Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-001428-1841

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1841 Levenloos Borghouts (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd En en Veertig, den acht en twintigsten Juny zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN EN LEUR, verschenen, Adrianus Borghouts, oud zeven en twintig jaren, herbergier, vader van de overledene, en Bernardus Gillemans, oud drie en twintig jaren, Heel- en vroedmeester, bekende van de overledene, beiden wonende te Etten, dewelken aan ons hebben verklaard, dat op den zeven en twintigsten Juny dezes jaars, des voormiddags ten half negen ure, te Etten, in het huis, Wijk A Nummer vijftig, is overleden, en door hen thans als levenloos aangegeven kind van het mannelijk geslacht, zoon van den eerstegenoemden comparant en van diens huisvrouw Maria Verbraak, zonder beroep, mede alhier woonachtig.
En is dezze akte na voorlezing, geteekend door ons en de beide genoemde comparanten.
hierin
27-06-1841 51 NN Borghouts (*1841-1841) als overledene
Adrianus Borghouts (*1813-1896) als vader
Maria Verbraak (*1814-1890) als moeder
Dossier:

BSO-000290-1890

Akte BS Overlijden Oud en Nieuw Gastel 1890 Johanna Indeweij (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB
GEMEENTE OUDENBOSCH

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den twaalfden Maart is door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUDENBOSCH, ingeschreven het navolgende extract uit het register van overlijden der gemeente Oud en Nieuw Gastel, als:
Uit het overlijdensregister van voormelde gemeente blijkt, dat aldaar op den (vermoedelijk) zeventienden der maand Februari des jaars een duizend acht honderd negentiegJohanna Indeweij, oud vijf en veertig jaren, geboren en wonende te Oudenbosch, zonder beroep, ecthgenoote van Johannis Hermans, dochter van Hendrikus Indeweij, overleden, en van Maria Valentijn, zonder beroep, wonende te Breda.
Voor extract conform afgegeven ingevolge artikel 50 2e lid van het Burgerlijk Wetboek door mij ambtenaar van den burgerlijken stand van voornoemde gemeente den 13 Maart 1890.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en onderteekend onder goekeuring van vierendertig in deze acte doorgehaald woorden.


GEMEENTE OUD EN NIEUW GASTEL

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den negentienden Februari verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUD- EN NIEUW GASTEL, Gerardus Schielters, oud negen en veertig jaren, veldwachter, wonende te Gastel, en Nicolaas Antonius Van Mechelen, oud zeven en dertig jaren, ontvanger, wonende te Gastel, dewelke aan ons hebben verklaard, dat waarschijnlijk op den zeventienden Februari dezes jaars om --- ure des --- binnen deze Gemeente is overleden Johanna Indeweij, oud vijf en veertig jaren, geboren en wonende te Oudenbosch, zonder beroep, huisvrouw van Johannis Hermans, dochter van Hendrikus Indeweij, overleden, en van Maria Valentijn, zonder beroep, wonende te Breda.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met hen geteekend.
hierin
17-02-1890 38 Johanna Indeweij (*1844-1890) als overledene
Hendrikus (Hendrik) In de Weij (*1818-1868) als vader
Maria Valentijn (*1823-1891) als moeder
Johannes Hermans (*1831-) als echtgenoot
Dossier:

BSG-000347-1838

Akte BS Geboorte Hoeven 1838 Willem Buijzen (BS Geboorte register)
Akteplaats: De Hoeve
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het Jaar een duizend acht honderd acht en dertig, den derde der maan July des voormiddags te tien ure, compareerde voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Hoeven en St. Maartenspolder, Arrondissement Breda, Provincie Noord Braband, Johannes Buijzen, oud twee en veertig jaren, van beroep winkelier wonende in deze Gemeente, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Willem geboren in deze Gemeente op den tweede der maand July dezes jaars, des namiddags te vier ure van hem comparant en deszelfs huisvrouw Adriana Bogers oud vier en dertig, zonder beroep, mede in deze Gemeente woonachtig, gezegde verklaring en presentatie geschied in bijwezen van Francis de Crom oud acht en veertig jaren, schoenmaker en van Peter ??? oud acht en dertig jaren, kleermaker, beide wonende te Hoeven.
Na gedane voorlezing is deze akte geteekend door ons Burgemeester met den comparant en de getuigen.
hierin
02-07-1838 30 Willem Buijzen (*1838-1902) als kind
Dossier:

BSO-000347-1902

Akte BS Overlijden Hoeven 1902 Willem Buijzen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Hoeven
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar negentien honderd en twee den tienden maart zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente HOEVEN, provincie Noord-Brabant, verschenen: Adrianus Buijzen, oud drie en dertig jaren, van beroep herbergier, wonende in deze gemeente, zoon van den overledene, Johannes Kouters, oud dertig jaren, van beroep klerk, wonende mede in deze gemeente, die ons verklaarden, dat Willem Buijzen, eerst weduwnaar van Wilhelmina Borghouts en daarna van Anna Cornelia Wesenbeek, geboren alhier, oud drie en zestig jaren, vleeschhouwer, wonende in deze gemeente, zoon van Johannes Buijzen en Adriana Bogers, beiden overleden, is overleden den negenden maart negentien honderd en twee, binnen deze gemeente des voormiddags, ten drie uren.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing aan de aangevers, met dezen hebben geteekend.
hierin
09-03-1902 13 Willem Buijzen (*1838-1902) als overledene
Jacomijna Carolina Wilhelmina (Wilhelmina) Borghouts (*1842-1863) als echtgenote
Dossier:

BSO-000486-1858

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1858 Adriana van Reijen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Acht en Vijftig, den zevenden Mei
Verschenen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Marijn van Ginneken, oud negen en vijftig jaren, arbeider, wonende te Etten, echtgenoot van de overledene en Andries Broekhoven, oud vier en zestig jaren, gemeentesbode, wonede mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den zesden Mei dezes jaars, om elf ure des avonds binnen deze Gemeente, is overleden: Adriana van Reijen, oud zestig jaren, arbeidster, geboren en wonende in deze gemeente, echtgenoote van den eerstegenoemde comparant, dochter van Antonius van Reijen en van Jacoba Verhoeven, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de aangevers te zijn voorgelezen, met den tweede genoemde hebben geteekend, verklarende den eerste genoemde uit hoofde van ongeleerdheid , niet te kunnen schrijven.
hierin
06-05-1858 59 Adriana van Reijen (*1798-1858) als overledene
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als vader
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als moeder
Marijnus van Ginneken (*1800-) als echtgenoot
Dossier: