Bronnen Bronnen
Bronnen

D-000515-1764

Aantekening DTB Doopboeken Etten-Leur 1764 Antonij van Reijen (doopboek)
doopplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: RK
176425 julijAntonius bapt. fl. Wilhelmi van Reijen ?? mari Adriana Petri van Cranenbroek ?? ??. Suspec: petrus van Cranenbroek et Anna Marini Vervaart.


Er is ook een aantekening in het DTB Etten-Leur van 19-02-1763. Zelfde inhoud.
hierin
25-07-1764 Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als kind
Willem Anthonie (Willem) van Reijen (-1808) als vader
Adriana Petri (Adriana) van Kranenbroek (*1736-1818) als moeder
Dossier:

BSO-000577-1874

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1874 Antonia van Reijen (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd vier en zeventig den twaalfden Maart, verschenen voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Jacobus Dirven, oud acht en dertig jaren, arbeider wonende te Etten, zoon van de overledene en Augustinus Johannes Carolus de Wolf, oud acht en twintig jaren, klerk wonende mede te Etten, dewelke ons hebben verklaard, dat op den elfden Maart dezes jaars, om elf ure des voormiddags binnen deze Gemeente is overleden: Antonia van Reijen, oud drie en zeventig jaren, arbeidster, geboren en wonende in deze Gemeente, echtgenoote van Walterus Dirven, dochter van Antonij van Reijen en van Jacoba Verhoeven, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met den tweedegenoemde hebben geteekend, verklarende den eerstegenoemde, uit hoofde van ongeleerdheid, niet te kunnen schrijven.
hierin
11-03-1874 25 Antonia van Reijen (*1800-1874) als overledene
Antonij Willem van Reijen (*1764-1845) als vader
Jacoba Martiniesse Verhoeven (*1766-1845) als moeder
Walterus Dirven (*1802-1878) als echtgenoot
Dossier:

BSO-000594-1822

Akte BS Overlijden Willemstad 1822 Johannes van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Willemstad
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In t jaar een duizend acht honderd twee en twintig, den een en twintigsten Augustus smorgens om negen uure compareerden voor ons Burgemeester belast met de zorg voor de rigtige opmaking der acten van den Burgerlijken Stand der stad Willemstad, Provincie Noord Braband, pieter van Breda, oud zestig jaar en ?? Dekkers, oud zeven en veertig jaar, beide timmerlieden van beroep, wonende in deze stad, bekenden van den overledene, dewelke ons hebben verklaart dat den twintigsten dezer maand Augustus smorgens half twaalf uuren binnen deze gemeente in het huis wijk C nummero vijfendertig is overleden Johannes Marinus van Breda, oud ruim negentien jaar, ongehuwd, smitsknegt van beroep, geboren en wonende te Etten, zoon van Gerardus Anthonij van Breda overleden en van Pieternella Margareta Rijvenberg wonende te Etten en naar dat van deze acte voorlezing is gedaan aan de comparanten hebben dezelve met ons getekend.
hierin
20-08-1822 51 Johannes Marijnus van Breda (*1803-1822) als overledene
Gerardus Anthonij van Breda (*1769-1810) als vader
Petronella Margaretha Rijvenberg (*1770-1828) als moeder
Dossier:

BSG-000792-1882

Akte BS Geboorten Etten-Leur 1882 Adrianus Borghouts (BS Geboorte register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den veertienden December, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Joseph Fidelius Borghouts, oud acht en twintig jaren, spoowegwerker, wonende binnen deze Gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den dertienden December dezes jaars, om half zes ure des avonds binnen deze Gemeente in het huis wijk letter G nummer veertig is geboren een kind van de mannelijke kunne van hem comparant en van dezelfs echtgenoote Joanna Vervaert, mutsenwaschter, mede alhier woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Adrianus Petrus.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Josephus de Drijver, oud zes en vijftig jaren, klerk en van Adriaan Alewijns, oud zes en zestig jaren, veldwachter, beiden wonende binnen deze gemeente.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
13-12-1882 181 Adrianus Petrus Borghouts (*1882-1944) als kind
Joseph Fidelius Borghouts (*1854-1935) als vader
Joanna Veraert (*1861-1890) als moeder
Dossier:

T-000595-1758

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1758 Willem van Breda & Bastiana Vissers (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: NH
1758Willem Carel van Breda, jongeman,
      en      
Bastiaantie Vissers, jonge dogter;
beijde geboren en wonende op de Leur;
zijn alhier in ondertrouw opgenomen den 1. Dec.
En getrouwt den 17 December 1758.
hierin
17-12-1758 Willem Carel van Breda (*1731-1820) als bruidegom
Bastiana Vissers (*1740-1820) als bruid
Willem Carel van Breda en Bastiana Vissers als echtpaar
Dossier: