Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000496-1829

Akte BS Geboorte Zundert 1829 Cornelis Gabriels (BS Geboorte register)
Akteplaats: Zundert
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

Op heden den twintigsten April achttienhonderd negenentwintig, te negen ure des morgens, is gecompareerd voor ons Burgemeester beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zundert en Wernhout, arrondissement Breda, provincie Noord Braband, Marijn Gabriels, bouwman, oud drie en vijfitg jaren, wonende wijk C nummer twee en dertig, op achtmaal onder Zundert, welke ons heeft gepresenteerd een kind van het mannelijk geslacht, geboren te zijnen woonhuize voornoemd, op den negentienden April achttienhonderd negenentwintig ten zeven ure des morgens, van hem comparant , en van zijne huisvrouw Anna Suikerbuijk, zonder beroep, mede te Zundert woonachtig en aan hetwelk hij verklaard den naam te willen geven van Cornelis.
Gezegde verklaring en presentatie geschied in bijwezen van Johannes Vermeulen, veldwachter oud vijf en dertig jaren en Gerrit Commette gewezen veldwachter oud vijf en zeventig jaren, beiden wonende te Zundert, getuigen hiertoe verzogt, welke met ons hebben geteekend , de comparant verklaard niet te kunnen schrijven, ?? ?? alles na gedane voorlezing , het woord April goedgekeurd
hierin
19-04-1829 26 Cornelis Gabriëls (*1829-) als kind
Dossier:

BSO-000493-1875

Akte BS Overlijden Zundert 1875 Adriana de Rooij (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Zundert
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zeventig, den zeventienden der maand April
Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZUNDERT en WERNHOUT, Cornelis Gabriels, oud zes en veertig jaren, arbeider, wonende te Zundert, echtgenoot van de overledene en Cornelis van Dijk, twee en dertig jaren, veldwachter wonende te Zundert, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den zeventienden April dezes jaars, om negen ure des morgens, binnen deze Gemeente, is overleden: Adriana de Rooij, arbeidster, oud vier en veertig jaren, geboren te Rucphen wonende te Zundert, echtgenoote van Cornelis Gabriels, arbeider wonende te Zundert, dochter van Johannes de Rooij en van Elisabeth Verheijen, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met den tweeden comparant hebben geteekend, den eerste comparant verklaart uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen teekenen.
hierin
19-04-1875 29 Adriana de Rooij (*1831-†1875) als overledene
Johannes (Jan) de Rooij (*1793-†1872) als vader
Elizabeth van Reijen (*1795-†1856) als moeder
Cornelis Gabriëls (*1829-) als echtgenoot
Dossier:

BSG-000498-1837

Akte BS Geboorte Zundert 1837 Adriana Oostvogels (BS Geboorte register)
Akteplaats: Zundert
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het Jaar een duizend acht honderd zeven en dertig, den acht en twintigsten der maand Juny des morgens te negen ure compareerde voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Zundert en Wernhout, Distrikt 's Pinsenhage, Provincie Noord-Braband, Antonij Oostvogels, oud ?negenendertig? jaren, van beroep ?broodbakker? wonende te Zundert dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft de voornamam te willen geven van Adriana, geboren in deze Gemeente op den zevenentwintigsten der maand Juny dezes jaars, des namiddags ten vijf ure van hem comparanten van zijn huisvrouw Maria Mertens, zonder beroep, mede te Zundert woonachtig, gezegde verklaring en presentatie geschied in bijwezen van Johannes Hollander, oud ?achtenveertig? jaren, veldwachter en van Christiaan ??, oud ?? jaren, veldwachter, beide wonende te Zundert.
Na gedane voorlezing is deze akte geteekend door ons Burgemeester met de getuigen, de comparant verklaart niet te kunnen schrijven nog teekenen.
hierin
27-06-1837 64 Adriana Oostvogels (*1837-) als kind
Dossier:

BSG-000500-1826

Akte BS Geboorte Zundert 1826 Maria Cools (BS Geboorte register)
Akteplaats: Zundert
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

Op heden den drie en twintigsten November achttien honderd zes en twintigten negen ure des morgens is gecompareerd voor ons Burgemeester beambte van den burgerlijken stand der gemeente Zundert en Wernhout, arrondissement Breda, provincie Noord Braband: Sebregt Cools, arbeider, oud zeven en veertig jaren wonende wijk E nummer een op de velden onder Zundert welke ons heeft gepresenteerd een kind van het vrouwelijk geslacht geboren ten zijne woonhuize voornoemd, op den twee en twintigsten November achttien honderd zes en twintig ten elf ure des voormiddags van hem comparant en zijne huisvrouw Cornelia de Bakker, zonder beroep, mede te Zundert woonachtig, en aan hetwelk hij verklaart den naam te willen geven van Maria. Gezegde verklaring en presentatie geschied in bijwezen van Gerard Herrijgers, metselaar, oud acht en dertig jaren, en Abram Schrauwen, particulier, oud twee twintig jaren getuige ?? ?? ?? welke met onshebben geteekend den comparant verklaard ?? ??
hierin
22-11-1826 67 Maria Cools (*1826-†1865) als kind
Dossier:

BSO-000500-1865

Akte BS Overlijden Zundert 1865 Maria Cools (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Zundert
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den tweeden der maand April
Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZUNDERT en WERNHOUT, Jacobus de Rooij, oud twee en dertig jaren, arbeider wonende te Zundert, echtgenoot van de overledene en Johannes van Raaij, oud negen en dertig jaren, veldwachter wonende te Zundert, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den eersten April dezes jaars, om tien ure des avonds binnen deze Gemeente, is overleden: Maria Cools, arbeidster, oud acht en dertig jaren,, geboren en wonende te Zundert, echtgenoote van Jacobus de Rooij, arbeider wonende te Zundert, dochter van Sebregt Cools en van Cornelia de Bakker, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met de tweede comparant hebben geteekend, de eerste comparant als de schrijfkunst niet magtig zijnde nimmer te hebben kunnen schrijven noch teekenen.
hierin
01-04-1865 32 Maria Cools (*1826-†1865) als overledene
Jacobus de Rooij (*1832-) als echtgenoot
Dossier: