Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-001423-1851

ISIS BS Geboorte Rucphen 1851 Johanna de Rooij (BS Geboorte register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Johanna de Rooij
kind op woensdag 19 november 1851 Rucphen

geboren op 19-11-1851 : Johanna
vader : Hubertus de Rooij - 46 jaar, arbeider
moeder : Johanna Martens
getuigen bij geboorteaangifte : Bernardus van de Zande, 42 jaar, smid en Adriaan Verhulst, 34 jaar, particulier
bron : register van geboorten 1851. akte nr. 80
Bijzonderheden in doopboek parochie Sprundel, inv.nr. 2D
- getuigen bij doop : Christianus de Rooij en Catharina Mannien uit Groot Zundert voor Maria Kampen

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van geboorten Rucphen 1811-1900

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
19-11-1851 80 Johanna de Rooij (*1851-) als kind
Hubertus (Huibert/Hubert) Jacobus Janse de Rooij (*1805-1865) als vader
Joanna Mertens (*1813-1880) als moeder

BSG-000510-1813

ISIS BS Geboorte Rucphen 1813 Joanna Mertens (BS Geboorte register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Jeanne Mertens
kind op zondag 21 november 1813 Rucphen

geboren op 21-11-1813 : Jeanne
vader : Corneille Mertens - 49 jaar, arbeider in de gemeente Rucphen, uit Groot Zundert
moeder : Petronella Luijkx - uit Rucphen
getuigen bij geboorteaangifte : Jacques Aarts, 36 jaar, landbouwer in de gemeente Rucphen en Leonard de Peijper, 84 jaar, arbeider in de gemeente Rucphen
bron : register van geboorten 1813. akte nr. 64
Bijzonderheden in doopboek parochie Sprundel, inv.nr. 2d
- getuigen bij doop : Wilhelmus Martens en Wilhelmina Jordanis

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van geboorten Rucphen 1811-1900

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
21-11-1813 64 Joanna Mertens (*1813-1880) als kind

BSO-000510-1880

ISIS BS Overlijden Rucphen 1880 Joanna Mertens (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Ruchpen, Sprundel en Vorenseinde
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Johanna Mertens
overledene op maandag 12 april 1880 Rucphen

Plaats: Rucphen
Datum: 12 4 1880
Overleden: Johanna Mertens
Geslacht: v
Leeftijd/beroep: 66 jaar , arbeidster
Geboorteplaats: Sprundel
Burgerlijke staat: w
Relatie: Marijn van Ginneken
Vader: Cornelis Mertens
Moeder: Petronella Luijkx
Bijzonderheden: eerder weduwe van Hubertus de Rooij
Jaar 1880, Actenummer: 31

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van overlijden Rucphen 1811-1940

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
12-04-1880 31 Joanna Mertens (*1813-1880) als overledene
Hubertus (Huibert/Hubert) Jacobus Janse de Rooij (*1805-1865) als echtgenoot

BSG-001424-1854

ISIS BS Geboorte Sprundel 1854 Christiaan de Rooij (BS Geboorte register)
Akteplaats: Sprundel
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: ISIS GA Roosendaal

Details
Christiaan de Rooij
kind op maandag 26 juni 1854 Rucphen

geboren op 26-06-1854 : Christiaan
vader : Hubertus de Rooij - 48 jaar, arbeider
moeder : Johanna Martens
getuigen bij geboorteaangifte : Johannes Verpaalen, 32 jaar, broodbakker en Gerardus Jansen, 48 jaar, commies
bron : register van geboorten 1854. akte nr. 54
Bijzonderheden in doopboek parochie Sprundel, inv.nr. 2D
- getuigen bij doop : Maria van der Westen en Cornelius de Rooij

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van geboorten Rucphen 1811-1900

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
26-06-1854 54 Christiaan de Rooij (*1854-) als kind
Hubertus (Huibert/Hubert) Jacobus Janse de Rooij (*1805-1865) als vader
Joanna Mertens (*1813-1880) als moeder

BSH-001412-1838

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1838 Joanna de Rooij & Adrianus van den Bemd (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Acht en Dertig, den zesden Mei, ten negen ure, des voormiddags in het Gemeentes-huis dezer Gemeente, kompareerde voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Arrondissment Breda, Provincie Noord-Braband, ter eene zijde: Adrianus van den Bemd, oud een en dertig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde zoon van Marinus van den Bemd, overleden alhier den twaalfden September, een duizend acht honderd drie en dertig en van diens weduwe Joanna Marinusse Hermans, arbeidster, alhier woonachtig bij het passeren deze tegenwoordig en daarin toestemmende
en ter andere zijde Joanna de Rooij, oud zes en dertig jaren, dienstmeid, geboren te Sprundel en wonende in deze Gemeente, meerderjarige ongehuwde dochter van Jacobus de Rooij, overleden onder de Gemeente Rucphen den zevende November een duizend acht honderd zes en dertig en van dienst huisvrouw Adriana van Meer, mede onder Rucphen overleden den vier en twintigsten Augustus een duizend acht honderd en dertig; kleizoon van vaderlijke zijde van Johannes de Rooij en van Johanna Valkenborg en van moederlijkse zijde van Adriaan van Meer en van Catharina Tak, allen overleden; dewelke benevens de vier ten deze geadhibeerde getuigen ten gevolge van het advies van den Staatsraad van den vierden thermidar Jaar dertien onder daadwerkelijke prestatie van eede verklaren, dat ofschoon jun de aanstaande echtgenooten bekend zijn, zij echter onbewust zijn zoo van de laatste woonplaats als van het tijdstip van overlijden van des bruids vaderlijke en moederlijke ascedenten
dewelken ons hebben verzocht, overtegaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhinderingen gedaan zijn binnen deze Gemeente de eerste op Zondag den tween en twintigsten en de tweede op Zondag daaraanvolgende den negen en twintigsten April dezes jaar.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, regt doende op hunne vordering, na aan partijen voorlezing te hebben gedaan der aan ons overgegeven stukken, te weten:
1. de doopacten der aanstaande echtgenooten
2. de acte van overlijden van des bruidegoms vader en die des bruids vader en moeder
3. het bewijs van het behoorlijk gedaan zijn der huwelijksafkondigingen in deze Gemeente
4. Certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent wet op de nationale militie
en ten vijfde van het zesde hoofdstuk van den titel over het Huwelijk, betrekkelijk de wederzijdsche regten en pligten van Echtgenooten, uit het tegenwoordig in werking zijnde Burgerlijk Wetboek, en na aan elk der partijen contractanten afzonderlijk te hebben afgevraagd, of zij de een den dender voor Man en Vrouw willen erkennen, waarop dezelve beiden en afzonderlijk bevestigend hebben geantwoord. - Wij Ambtenaar voornoemd, hebben van wegen den Koning verklaard, dat de personen van Adrianus van den Bemd en van Joanna de Rooij door het Huwelijk zijn vereenigd. - Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Josephus Schrauwen, oud veertig jaren, leerlooijer, Lambert van Vederkas, oud vijf en zestig jaren, particulier, Michiel van den Akker, oud negen en dertig jaren, vischverkooper en Cornelis van Broekhoven, oud drie en twintig jaren, klerk, allen bekenden van de partijen contractanten en wonende in deze Gemeente; dewelke na gedane voorlezing dezer acte aan hen en de contracterende partijen met ons alhier hebben geteekend, verklarende deze laatsten en des bruidegoms moeder uit hoogde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
hierin
06-05-1838 18 Joanna de Roo (*1800-1880) als bruid
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader bruid
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder bruid
Dossier: