Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-001412-1880

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1880 Joanna de Rooij (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd tachtig, den zestienden Januari verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Marijn van den Bemd, oud veertig jaren, arbeider, wonende te Etten, zoon van de overledene en Franciscus Josephus de Drijver, oud drie en vijftig jaren, klerk, wonende mede te Etten, dewelke aanons hebben verklaard, dat op den vijftienden Januari dezes jaars, om vijf ure des namiddags binnen deze gemeente, is overleden Joanna de Rooij, oud negenenzeventig jaren, arbeidster, geboren te Sprundel en wonende in deze gemeente, weduwe van Adrianus van den Bemd, dochter van Jacobus de Rooij en van Adriana van Meer, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met den tweedegenoemde hebben geteekend, verklardende de eerstgenoemde, uit hoofde van ongeleerdheid, niet te kunnen schrijven.
hierin
15-01-1880 11 Joanna de Roo (*1800-1880) als overledene
Jacobus Joannes Cornelisse de Rooij (*1766-1836) als vader
Adriana (Jana) Adrianus Jacobse van Meer (*1772-1830) als moeder
Dossier:

BSH-001420-1882

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1882 Petrus de Rooij & Willemijna van Zundert (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den twintigsten April in het Gemeentehuis dezer Gemeente, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, in het openbaar verschenen: Petrus de Rooij, oud vier en twintig jaren, arbeider, geboren te Rucphen en Sprundel en wonende in deze gemeente, meerderjarige zoon van Huibert de Rooij, overleden te Rucphen en Sprundel, den eersten Mei achttien honderd vijfenzestig en van diens echtgenoote Johanna Martens, mede overleden te Rucphen en Sprundel, den twaalfden April achttien honderd en tachtig, ter eene zijde.
En Willemijna van Zundert, oud negentien jaren, dienstmeid, geboren en wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van Jan van Zundert, overleden alhier, den vijftienden April achttien honderd twee en vijftig en van diens echtgenoote Dingena van Steen, mede alhier overleden den vijftienden November achttien honderd vier en zeventig, kleindochter van vaderlijke zijde van Marijn van Zundert overleden alhier den tienden Maart achttien honderd vijf en dertig en van Willemijna Dons mede alhier overleden den negen entwintigsten Maart achttien honderd vijf en veertig; en van moederlijke zijde van Johannes van Steen, overleden alhier den negen en twintigsten November achttien honderd negen en twintig en van Cornelia Deckers, mede overleden alhier den dertigsten Januari achttien honderd en tachtig, ter andere zijde.
Zijnde de voogd van de bruid, Cornelis van Zundert, en haren toezienden voogd, Johannes van Steen, beiden arbeiders, wonende alhier, bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hunnen toestemming gevende.
Dewelke ons hebben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eengie verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente, de eerste op Zondag den negenden en de tweede op Zondag daaraavongoldend den zestienden April dezes jaar.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, recht doende op hunn vordering, na te hebben gezien de aan ons overgegevenen stukken, te weten:
ten eerste, de extracten uit de geboorteakten van de partijen
ten tweede, de extracten uit de overlijdensakten der ouders van den bruidegom en van de ouders en grootouders van vaderlijke en moederlijke zijde der bruid
ten derde, het bewijs dat de beide huwelijksafkondigingen binnen deze gemeente zonder eenige stuiting hebben plaats gehad
ten vieder, een certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent de wet op de nationale militie
en ten vijfde, eene schriftelijke toestemming tot het aangaan van een huwelijk afgegeven ten behoeve van den bruidegom door den kommanderende Officier van het zesde Regiment Infanterie bij hetwelk hij nog in dienst is.
Welke stukken aan het ter griffie der Rechtbank bestemde register zullen worden vast gehecht.
Dien ten gevolge en nadat de Bruidegom en Bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Petrus de Rooij en Willemijna van Zundert door den Echt aan elkander zijn verbonden.Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen getuigen, als: Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud zes endertig jaren, gemeentesecretaris, Franciscus Josephus de Drijver, oud vijf en vijftig jaren, klerk, Adriaan Alewijns, oud zes en zestig jaren, en Jan Struijs, oud een endertig jaren, beiden veldwachters, alhier wonende in deze gemeente, welke deze akte, nadat dezelve aan hen en de partijen was voorgelezen, met ons hebben geteekend; verklarende de bruidegom, de bruid, de voogd en de toeziende voogd van de bruid uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.

hierin
20-04-1882 9 Petrus de Rooij (*1857-) als bruidegom
Hubertus (Huibert/Hubert) Jacobus Janse de Rooij (*1805-1865) als vader bruidegom
Joanna Mertens (*1813-1880) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH-001424-1879

Akte BS Huwelijk Etten-Leur 1879 Christiaan de Rooij & Maria de Rond (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den negenden October in het Gemeentehuis dezer Gemeente zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, in het openbaar verschenen: Christiaan de Rooij, oud vijf en twintig jaren, arbeider, geboren te Rucphen en wonende in deze gemeente, meerderjarig zoon van Hubertus Rooij, overleden te Rucphen, den eersten Mei achttien honderd vijf en zestig en van dienst weduwe Johanna Martens, arbeidster, wonende te Sprundel, bij het passeren dezes tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hare toestemming gevende, ter eene zijde.
En Maria Catharina de Rond, oud negen en twintig jaren, arbeidster, geboren en wonende in deze gemeente, meerjarige dochter van Willem de Rond, overleden alhier, den achtsten November achttien honderd vijf en zeventig en van dienst echtgenoote Adriana Verschuren, mede alhier overleden, den twaalfden Maart achttien honderd acht en zestig, ter andere zijde.
Verklarende partijen dat zij onderling voor hun huwelijk hebben verwekt een Kind van het mannelijk geslacht, geboren alhier den tweeden October des jaars achttien honderd zes en zeventig, ingeschreven in de registers van den burgerlijken stand dezer gemeente onder den voornaam van Willem als kind van Maria Catharina de Rond, waarvan zij een geboorte extract hebben overgelegd en hetwelk zij bij deze voor hunnen zoon erkennen.
Dewelke ons heben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze Gemeente, de eerste op Zondag den een en twintisten en de tweede op Zondag daaraanvolgende den acht en twintigsten September dezes jaars.
Geene oppositie tegen dit Huwelijk bekend zijnde, recht doende op hunne vordering, na te heeben gezien de aan ons overgegevene stukken, te weten,
ten eerste, de extracten uit de geboorte akten van de partijen;
ten tweede, de overlijdensextracten uit de overlijdens akten van den bruidegoms vader en der ouders van de bruid;
ten derde, een extract uit de geboorte akte van het kind voor vermeld door partijen erkent kind;
ten vierde, het bewijs dat de beide huwelijksafkondigingen binnen deze gemeente zonder eenige stuiting hebben plaats gehad;
en ten vijfde, een certificaat ten bewijze dat de bruidegom voldaan heeft aan zijne verplichting omtrent de wet op de Nationale Militie.
Welke stukken aan het ter griffie der Rechtbank bestemde register zullen worden vast gehecht.
Dien ten gevolge en nadat de Bruidegom en de Bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben ij naam der Wet verklaard, dat Christiaan de Rooij en Maria Catharina de Rond door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Aldus al het oormelde gedaan en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de nagenoemde door partijen zelve gekozen getuigen, als Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud drie en dertig jaren, gemeentesecretaris, Franciscus Josephus de Drijve, oud dri en vijftig jaren, klerk, Adriaan Alewijns, oud drie en zestig jaren, veldwachter en Arnoldus van de Goorberg, oud acht en zestig jaren, verver, allen wonende in deze gemeente, welke deze akte, na dat dezelve, aan hen en de partijen was voorgelezen, met ons hebben geteekend, verklarende de bruidegom, de bruid en de moeder van den bruidegom, uit hoofde van ongeleerdheid, niet te kunnen schrijven.
hierin
09-10-1879 25 Christiaan de Rooij (*1854-) als bruidegom
Hubertus (Huibert/Hubert) Jacobus Janse de Rooij (*1805-1865) als vader bruidegom
Joanna Mertens (*1813-1880) als moeder bruidegom
Dossier:

T-000861-1754

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1754 Joannes de Roo & Joanna Valckenborg (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: RK
11 augJoannes Cornelis de Roij et Joanna Gijssen Valkenberg
sacram: ??? ini?? ??? ut ????
hierin
11-08-1754 Joannes Cornelisse de Roij (*1734-) als bruidegom
Joanna Gijsbrechtse Valkenburg (*1734-) als bruid
Joannes Cornelisse de Roij en Joanna Gijsbrechtse Valkenburg als echtpaar
Dossier:

T-000861-1754-2

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1754 Joannes de Roo & Joanna Valckenborg (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: NH
1754 Den 20 July in ondertrouw opgenomen
Jan Cornelisse de Roij J.M. geboren en wonende te Sprundel en
Janna Geesse Valkenburg J.D. geboren onder Wouw en wonende te Etten
getrouwt den 11 Augustus
hierin
11-08-1754 Joannes Cornelisse de Roij (*1734-) als bruidegom
Joanna Gijsbrechtse Valkenburg (*1734-) als bruid
Joannes Cornelisse de Roij en Joanna Gijsbrechtse Valkenburg als echtpaar
Dossier: