Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000694-1939

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1939 Joannes van Zundert (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

Heden, negen Januari negentienhonderd negen en dertig verscheen voorm ij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Etten en Leur:
van Zundert, Pieter, oud een en zestig jaren, zoner beroep wonende te Etten en Leur, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op acht Januari dezes jaars, des namiddags ten half twaalf ure, in deze gemeente is overleden
van Zundert, JoannesWaarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
hierin
08-01-1939 4 Joannes van Zundert (*1854-1939) als overledene
Maria Jaspers (*1853-1931) als echtgenote
Pieter van Zundert (*1823-1856) als vader
Anna Cornelia de Rooij (*1829-1911) als moeder
Dossier:

BSG-001242-1877

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1877 Pieter van Zundert (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorte
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd zeven en zeventig, den derden December, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Joannes van Zundert, oud drie en twintig jaren, arbeider, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan on sheeft aangegeven, dat op den tweeden December dezes jaars, om zeven ure des ochtends binnen deze Gemeente, in het huis wijk letter C nummer honderd vier en tachtig, is geboren een kind van de mannelijke kunnen van hem comparant en van deszelfs echtgenoote Maria Jaspers, arbeidster, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van .
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud een en vijfitg jaren, klerk en van Adriaan Alewijns, oud eenenzestig jaren, veldwachter, beiden wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant den de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
02-12-1877 165 Pieter van Zundert (*1877-1951) als kind
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder
Dossier:

BSO-001242-1951

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1951 Pieter van Zundert (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

Heden tien Februari negentienhonderd een en vijftig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Etten en Leur:
van Zundert, Hendrik, oud twee en dertig jaren, tuinder, wonende te Etten en Leur, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op negen Februari dezes jaars, te zeventien uur dertig minuten in deze gemeente is overleden van Zundert, Pieter, oud drie en zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Etten en Leur, echtgenoot van: Smits, Adrana Cornelia, zoon van: van Zundert, Joannes en van Jaspers, Maria, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
hierin
09-02-1951 4 Pieter van Zundert (*1877-1951) als overledene
Adriana Cornelia Smits (*1875-) als echtgenote
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder
Dossier:

BSG-001248-1875

Akte BS Geboorte Klundert 1875 Adriana Smits (BS Geboorte register)
Akteplaats: Klundert
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar Een duizend Acht honderd Vijf en zeventig, den zeven en twintigsten dag der maand Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente KLUNDERT, Provincie Noord-Brabant, verschenen: Johannes Smits, oud eenendertig jaren, van beroep arbeider, wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat een kind van het vrouwelijk geslacht, alhier, op den zevenentwintigsten dag der maadn Augustus dezes jaars, des namiddags ten een ure, is geboren in het huis wijk B nummer eenhonderdveertien van hem comparant en van zijne echtgenoote Willemijna Collet, zonder beroep wonende te Klundert, aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornamen Adriana Cornelia, van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Wouter Evers, oud acht endertig jaren, veldwachter en van Paulus de Graag, oud negenenzestig jaren, gemeentebode, beiden wonende binnen deze Gemeente, en is deze Akte na voorlezing door ons met de comparanten geteekend.
hierin
27-08-1875 78 Adriana Cornelia Smits (*1875-) als kind
Dossier:

BSG-001243-1882

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1882 Hendrica van Zundert (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den tweeden Januari, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Joannes van Zundert, oud zeven en twintig jaren, arbeider, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den tweeden Januari dezes jaars, om zes ure des ochtends binnen deze Gemeente, in het huis wijk letter C nummer twee honderd en drie, is geboren een kind van de vrouwelijke kunnen van hem comparant en van dezelfs echtgenoote Maria Jaspers, arbeidster, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Hendrica.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud vijf en vijftig jaren, klerk en van Adriaan Alewijns, oud zes en zestig jaren, veldwachter beiden wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan de comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
02-01-1882 3 Hendrica van Zundert (*1882-) als kind
Joannes van Zundert (*1854-1939) als vader
Maria Jaspers (*1853-1931) als moeder
Dossier: