Bronnen Bronnen
Bronnen

T-000645-1779

Aantekening DTB Trouwboeken Jacobus van Breda & Dina Tak (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB


1779Jacobus Benjamin van Breda, J.M. geboren op de Leur en wonende in den Oudenbosch,
en
Dina Maria Tak, J.D. geboren en wonende op de Leur,
zijn alhier in ondertrouw opgenomen den 29 otct.
En de Huwelijkse voorstellingen ook in den Oudenbosch overhindert gehadt hebbende, zijn dezelve alhier getrouwt den 14 Nov 1779.
hierin
14-11-1779 Jacobus Benjamin van Breda (*1750-1819) als bruidegom
Dina Maria Tak (*1747-1821) als bruid
Jacobus Benjamin van Breda en Dina Maria Tak als echtpaar
Dossier:

BSO-000645-1819

Akte BS Overlijden Oudenbosch 1819 Jacobus van Breda (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd en negentien, den achttienden October, des morgens negen uren, compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oudenbosch, de heeren Adriaan van den Berghe, oud zeven en dertig jaren en Martinus Jacharias Immens, oud drie en twintig jaren, chirugijns en vroedmeesters, beide woonende alhier, dewelke ons verklaard hebben dat op den zeventienden October dezes jaars des middags om half twee uren, in het huis gemerkt No. 214 aan de kaay overleden is, den Weledelengestrengen Heer Jacobus Benjamin van Breda, in leven Burgemeester der gemeente Oudenbosch en Notaris, oud zeventig jaren, Echtgenoot van Mejuffrouw Dina Maria Tak, geboortig voor de Leur, gemeente Etten, Provincie Noord Braband, zoon van de heer Johannes van Breda en van Mejuffrouw Cornelia van der Riet, naardat van deze acte voorlezing is gedaan aan de comparanten hebben dezelve met ons geteekend.
hierin
17-10-1819 47 Jacobus Benjamin van Breda (*1750-1819) als overledene
Johannes (Jan) van Breda (*1708-1790) als vader
Cornelia Willem van de Riet (*1710-1790) als moeder
Dina Maria Tak (*1747-1821) als echtgenote
Dossier:

BSH-001459-1814

Akte BS Huwelijk Oudenbosch 1814 Johannes van Breda & Willemina Vogel (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Oudenbosch
Archiefnaam: BS Huwelijken
Archief: RAWB

Het jaar een duizend acht honderd en veertien den negentienden van de maand Januarij zijn gecompareerd voor ons Burgemeester officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente Oudenbosch, den Heere Johannes Jacobus van Breda, griffier oud twee en twintig jaar, geboren en wonende te Oudenbosch, meerderjarige zoon van de heer Jacobus Benjamin van Breda, notaris, en van mejufvrouw Dina Maria Tak hier tegenwoordig en toestemmenden en Mejufvrouw Willemina Vogel, oud negentien jaren, geboren en wonende te Oudenbosch, minderjarige dochter van wijlen den Heere Benjamin Vogel overleden te Oudenbosch zoo als geconstateerd is door een extract van begraving afgegeven te Oudenbosch den zeventienden Januarij een duizend agt honderd en veertien en geassisteerd alleen door mejufvrouw Willemina Adriana Lammers haar moeder, welke ons verzocht hebben voortgang te maken met de viering des huwelijks xxx hun geprojecteerd; en waarvan de publicatien gedaan zijn op het gemeentenshuis; te weten de eerste den negenden en de tweede den zestienden deze maand Januarij des jaars een duizend agt honderd en veertien ten elf uren des morgens; Gene opositie aan het gezegde huwelijk ons gebleken zijn; en hebben aan hun verzoek voldaan; na alvoorens lecture van alle de hier bovengenoemde stukken gegeven te hebben en van het 6e Kapittel van den Titel van het Codex des Burgerlijken Staat geintituleerd met het Huwelijk hebben wij aan den aanstaande egtgenoot en aan de aanstaande egtgenoote gevraagd of zij elkander voor man en vrouw willen nemen, ieder hunner daarop afzonderlijk afformatief geantwoord hebbende verklaren wij in naam der wet dat den Heere Johannes Jacobus van Breda en Mejufvrouw Willemina Vogel vereend zijn door het huwelijk. Waarvan acte is opgemaakt in presentie van Johannes Vermeulen junior, zeilmaker, oud twee en veertig jaar, Jacobus van Campenhout, slagter, oud vijf en dertig jaar, Antonius Denis oud negen en dertig jaren, Mathijs van Gelmans, broodbakker, oud zeven en veertig jaar, alle vier inwoonders dezers gemeente, dewelke na hun mede ook voorlezing gegeven te hebben deze met ons nevens de partijen contractanten getekend.
hierin
19-01-1814 1 Johannes Jacobus van Breda (*1791-1873) als bruidegom
Willemina Vogel (*1794-1835) als bruid
Johannes Jacobus van Breda en Willemina Vogel als echtpaar
Jacobus Benjamin van Breda (*1750-1819) als vader bruidegom
Dina Maria Tak (*1747-1821) als moeder bruidegom
Dossier:

T-000646-1761

Aantekening DTB Trouwboeken Etten-Leur 1761 Martinus Verhoeven & E Lambregts (trouwboek)
trouwplaats: Etten-Leur
Archiefnaam: DTB Etten-Leur
Archief: RAWB


1761Martinus Adriaan Verhoeven J.M. gebooren te Rijsbergen
en
Elisabeth Wouter Lambregts J.D. gebooren te Etten, en beijde tegenwoordig woonende onder de Leur
zijn alhier
ondertrouwt den 31 october 1761, en de drie huwelijkse proclamatien zoo te Zundert als te Etten en op de Leur onverhindert gehad hebbende, zijn dezelve alhier getrouwt den 15 November 1761.
hierin
15-11-1761 Martinus Adriaan Verhoeven (*1742-1815) als bruidegom
Elisabeth Wouter (Elisabetha) Lambregts (*1742-1769) als bruid
Martinus Adriaan Verhoeven en Elisabeth Wouter (Elisabetha) Lambregts als echtpaar
Dossier:

BSO-000648-1815

Akte BS Overlijden Etten-Leur 1815 Adriaan Verhoeven (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Princenhage
Archiefnaam: BS OVerlijden
Archief: RAWB

In het jaar Een Duizend Acht honderd en vijftien, den zevenden November des ogtends om tien uren, compareerde voor ons Burgemeester der Gemeente van 't Princehage Adriaan van Genk, koopman, oud zes en vijftig jaren, en Johannes Lodders, kleermaker, oud twee en veertig jaren, beide wonende in het dorp; dewelke aan ons verklaard hebben, dat op den vijfden dezer des avonds om half zes uren, Adriaan Verhoeven, arbeider, oud drie en vijftig jaren, geboren te Etten, wonende alhier, zoon van wijlen Martinus Verhoeven en van wijlen Elizabeth Lambregts, beide te Etten overleden, weduwnaar van wijlen Helena Vincenten, is gestorven in het huis no. 56 in het dorp, en hebben de beide getuigen de tegenwoordigen acte met ons onderteekend, naar dat haar daar van de voorlezing is gedaan.
hierin
05-11-1815 102 Adrianus (Adriaan) Verhoeven (*1762-1815) als overledene
Martinus Adriaan Verhoeven (*1742-1815) als vader
Elisabeth Wouter (Elisabetha) Lambregts (*1742-1769) als moeder
Dossier: