Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG-000818-1817

Akte BS Geboorte Oud Gastel 1817 Petrus van den Eijnden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: RAWB

In het jaar een duizend agt honderd en zeventien, den tweeden November des middags om vier uren compareerde voor ons Burgmeester van Oud- en Nieuwgastel provincie Noord-Braband Jan Baptist Augustijn van den Eijnden, smitsknegt, wonende te Gastel, die ons heeft gepresenteerd een kind van het mannelijk geslacht, geboren heden middag om een ure, van hem comparant en van Antonia Adriana Horsten zijne huijsvrouw mede wonende te Gasten, en aan hetwelk hij verklaart heeft de naam te willen geven van Petrus Johannis. Gezegde verklaring en presentatie gedaan in bijzijn van Cornelis Den Ronden, smit, oud veertig jaren en van Jan Stadhouders, oud zeven en dertig jaren, timmerman, mede alhier woonagtig hebben de comparanten na gedane voorlezing geteekend.
hierin
02-11-1817 50 Petrus Johannes van den Eijnden (*1817-) als kind
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder
Dossier:

BSG-000819-1824

BS Geboorte Rucphen 1824 Adrianus van den Eijnden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: GA Roosendaal

Details
Adrianus van den Eijnden
kind op donderdag 2 december 1824 Rucphen

geboren op 02-12-1824 : Adrianus
vader : Johannes van den Eijnden - 33 jaar, smid te Zegge, uit Tilburg
moeder : Antonia Horstens - 26 jaar, uit Gastel
getuigen bij geboorteaangifte : Cornelis Schrauwen, 45 jaar en Geert Geerts, 52 jaar, schoenmakers
bron : register van geboorten 1824. akte nr. 83
Bijzonderheden in doopboek parochie Roosendaal, inv.nr. 107
- getuigen bij doop : Arnoldus van den Enden en Dijmphna Horsten

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van geboorten Rucphen 1811-1900

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
02-12-1824 83 Adrianus van den Eijnden (*1824-1888) als kind
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder

BSO-000819-1888

Akte BS Overlijden Oud Gastel 1888 Adrianus van den Eijnden (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd acht en tachtig, den derden April verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUD- EN NIEUW-GASTEL, Cornelis Aarsen oud acht en twintig jaren, klerk aan een suikerfabriek wonende te Gastel en Willem Verpaalen oud dertig jaren, smid wonende te Gastel, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den tweeden April dezes jaars, om zes ure des avonds binnen deze gemeente is overleden Adrianus van den Eijnden oud drie en zestig jaren, geboren te Rucphen wonende te Gastel, werkman, echtgenoot van Antonetta van Tilburg, zoon van Johannis van den Eijnden en van Antonia Horsten zijne huisvrouw, beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met hen geteekend.
hierin
02-04-1888 28 Adrianus van den Eijnden (*1824-1888) als overledene
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder
Dossier:

BSG-000820-1832

BS Geboorte Rucphen 1832 Antonius van den Eijnden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Rucphen
Archiefnaam: BS Geboorten
Archief: GA Roosendaal

Details
Antonius van den Eijnden
kind op zaterdag 8 december 1832 Rucphen

geboren op 08-12-1832 : Antonius
vader : Jan van den Eijnden - 40 jaar, smid, uit Tilburg
moeder : Antonia Horsten - 34 jaar, uit Gastel
getuigen bij geboorteaangifte : Jan de Rijk, 57 jaar, veldwachter en Cornelis Schrauwen, 54 jaar, schoenmaker
bron : register van geboorten 1832. akte nr. 75
Bijzonderheden in doopboek parochie Roosendaal, inv.nr. 107
- getuigen bij doop : Antonius Horsten en Theresia Stadhouders

--------------------------------------------------------------------------------

Bron:
Registers van geboorten Rucphen 1811-1900

Archief:
Burgerlijke Stand Rucphen inventarisnummer

Burgerlijke Stand Rucphenhierin
08-12-1832 75 Antonius van den Eijnden (*1832-1892) als kind
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder

BSO-000820-1892

Akte BS Overlijden Oud Gastel 1892 Antonius van den Eijnden (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Oud Gastel
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: RAWB

In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig, den elfden Februari verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente OUD- EN NIEUW-GASTEL, Johannis van den Eijnden, zoon van den overledene, oud drie en twintig jaren, metselaar, wonende te Gastel
En Johannis Franciscus van Aalst, oud acht en zestig jaren, koperslager, wonende te Gastel, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den tienden Februari dezes jaars om vier ure des middags binnen deze Gemeente is overleden oud negen en vijftig jaren, geboren te Rucphen wonende te Gastel, metselaar, echtgenoot van Adrianana Maria van Aalst, zoon van Johannis van den Eijnden en van Antonia Horsten, echtelieden beiden overleden.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met hen geteekend.
hierin
10-02-1892 32 Antonius van den Eijnden (*1832-1892) als overledene
Jan Baptist Augustinus (Jan) van den Eijnden (*1792-1875) als vader
Antonia Adriana Horsten (*1799-1870) als moeder
Dossier: