Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000439-1852

Akte BS Geboorten Hoeven 1852 Adriaan Sannen (BS Geboorte register)
Akteplaats: Hoeven
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig, den vijf en twintigsten April verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente HOEVEN en ST. MARTNESPOLDER, Marijnus Sannen, oud zes en twintig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijf en twintigsten April dezes jaars, om twee ure des nachts, binnen deze Gemeente, wijk letter A nummer negen, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne van hem comparant en deszelfs echtgenoote Antonia van der Heijden, arbeidster, mede alhier woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Adriaan.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gabriel van Campenhout, oud negen en dertig jaren, hoefsmid, en van Johannes Sannen, oud negen en twintig jaren, arbeider, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen, hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij duidelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
25-04-1852 13 Adriaan Sannen (*1852-1894) als kind
Dossier:

BSG-000441-1889

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1889 Cornelia Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd negen en tachtig, den eersten Mei verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Jacobus Rumoldus Borghouts, oud drie en veertig jaren, spoorwegbeambte, wonende binnen deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den eersten Mei dezes jaars, om half een ure, des namiddags binnen deze Gemeente, in het huis wijk letter F nummer vijf en twintig, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne van hem comparant en van deszelfs echtgenoote Petronella Indewij, zonder beroep, mede alhier woonachtig. en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Cornelia Wilhelmina Adriana.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud tween en zestig jaren, klerk en van Gerardus Vergouwen, oud vijf en twintig jaren, bode, beiden wonende binnen deze gemeente, als getuigen, hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte, welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
01-05-1889 74 Cornelia Wilhelmina Adriana Borghouts (*1889-) als kind
Jacobus Rumoldus Borghouts (*1845-1937) als vader
Petronella Indeweij (*1849-1892) als moeder
Dossier:

BSO-000443-1949

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1949 Antonius Wijnen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

Heden veertien November negentienhonderd negen en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Etten en Leur:
Wijnen, Jacobus Henricus, oud twee en dertig jaren, mijnwerker wonende te Heerlen die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twaalf November dezes jaars, te tien uur dertig minuten in deze gemeente is overleden Wijnen, Antonius Adam Cornelis, oud zes en zestig jaren, zonder beroep, geboren te Roosendal en Nispen en wonende te Etten en Leur, echtgenoot van Borghouts, Cornelia Wilhelmina Adriana, zoon van Wijnen, Johannes Franciscus en Theunis, Adriana Catharina, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
hierin
12-11-1949 64 Antonius Adam Cornelis Wijnen (*1883-1949) als overledene
Cornelia Wilhelmina Adriana Borghouts (*1889-) als echtgenote
Dossier:

BSO-000286-1896

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1896 Adrianus Borghouts (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar achttienhonderd zes en negentig den vijf en twintigsten September verschenen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, Jan Struijs, oud vijf en veertig jaren, veldwachter, wonende te Etten en Gerardus Vergouwen, oud twee en dertig jaren, gemeentebode, wonende te Etten, die verklaarden, dat op den vijf en twintigsten September deze jaars, des ochtends ten half acht ure, binnen deze gemeente is overleden: Adrianus Borghouts, oud tween en tachtig jaren, zonder beroep, geboren te Wouw en wonende in deze gemeente, weduwnaar van Maria Verbraak, zoon van Wouter Borghouts en Petronella Mangelaars, beiden overleden.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers door ons met dezelven is geteekend.
hierin
25-09-1896 121 Adrianus Borghouts (*1813-1896) als overledene
Wouter Borghouts (*1779-1859) als vader
Petronella Philippus Mangelaars (*1773-1853) als moeder
Maria Verbraak (*1814-1890) als echtgenote
Dossier:

BSO-000287-1890

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1890 Maria Verbraak (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den dertigsten Augustus verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Adriaan Sannen, oud acht en dertig jaren, spoorwegwerkers, wonende te Etten, aangehuwde zoon van de overledene, en Franciscus Josephus de Drijver, oud vier en zestig jaren, klerk, wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den negen en twintigsten Augustus dezes jaars, om een ure des namiddags binnen deze Gemeente, is overleden Maria Verbraak, oud zes en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Wouw en wonende in deze gemeente, echtgenoote van Adrianus Borghouts, dochter van Jacobus Verbraak en van Jacomijna Raaijmakers, beiden overleden.
Waarvan akte, welke wij na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
29-08-1890 103 Maria Verbraak (*1814-1890) als overledene
Jacobus Janse Verbraak (*1793-) als vader
Jacomijna Josephus Raaymakers (*1779-1836) als moeder
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als echtgenoot
Dossier: