Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000437-1890

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1890 Johanna van Nispen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den eersten November, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Adrianus Franciscus Borghouts, oud achtendertig jaren, timmerman, wonende te Etten, echtgenoot van de overledene en Franciscus Josephus de Drijver, oud vierenzestig jaren, klerk, wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den een en dertigsten October dezes jaars, om zeven ure des avonds, binnen deze Gemeente, is overleden Johanna van Nispen, oud vijftig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in de gemeente, eerst weduwe van Josephus Norbertus Bol, thans echtgenoote van den eerstgenoemde comparant, dochter van Cornelis van Nispen en van Lucia Sep, beiden overleden.
Waarvan akte, welke wij na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
31-10-1890 121 Johanna van Nispen (*1839-1890) als overledene
Adrianus Franciscus Borghouts (*1852-) als echtgenoot
Dossier:

BSO-000025-1937

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1937 Jacobus Borghouts (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

Heden zeventien September negentienhonderd zeven en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Etten en Leur:
Wijnen, Anthonus Adam Cornelis, oud vierenvijftig jaren, gemeente-schilder, wonende te Etten en Leur, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zestien September dezes jaars, des voormiddags ten vijf ure, in deze gemeente is overleden Borghouts, Jacobus Rumoldus, oud twee en negentig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Etten en Leur, weduwnaar van: Indeweij, Petronella, zoon van de echtelieden: Borghouts, Adrianus en Verbraak, Maria, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
hierin
16-09-1937 98 Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als overledene
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder
Petronella Indeweij (*1849-1892) als echtgenote
Dossier:

BSG-000026-1849

Akte BS Geboorte Oudenbosch 1849 Petronella Indeweij (BS Geboorte register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den negentienden Mei verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUDENBOSCH, Henricus Indeweij, oud dertig jaren, schoenmaker, wonende te Oudenbosch, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den negentienden Mei dezes jaars om twee ure des morgens, binnen deze Gemeente wijk letter C nummer twee honderd vier en veertis is geboren een Kind van het vrouwelijke geslacht, van hem Comparant en van deszelfs echtgenoote Maria Valentijn, zonder beroep, mede in deze gemeente woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Petronella.
Welke aangifte en verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Petrus van Bladel, oud vijftig jaren, smit en van Antonius Ho???, oud zes en veertig jaren, hoefsmit beiden wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, dadelijk in dubbel ??? en met de getuigen en met comparant ????
hierin
19-05-1849 26 Petronella Indeweij (*1849-1892) als kind
Hendrikus (Hendrik) In de Weij (*1818-1868) als vader
Maria Valentijn (*1823-1891) als moeder
Dossier:

BSG-001411-1904

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1904 Johannes de Visser (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar negentien honderd en vier den twintigsten Juni verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Petrus de Visser, oud zeven en dertig jaren, voerman, wonende te Etten, die verklaard, dat op den negentienden Juni dezes jaars, des ochtends ten drie ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk A Nommer hond vier en tachtig is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem comparant en deszelfs echtgenoote Maria Joanna van der Maeden, zonder beroep, mede te Etten woonachting, welke kind zal genaamd worden:Johannes Jacobus.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscu Vermeulen, oud twee en zestig jaren, stoelenmaker, en van Nicolaas Johannes Vermeulen, oud vier en twintig jaren, steoelenmaker beiden wonende aldaar.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door ons met dezelven is geteekend.
hierin
19-06-1904 125 Johannes Jacobus de Visser (*1904-) als kind
Dossier:

BSG-001240-1853

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1853 Maria Jaspers (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

Bij huwelijksakte van Johannes Jaspers en Anna Cornelia Jasper verleden voor den ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Etten en Leur, den drie en twintigsten July achttien honderd drie en vijftig, is het kind in nevenstaande akte voorkomende, genaamd Maria Jaspers erkend geworden.
Etten, den drie en twintigsten July achttien honderd drie en vijftig, de Wethouder Ambtenaar der burgerlijken stand der gemeente Etten en Leur.

In het Jaar Een duizend Acht honderd Drie en Vijftig, den zeventienden February verscheen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Gerardus Jaspers, oud acht en veertig jaren, arbeider, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zestienden February dezes jaars om zes ure des ochtends, binnen deze Gemeente in het huis wijk letter K nummer honderd en vier, in zijne tegenwoordigheid is geboren een Kind van de vrouwelijke kunne van Anna Cornelia Jaspers, arbeidster, mede alhier woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Maria.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adries Broekhoven, oud negen en vijftig jaren, gemeentesbode en van Adriaan van Leeuwens oud vijf en dertig jaren, veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan den Comparant en de Getuigen te zijn voorgelezen, met deze laatsten hebben geteeknd, verklarende den comparant uit hoofde van ongeleerdheid, niet te kunnen schrijven.
hierin
16-02-1853 19 Maria Jaspers (*1853-1931) als kind
Dossier: