Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO-000611-1856

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1856 Willem Hermans (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zes en Vijftig, den zesden Mei verschenen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Petrus de Raet, oud vier en dertig jaren, boomkweker wonende in deze Gemeente en Andries Broekhoven, oud twee en zestig jaren, gemeentes bode mede wonende mede in deze Gemeente, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den vijfden Mei dezes jaars,om een ure des nachts binnen deze Gemeente, is overleden: Willem Hermans, oud negen en veertig jaren, arbeider, geboren te Munster Bilsen, Provincie Limburg, en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van Maria Klep, zoon van Hermanus Hermans en van Anna Boelen, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de aangevers te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
05-05-1856 28 Willem Hermans (*1807-†1856) als overledene
Hermanus Hermans (*1787-) als vader
Anna Boelen (*1787-) als moeder
Maria Klep (*1805-†1879) als echtgenote
Dossier:

BSO-000612-1879

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1879 Maria Klep (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den acht en twintisten April.
Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ETTEN EN LEUR, Cornelis Hermans, oud veertig jaren, arbeider, wonende te Etten, zoon van de overledene en Franciscus Josephus de Drijver, oud twee en vijftig jaren, klerk wonende mede te Etten dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den acht en twintigsten April dezes jaars, om drie ure des ochtends binnen deze gemeente is overleden: Maria Klep, oud vier en zestig jaren, arbeidster, geboren en wonende in deze gemeente, weduwe van Willem Hermans, dochter van Cornelis Klep en van Maria Rombouts, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.
hierin
28-04-1879 71 Maria Klep (*1805-†1879) als overledene
Cornelis Anthonij Klep (*1762-†1840) als vader
Maria Anthonie Rombouts (*1763-†1853) als moeder
Willem Hermans (*1807-†1856) als echtgenoot
Dossier:

BSO-000616-1853

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1853 Maria Rombouts (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het Jaar Een duizend Acht honderd Drie en Vijftig, den twintigsten December verschenen voor ons Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ETTEN en LEUR, Jacobus Klep, oud vijf en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Etten, zoon van de overleden en Andries Broekhoven, oud negen en vijftig jaren, gemeentes bode, wonende mede te Etten, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den negentienden December dezes jaars, om vier ure des namiddags binnen deze Gemeente, is overleden: Maria Rombouts, oud negentig jaren, zonder beroep, geboren te 's Princenhage en wonende in deze Gemeente, weduwe van Cornelis Antonie Klep, dochter van Antonie Rombouts en van Maria Boot, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij, an door ons aan de aangevers te zijn voorgelezen, met den tweede genoemde hebben geteekend, verklarende den eerstgenoemde uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
hierin
19-12-1853 98 Maria Anthonie Rombouts (*1763-†1853) als overledene
Cornelis Anthonij Klep (*1762-†1840) als echtgenoot
Dossier:

T-000618-1731

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1731 Johannes Vissers & Maria Vergouwen (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB
Gezindte: NH


1731Den 13 April zijn ondertrouwd
Johannes Vissers, J.M. Procureur, geboren en woonende op de Leur,
met
Maria Vergouwen, J.D. gebooren en woonende te Etten.
zijn getrouwd den 29 April.
hierin
29-04-1731 Johannes Vissers (*1711-) als bruidegom
Maria Vergouwen (*1711-) als bruid
Johannes Vissers en Maria Vergouwen als echtpaar
Dossier:

BSO-000620-1811

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1811 Anthonij Vissers (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

L'an mil huit cent onze, Annιe huit de l'Empire le neuf de mois deSeptembre ....
hierin
09-09-1811 88 Anthonij Johannes Vissers (*1733-†1811) als overledene
Johannes Vissers (*1711-) als vader
Maria Vergouwen (*1711-) als moeder
Dossier: