud acht en vijftig jaren, klerk en van Adriaan Alewijns, oud acht en zestig jaren, veldwachter beiden wonenende binnen deze gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
16-11-1884 170 Cornelis van Zundert (*1884-) als kind
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder
Dossier:

BSO-001240-1931

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1931 Maria Jaspers (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS OVerlijden
Archief: RAWB

Heden den twaalfden November negentienhonderd een en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Etten en Leur:
Johannes van Zundert, oud een en veertig jaren, fabrieksarbeider wonende te Etten en Leur, zoon van de overledene en Cornelis Petrus Nooijens, oud drie en veertig jaren, hoofdcommies wonende te Etten en Leur, die verklaarden, dat op den twaalfden November dezes jaars, des voormiddags ten negen ure, in deze gemeente is:
overleden Maria Jaspers, oud acht en zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Etten en Leur, echtgenoote van Joannes van Zundert, dochter van de echtelieden Johannes Jaspers en Anna Cornelis Jaspers, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
hierin
12-11-1931 125 Maria Jaspers (*1853-1931) als overledene
Joannes van Zundert (*1854-1939) als echtgenoot
Dossier: