Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000041-1833

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1833 Catharina Jager (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB


In het Jaar een duizend acht honderd drie en dertig den tweeden July, des morgens om tien ure, compareerde voor ons Burgemeester beambte van den burgerlijken stand der Gemeente Etten en Leur, Jacob Hendrik Jager, oud vier en twintig jaren, in dienst bij het tweede Bataillon der afdeling Grenadiers, zich thans met onbepaald verlof in deze Gemeente bevindend, die ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht, van hetwelk hij erkend vader te zijn en hetzelve te zijn geboren in den afgeloopen nacht om twee ure, in het huis staande in het Dorp alhier, wijk A, Nummer 10, en daarvan moeder te zijn Petronella van Breda, oud vier en dertig jaren, zonder beroep, wonende in deze Gemeente, en daaraan den voornaam te willen geven van Catharina.
Dit vertoon met de verklaringgeschied in bijwezen van Josephus Franciscus van Berghen, oud zes en zestig jaren, heel- en vroedmeester en Jan van Roosmalen, oud acht en dertig jaren, veldwachter beiden in deze Gemeente woonachtig, hebben de getuigen na gedane voorlezing dezer acte aan hen en den comparant, met denzelven en ons alhier geteekend.
Bij huwelijks acte van Jacob Hendrikz Jager en Pieternella Gerardina van Breda verleden voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Etten en Leur, den vierden Augustus een duizend acht honderd drie en dertig is het kind in nevenstaande acte voorkomende genaamd Catharina Jager, geboren van Jacob Hendrik Jager en Petronella van Breda, gewettigd.
Etten, den vierderen Augustus een duizend acht honderd drie en dertig
Den Burgemeester beambte van den burgerlijken stand der Gemeente Etten en Leur.
hierin
02-07-1833 76 Catharina Jager (*1833-) als kind
Jacob Hindrikz. Jager (*1810-1860) als vader
Pieternella Gerardina van Breda (*1799-1861) als moeder
Dossier:

V-001417-1897

Landloperij Adrianus de Rooij (Algemene bron)


Erfgoed Brabant - Brabante Leeuw - Boeven

VonnisBreda, 1 maart 1897, landloperij (dossiernummer 3486).
PersonaliaGeboren op 11 augustus 1830 te Sprundel, zoon van Heribertde Rooij en Johanna Clement. Ongehuwd.
Lengte en bijzondere kenmerken1,634 meter. "Geplooid gelaat."
hierin
Adrianus de Rooij (*1830-) als hoofdpersoon
Dossier:

BSG-000045-1835

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1835 Hermanus Hermans (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Vijf en Dertig, den zesentwintigsten October des voormiddags ten tien ure, kompareerde voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Arrondissement Breda, Provincie Noord-Braband, Willem Hermans, oud acht en twintig jaren, van beroep daglooner, wonende te Etten, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam te geven van Hermanus, geboren te Etten, den zes entwintigsten October dezes jaars, des ochtends ten vijf ure, in het Huis numero 11a wijk A van hem comparant en deszelfs huisvrouw Maria Klep, oud negen en twintig jaren, dagloonster, wonende te Etten; gezegde verklaring en presentatie is geschied in bijwezen van Andries Broekhoven, oud twee en zestig jaren, deurwaarder en van Jan Hofman oud vier en veertig jaren, veldwachter, beiden wonende te Etten.
Na gedane voorlezing is deze akte geteekend door ons Burgemeester den comparanten de beide genoemde getuigen.
hierin
26-10-1835 137 Hermanus Hermans (*1835-1918) als kind
Willem Hermans (*1807-1856) als vader
Maria Klep (*1805-1879) als moeder
Dossier:

BSO-000045-1918

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1918 Hermanus Hermans (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar negentien honderd en achttien den vijftienden Mei verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Franciscus van Meer, oud negen en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Etten, aangehuwde zoon van den overledene en Antonius Johannes Andreas van Gils, oud dertig jaren, klerk, wonende te Etten, die verklaarden, dat op den veertienden Mei dezes jaars, des namiddags ten half twee uren, binnen deze gemeente is overleden: Hermanus Hermans, oud twee en tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, weduwnaar van Johanna Snelders, zoon van Willem Hermans en Maria Klep, beiden overleden.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
14-05-1918 77 Hermanus Hermans (*1835-1918) als overledene
Willem Hermans (*1807-1856) als vader
Maria Klep (*1805-1879) als moeder
Johanna Snelders (*1838-1916) als echtgenote
Dossier:

BSG-000046-1838

Akte BS Geboorte Etten-Leur 1838 Johanna Snelders (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het Jaar een duizend acht honderd acht en dertig, den dertigsten November, is voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Etten en Leur, verscheenen, Adriaan Snelders, oud zes en twintig jaren, daglooner, wonende te Etten, welke ons heeft verklaard, dat op den negen en twintigsten November dezes jaars, des avonds om zes ure, in het Huis staan de in den Graanse polder alhier, wijk C, Nummero zes en negentig, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, van hem comparant en deszelfs huisvrouw Johanna Gommeren, oud twee en dertig jaren, dagloonster, mede te Etten woonachtig, welk kind zal genaamd worden Johanna. Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Servaas van Eekelen, oud zes en dertig jaren, landbouwer, en Andries Broekhoven, oud vijf en veertig jaren, deurwaarder, beiden wonende te Etten, en is deze akte, na voorlezing door ons beneves de getuigen onderteekend, verklarende de comparant uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
hierin
29-11-1838 163 Johanna Snelders (*1838-1916) als kind
Dossier: